Televizor sa pokretnim stalkom

Datum objave: 24.07.2020. 11:18 / Izvor: Akta.ba, 01.07.2020.

JU SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

BANjA LUKA

 

Broj: 01-2675-22/20

Datum: 01.07.2020. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj 39/14), a na preporuku Komisije za javne nabavke, utvrđenu u zapisniku, broj 01-2675-21/20 od 01.07.2020. godine, u postupku javne nabavke računarske opreme , a u skladu sa članom 27. Statuta JU Službeni glasnik Republike Srpske, v.d. direktora JU Službeni glasnik Republike Srpske donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci računarske opreme

 

1

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke i ugovor o nabavci računarske opreme za L0T 1 - Računarska oprema za potrebe JU Službeni glasnik RS, izabere ponuđač PR MEDIA MARKET Prijedor sa najnižom ponuđenom cijenom od 15.080,00 KM bez PDV-a odnosno 17.643,60 KM sa PDV-om..

LOT 2 - Televizor sa pokretnim stalkom za potrebe JU Službeni glasnik RS, izabere ponuđač ALF-OM d.o.o. Banja Luka sa najnižom ponuđenom cijenom od 850,00 KM bez PDV-a odnosno 994,50 KM sa PDV-om.

LOT 3 - Štampači za potrebe JU Službeni glasnik RS, izabere ponuđač ALF-OM d.o.o. Banja Luka sa najnižom ponuđenom cijenom od 1.850,00 KM bez PDV-a odnosno 2.164,50 KM sa PDV-om.

 

II            

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se izabranom ponuđaču na potpisivanje u roku najkasnije od 10 dana, računajući od dana obavještenja o izboru.

 

III          

Ova odluka biće dostavljena ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke na osnovu člana70. Zakona o javnim nabavkama, a objaviće se i na veb-stranici JU Službeni glasnik Republike Srpske: www.slglasnik.org

 

Obrazloženje

Ugovorni organ JU Službeni glasnik Republike Srpske proveo je postupak konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu računarske opreme.

Postupakjavne nabavke pokrenutje Odlukom broj: 01-2675/20 od 15.06.2020. godine. Obavještenje o nabavci broj: 912-7-1-37-3-15/20 objavljeno je na Portalu javnih nabavki BiH dana 15.06.2020. godine.

Nakon objavljivanja obavještenja o nabavci na Portalu javnih nabavki BiH, Tendersku dokumentaciju su preuzeli sljedeći ponuđači:

Robert s Plus d.o.o., EKAPIJA (d.o.o., ALF-OM, BBS EUROPE, POINTER ITSS, TR NERWORK, SMART COMPUTER, DIGITEH d.o.o.,

Dana 16.06.2020. godine na Portalu javnih nabavki objavljenaje izmjena Tenderske dokumentacije broj 912-7-1-37-3-15/20 koju je preuzelo 17 ponuđača i to ALF-OM, EKAPIJA d.o.o., PR MEDIA MARKET, BBS EUROPE, SMART COMPUTER, EASTCODE d.o.o., ZERICK d.o.o., ASBIS d.o.o., PRIMAPROM d.o.o., LANACO d.o.o.,. KECKOM BANJA LUKA , KMC d.o.o., ELUR d.o.o. KISELJAK, VELETON.o.o ROBERT S d.o.o., AERO EXCKLUSIVE  d.o.o. COPY STAR  d.o.o.

Procijenjena vrijednost nabavke: 22.750,00 KM bez PDV. Kriterijum za vrednovanje ponuda i dodjelu ugovora: najniža cijena. Do 24.06.2020. godine, do kada je bio rok za dostavljanje ponuda, Ugovorni organ je

zaprimio sedam ponuda od sljede              tih ponuđača:

Naziv ponuđača

Ukupna cijena ponude bez PDV-a

PRIMAPROM d.o.o.

 

24.06.2020. godine u 09:00

ROBERTS' PLUS d.o.o

24.06.2020. godine u 09:10

PR MEDIA MARKET

 

24.06.2020. godine u 09:40

SMART COMPUTER  d.o.o

24.06.2020. godine u 09:45

ALF-OM

24.06.2020. godine u 09:50

ZERICK D.O.O.

24.06.2020. godine u 09:56

ELUR d.o.o.

24.06.2020. godine u 10:05

 

Javno otvaranje ponuda obavljeno je 24.06.2020. godine u 11.30 časova, a dostavljanje Zapisnika o otvaranju ponuda izvršeno je u skladu sa članom 63. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

U zapisniku je takođe konstatovano da su ponude pristigle blagovremeno i da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda.

Na javnom otvaranju nije bio prisutan niko od predstavnika ponuđača.

Komisija za javnu nabavku, imenovana Rješenjem broj: 01-2675-3/20od 16.06.2020. godine, održala je zatvoreni sastanak dana 25.06.2020. godine na kojem je izvršila provjeru kvalifikacije ponuđača i ocjenu ponuda.

Na osnovu kriterijuma za vrednovanje ponuda „najniža cijena", Komisija je utvrdila da je za J10T 1 -Računarska oprema, čija procijenjena vrijednostje iznosila 19.000,00 KM bez PDV-a:

1) ponuđač RK1MARKOM d.o.o. Banja Luka, dostavio je ponudu u ukupnom iznosu od 21.599,66 KM bez PDV-a, odnosno 25.271,60 KM sa PDV-om. Računskom provjerom

Komisija je utvrdila da je ponuđač dostavio ponudu sa netačnim zbirom. Naime ispravna konačna cijena ponude bez PDV-a 21.599,86 KM. Zatraženaje ispravka računske greške (broj zahtjeva 01-2675-18/20 od 26.06.2020. godine. Ponuđač je odmah dostavio saglasnost za ispravku računske greške broj 03-05-26.06,1/20 od 26.06.2020. godine. Konačna cijena ponude ponuđača PRIMAPROM d.o.o. iznosi 21.599,86 KM bez PDV-a odnosno 25.271,84 KM sa PDV-om. Zahtjev za ispravku računske greške kao i saglasnost za ispravku su u prilogu Zapisnika.

2)ponuđač ROBERT S PLUS d.o.o. Banja Luka Banja Luka, dostavio je ispravnu tehnički zadovoljavajuću ponudu u ukupnom iznosu od 18.961,77 KM bez PDV-a, odnosno 22.185,27 KM sa PDV-om.

3)ponuđač PR MEDIA MARKET Prijedor, dostavio je ispravnu tehnički zadovoljavajuću ponudu u ukupnom iznosu od 22.693,13 KM bez PDV-a, odnosno 26.550,96 KM sa PDV-om.

4)ponuđač SMART COMPUTER Prijedor, dostavio je ispravnu tehnički zadovoljavajuću ponudu u ukupnom iznosu od 21.780,00 KM bez PDV-a, odnosno 25.482,60 KM sa PDV-om.

5)ponuđač ALF-OM Banja Luka, dostavio je ispravnu tehnički zadovoljavajuću ponudu u ukupnom iznosu od 20.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 23.400,00 KM sa PDV-om.

6)ponuđač ZERICK d.o.o Sarajevo, dostavio je ispravnu tehnički zadovoljavajuću ponudu u ukupnom iznosu od 18.454,80 KM bez PDV-a, odnosno 21.592,17 KM sa PDV-om.

7)ponuđač Elur d.o.o. Kiseljak, dostavio je ispravnu tehnički zadovoljavajuću ponudu u ukupnom iznosu od 19.000.00 KM bez PDV-a, odnosno 22.230,00 KM sa PDV-om.

E-aukcijaje zakazana za 01.07.2020. godineu 10.00 časova.

E-aukcija se održala u zakazano vrijeme. Vrijeme trajanja e-aukcije bilo je 38 minuta, za to vrijeme ponuđači su dali 34 promjene svojih cijena.

Konačna rang lista ponuđača za LOT 1 - Računarska oprema nakon provedene e-aukcije

Nakon završetka e-aukcije, konstatovano je da je ponuđač RK ME01A MAKK.ET Prijedor dao najnižu cijenu, u iznosu od 15.080,00 KM bez PDV-a.

Nakon završene e-aukcije, komisija je priložila Izvještaj o toku i završetku e-aukcije kojim je konstatovana početna rang lista ponuđača kao i konačna rang lista ponuđača koji su učestvovali u e-aukciji. Ovaj Izvještaj se nalazi u prilogu Zapisnika.

Na osnovu kriterijuma za vrednovanje ponuda „najniža cijena", Komisija je utvrdila da je za LOT 2 - Televizor sa pokretnim stalkom, čija procijenjena vrijednost je iznosila 1.050,00 KM bez PDV-a:

1)ponuđač PRIMAPROM d.o.o. Banja Luka, dostavio je ispravnu tehnički zadovoljavajuću ponudu u ukupnom iznosu od 1.420,60 KM bez PDV-a, odnosno 1.662,10 KM sa PDV-om.

2)ponuđač ROBERT S PLUS d.o.o. Banja Luka, dostavio je ispravnu tehnički zadovoljavajuću ponudu u ukupnom iznosu od 1.049,38 KM bez PDV-a, odnosno 1.227,77 KM sa PDV-om.

3)ponuđač ALF-OM Banja Luka, dostavio je ispravnu tehnički zadovoljavajuću ponudu u ukupnom iznosu od 1.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 1.170,00 KM sa PDV-om.

4)ponuđač ELUR d.o.o. Kiseljak, dostavio je ispravnu tehnički zadovoljavajuću ponudu u ukupnom iznosu od 1.050,00 KM bez PDV-a, odnosno 1.228,50 KM sa PDV-om.

E-aukcija je zakazana za 29.06.2020. godine u 11.00 časova.

E-aukcija se održala u zakazano vrijeme. Vrijeme trajanja e-aukcije bilo je 20 minuta, za to vrijeme ponuđači su dali 12 promjene svojih cijena.

Konačna rang lista ponuđača za LOT 2 - Televizor sa pokretnIm stalkom nakon nrovedene e-aukcije

P/B

Naziv ponuđača

Ukupna ponuđena cijena

Datum i vrijeme ponude

1

ALF-OM

15.080,00 KM

01.07.2020. u 10:35:16

2

ROBERT S PLUS d.o.o.

15.100,00 KM

01.07.2020. u 10:34:54

i

SMART COMPUTER

18.200,00 KM

01.07.2020. u10:00:20

4

PRIMAPROM d.o.o

18.961,77 KM

/

 

Nakon završetka e-aukcije, konstatovano je da je ponuđač AER-OM Banja Luka dao najnižu cijenu, u iznosu od 850,00KM bez PDV-a.

Nakon završene e-aukcije, komisija je priložila Izvještaj o toku i završetku e-aukcije kojim je konstatovana početna rang lista ponuđača kao i konačna rang lista ponuđača koji su učestvovali u e-aukciji. Ovaj Izvještaj se nalazi u prilogu Zapisnika.

Na osnovu kriterijuma za vrednovanje ponuda „najniža cijena", Komisija je utvrdila da je za LOT 3 - Štampači, čija procijenjena vrijednost je iznosila 2.700,00 KM bez PDV-a:

1)ponuđač PRIMAPROM d.o.o. Banja Luka, dostavio je ispravnu tehnički zadovoljavajuću ponudu u ukupnom iznosu od 2.699,19 KM bez PDV-a, odnosno 3.158,05 KM sa PDV-om.

2)ponuđač ROBERT S PLUS d.o.o. Banja Luka, dostavio je ispravnu tehnički zadovoljavajuću ponudu u ukupnom iznosu od 2.699,60 KM bez PDV-a, odnosno 3.158,53 KM sa PDV-om.

3)ponuđač ALF-OM Banja Luka, dostavio je ispravnu tehnički zadovoljavajuću ponudu u ukupnom iznosu od 2.400,00 KM bez PDV-a, odnosno 2.808,00 KM sa PDV-om.

4)ponuđač ELUR d.o.o. Kiseljak, dostavio je ispravnu tehnički zadovoljavajuću ponudu u ukupnom iznosu od 2.700,00 KM bez PDV-a, odnosno 3.159,00 KM sa PDV-om.

E-aukcijaje zakazana za 29.06.2020. godine u 12.00 časova.

E-aukcija se održala u zakazano vrijeme. Vrijeme trajanja e-aukcije bilo je 16 minuta, za to vrijeme ponuđači su dali 38 promjena svojih cijena.

Konačna rang lista ponuđača za LOT 3 - Štampači nakon provedene e-aukcije

P/B

Naziv ponuđača

Ukupna ponuđena cijena

Datum i vrijeme ponude

1

ALF-OM

15.080,00 KM

01.07.2020. u 10:35:16

2

ROBERT S PLUS d.o.o.

15.100,00 KM

01.07.2020. u 10:34:54

i

ELUR d.o.o.

18.200,00 KM

01.07.2020. u10:00:20

4

PRIMAPROM d.o.o

18.961,77 KM

/

 

Nakon završetka e-aukcije, konstatovano je da je ponuđač AER-OM Banja Luka dao najnižu cijenu, u iznosu od 1.850,00 bez PDV-a.

Nakon završene e-aukcije, komisija je priložila Izvještaj o toku i završetku e-aukcije kojim je konstatovana početna rang lista ponuđača kao i konačna rang lista ponuđača koji su učestvovali u e-aukciji. Ovaj Izvještaj se nalazi u prilogu Zapisnika.

Sa Zapisnikom o ocjeni ponuda Komisija je dostavila i preporuku direktoru JU Službeni glasnik Republike Srpske da se za nabavku računarske opreme

LOT 1 - Računarska oprema za potrebe JU Službeni glasnik RS, izabere ponuđač RK ME01A MAKKET Prijedor sa najnižom ponuđenom cijenom od 15.080,00 KM bez PDV- a odnosno 17.643,60 KM sa PDV-om.

LOT 2 - Televizor sa pokretnim stalkom za potrebe JU Službeni glasnik RS, izabere ponuđač AER-OM d.o.o. Banja Luka sa najnižom ponuđenom cijenom od 850,00 KM bez PDV-a odnosno 994,50 KM sa PDV-om.

LOT 3 - Štampači za potrebe JU Službeni glasnik RS, izabere ponuđač A1.R-OM d.o.o. Banja Luka sa najnižom ponuđenom cijenom od 1.850,00 KM bez PDV-a odnosno 2.164,50 KM sa PDV-om.

U postupku ocjene provedenog postupka nije bilo nepravilnosti niti propusta u radu, koji bi, eventualno, bili osnov za neprihvatanje preporuke komisije za javnu nabavku.

Na osnovu navedenog, a uskladu sa članom 64. Stav (1) tačka b) zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku

Svaki ponuđač koji ima legitimni interes za konkretni ugovor i koji smatra da je Ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata ima pravo, u pisanoj formi, uložiti žalbu na postupak u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru, odnosno od dana kada je saznao za povredu.

Žalba se (u tri primjerka) podnosi Ugovrnom organu u skladu sa članom 99. Zakona ojavnim nabavkama.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: