Terensko vozilo

Datum objave: 28.10.2019. 13:33 / Izvor: Akta.ba, 28.10.2019.

JAVNO PREDUZEĆE ŠUMARSTVA "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE"č.d. SOKOLAC

-Direkcija Javnog preduzeća -SOKOLAC

 

Broj: 02-750419

Dana: 18.10.2019 godine

 

Na osnovu člana 10. Zakona o javnim preduzećima:Sl. glasnik RS broj: 75/04 i 78/1 \) čmt 51. i 57. Statuta Javnog preduzoća šumarstva "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac  Zakona o javnim nabavkama BiH (»Sl. gl. BiH', br: 39/14) i Člana 8. stav (2) 10 Pravilnika 0 uspostavljanju  radu Komisije za izbavke, Uprava Javnogg predazeća, na Sjednici održano, dana 11.10.2019. godine

Donijela je:

 

O  D L U k U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke terenskih vozila

 

Član 1.

 

Na osnovu Zapisnika Komisije za nabavke 0 pregledu i ocjeni ponuda navabavku teroisknh vozila, za potrebe organizocionih dijelova Javnog preduzeća br. 01-7041/19 od 11.10.2019 koja se provodi putem otvorenog postupka po obaviještenju o nabavci 1172-1-1-75-3-855/19.objavljenom na portalu javnih nabavki25.09.2019.prihvata se ponuda ponuđača Lada Auto doo Banja LUka se provodi putem otvorenog postupka

na Portalu nabavEsi dana 25.09.2019. godine, prihvata ss ponuda ponuđana Lada Auto D.o.o. Banja Luka za:

Lot 1. Terensko vozilo sa troja vrata (BMB),

Lot 2. Terensko vozilo sa troja vrata (BMB/LPG), L

ot 3, Terensko teretno vozilo sa pet vrata (BMB/LPG)

i Lot 4. Terensko teretno vozilo sa pet vrata P (BMB/LPG).

 

Član 2.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za realizaciju ists zadužuje se Sekgor za komercijalne poslove Direkcije Javnog preduzeća.

 

Obrazloženje

 

u postupku predmetne nabavke zaprimljena je ponuda šnuđača "Lada Auto" d.o.o. Banja Luka, za sve lotove odnosto formalno-pravno ispravna i ispunjava uslove iz tevdersks dokumentacije, u pogledu opisa predmeta nabavke i u pogledu tehničks i profesionalne sposobnosti. Ugovor ss dodjel>ue ponuđaču iz članp 1. ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

 

Protiv ove Odluke nezadovoljni ponuđači mogu da ulože pismenu

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: