Telekomunikacione usluge

Datum objave: 08.02.2021. 08:18 / Izvor: Akta.ba, 03.02.2021.

Odluka

 

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 39/14) i preporuke Кomisije za javnu nabavku (u daljem tekstu: Кomisija), imenovane Rješenjem, broj 24.013/404-57-4/20 od 21.01.2021. godine, direktor Republičke ulrave za inspekcijske poslove d o n o s i:

 

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

Prihvata se preporuka Кomisije i okvirni sporazum za javnu nabavku telekomunikacionih usluga dodjeljuje se ponuđaču „M-TEL" AD, Banja Luka, (JOA 9413297 od 25.01.2021. godine), za ponuđenu cijenu od 461.086,00 КM bez PDV-a.

II

Prijedlog okvirnog sporazuma dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču no protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada je ponuđač obaviješten o izboru najpovoljnije ponude.

III

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Odjeljenje za finansije.

IV

Ova odluka objaviće se na veb-stranici www.inspektorat.vladars.net istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke.

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

Obrazloženje

Ha osnovu Obavještenja o iabavci, broj 1030-1-2-50-3-42/20, koje je objavljeno na Portalu javnih nabavki, a na osnovu Odluke o pokretanju postupka za dodjelu ugovora, broj 24.013/404-57-1/20 od 15.12.2020. godine, proveden je postupak prikupljanja ponuda za nabavku telekomunikacionih usluga, putem otvorenog postupka, te je izvršeno javno otvaranje ponuda dana 25.01.2021. godine, a Zapisnikom o otvaranju ponuda konstatovano da je blagovremeno pristigla jedna ponuda i to ponuda ponuđača: „M-TEL" AD, Banja Luka. Daljom analizom, konstatovano je da ponuda ponuđača „M-TEL" AD, Banja Luka ispunjava formalno pravne, ekonomske i tehničke uslove odnosno zahtjeve i da može biti predmet vrednovanja shodno utvrđenim kriterijima Obavještenjem o nabavci, odnosno Tenderskom dokumentacijom, te je izvršena ocjena ponuda no utvrđenom kriteriju: "najniža cijena" i ustanovljena sljedeća ranglista:

 

Кomisija je blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila Zapisnik, broj 24.013/404-57-9/20 od 03.02.2021. godine u kojem je konstatovala da je ponuda ponuđača „M-TEL" AD, Banja Luka jedina i najpovoljnija ponuda. S ozbirom da je tenderskom dokumentacijom predviđeno provođenje e-aukcije, a ista ne može biti provedena u skladu sa članom 3. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni Glasnik BiH", broj 66/16), Кomisija je dala preporuku ugovornom organu da donese odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku telekomunikacionih usluga, ponuđaču „M-TEL" AD, Banja Luka, koji je ponudio da izvrši usluge koje su predmet nabavke za ukupnu cijenu od 461.086,00 КM (bez PDV-a).

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Кomisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjele ponude, u skladu sa kriterijumima iz tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Кomisije za javne nabavku. Naime, u postupku je ocijenjeno da je Кomisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u snladu sa Zakonom, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskim dokumentom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen.

Odluka će biti objavljena na veb-stranici www.inspektorot.vlodors.net istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno odredbi 70. stav (6) Zakona, kojom je propisano da ugovorni organ odluku o izboru objavljuje na svojoj veb-stranici, ako je ima, i to istovremeno sa njihovim upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona, kojim je propisano da je ugovorni organ dužan je da istovremeno, a najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja odluke, pismeno obavijesti kandidate/ponuđače koji su blagovremeno podnijeli zahtjeve ili poiude o odlukama koje su donesene u pogledu pretkvalifikacije, ocjene ponuda ili poništenja postupka.

Iz navedenih razloga, a primjenom člana 64. stav (1) tačka b) Zakona, odlučeno je kao u tački 1. ove odluke.

POUКA O PRAVNOM LIJEКU:

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnoj nabavci i/ili podzakonskih akata ima pravo uložiti žalbu na postupak u pisanoj formi u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Žalba se podnosi ugovornom organu u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri.

 

Broj: 24.013/404-57-10/20

Datum: 03.02.2021. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: