Toaletni papir i sanitarni pribor

Datum objave: 08.07.2020. 13:05 / Izvor: Akta.ba, 26.06.2020.

JP ELEKTROPRIVREDA

HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE d.d. Mostar

 

Broj: I-3948 /20

Mostar,26.06.2020.

 

Na temelju članka 64., stav (1) točka b), članka 25., članka 70 stav. 1, 3. i 6 . Zakona 0 javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH" br. 39/14), članka 61. Statuta JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar" broj: SD-8/16 od 29. lipnja 2016. godine i SD-6/19 od 19.06.2019. godine. Pravilnika 0 javnim nabavama broj: 1-546/18 od 30.1.2018. godine i Zapisnika 0 pregledu i ocjeni ponuda br. V-S- 1760/20 od 23.06.2020. godine. Uprava Ugovornog tijela donijela je:

 

ODLUKU

o okončanom otvorenom postupku javne nabave i izboru najpovoljnijeg ponuditelja

u predmetu nabave:

Toaletni papir i sanitarni pribor

 

Članak 1.

U okončanom otvorenom postupku javne nabave roba u predmetu „Toaletni papir i sanitarni pribor'' po obavijesti br. 799-1-1-409-3-332/20 na portalu JN od 01.06.2020. godine. Službeni glasnik broj 31 od 05.06.2020. godine, kao najpovoljniji ponuditelj izabran je EUROSAN d.o.o. Mostar po cijeni od 52.952,14 KM bez PDV-a.

Planirana e-aukcija sukladno članku 3. točka 3., Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije nije održana.

 

Članak 2.

Zadužuje se Sektor za nabave da u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja ove Odluke Istu dostavi ponuditeljima, obavijesti ih o rezultatima postupka predmete javne nabave, te odluku objavi na WEB stranici Društva.

 

OBRAZLOŽENJE

U predmetnom postupku javne nabavke, po obavijesti br. 799-1-1-409-3-332/20 na portalu JN od 01.06.2020. godine, Službeni glasnik broj 31 od 05.06.2020. godine, broj nabave 1-2710/20-12 od 04.05.2020. godine, ponudu je dostavio 1 Oedan) ponuditelj:

BROJ PROTOKOLA

NAZIV PONUDITELJA

OMOTNICA SA PONUDOM ISPRAVNO ZATVORENA (ZAPEČAĆENA ILI

POTPISANA)

UKUPNA CIJENA PONUDE bez PDV-a

PONUĐENI POPUST

1-3788/20

EUROSAN d.o.o. Mostar

DA

52.952,14 KM

/

Povjerenstvo za javne nabave Ugovornog tijela izvršilo je otvaranje ponuda, pregled i ocjenu pristiglih ponuda, te je na osnovu kriterija utvrđenog u tenderskoj dokumentaciji ић/rdiio sljedeće:

Na osnovu ocjene ponuda, Povjerenstvo za javne nabave Ugovornog tijela ocijenilo je da je ponuda ponuditelja EUROSAN d.o.o. Mostar, sa cijenom ponude od 52.952,14 KM bez PDV-a zadovoljila uvjete postavljene tenderskom dokumentacijom „Toaletni papir i sanitarni pribor", a sve u skladu sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda broj V-3-1760/20 od 23.06.2020. godine koji čini sastavni dio ove Odluke.

S obzirom na navedeno odlučeno je kao u izrijeci ove Odluke. Uputa o pravnom lijeku:

 

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba Ugovornom tijelu JP „Elektroprivreda HZ Herceg Bosne" d.d. Mostar, Kralja Petra Krešimira IV 6-A, u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: