Toneri i kertridži za uređaje marke HP, OKI Canon, Brother i Toshiba

Datum objave: 16.11.2020. 10:12 / Izvor: Akta.ba, 10.11.2020.

Bosna i Hercegovina    

Ministarstvo sigurnosti         

Državna agencija za istrage i zaštitu      

 

Broj: 16-12-16-5828-10/20

I. Sarajevo, 10.11.2020. godine

 

Na osnovu člana 8. stav (2) tačka h) Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu („Službeni glasnik BiH", br. 27/04, 63/04, 35/05, 49/Q9 i 40/12), člana 25. stav (1) tač. f) i g) i člana 70. st. (1), (2), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 9. stav (2) Pravilnika o yslovima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH", broj 66/16) i Izvještaja o toku i završetku e-aukcije Agencije za javne nabavke od 04.11.2020. godine u postupku javne nabavke kompjuterskog materijala - tonera i kertridža za potrebe Državne agencije za istrage i zaštitu, na preporuku Komisije I za nabavke za potrebe Državne agencije za istrage i zaštitu broj 16-12-16-5828/20 od 06.11.2020. godine, direktor Državne agencije za istrage i zaštitu, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača ц otvorenom postupku za dostavljanje ponuda za javnu nabavku kompjuterskog materijala - tonera i kertridža za potrebe Državne agencije za istrage i zaštitu

 

 

Član 1.

U postupku javne nabavke kompjuterskog materijala - tonera i kertridža za potrebe Državne agencije za istrage i zaštitu, putem otvorenog postupka za dostavljanje ponuda korištenjem e-aukcije, okvirni sporazum za period od tri godine, dodjeljuje se i to za:

- LOT 1 - Nabavka tonera i kertridža za uređaje marke HP, OKI Canon, Brother i Toshiba, ponuđaču „ALF-OM" d.o.o. Banja Luka, poslovna jedinica Istočno Sarajevo, ponuda broj 16-12-16-5828-7/20 od 15.09.2020. godine, za ponuđenu cijenu 80-000,00 KM bez PDV-a;

- LOT 2 - Nabavka tonera za uređaje marke Lexmark, ponuđaču „DEFTER" d.o.o, Sarajevo, ponuda broj 16-12-16-5828-8/20od 15.09.2020. godine, za ponuđenu cijenu 78.555,95 KM bez PDV-a.

 

Član 2.

Ponuđači iz člana 1. ove odluke obavezni su ugovornom organu, u roku od pet dana od dana prijema ove odluke, dostaviti dokaz o ispunjavanju uslova iz tač 12.1. i 13.2. Tenderske dokumentacije (original ili ovjerena kopija).

 

Član 3.

Ova odluka se ponuđačima dostavlja u roku od tri dana, a najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja Odluke, uz istovremeno objavljivanje na web stranici Državne agencije za istrage i zaštitu.

 

Član 4.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se Sektor za materijalno-fmansijske poslove Državne agencije za istrage i zaštitu.

 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

Odlukom direktora Državne agencije za istrage i zaštitu broj 16-12-16-5828-1/20 od 18.08.2020. godine pokrenut je postupak javne nabavke kompjuterskog materijala - tonera i kertridža za period od tri godine za potrebe Državne agencije za istrage i zaštitu (u daljem tekstu: Agencija), procijenjene vrijednosti 180.000,0Q KM bez PDV-a. Novčana sredstva za realizaciju navedene nabavke obezbijedena su u okviru budžetskih sredstava za 2020. godinu i Dokumenta okvirnog budžeta 2021 .-2023. godina.

Za navedeni postupak javne nabavke predviđena je e-aukcija u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH", broj 66/16) (u daljem tekstu: Pravilnik).

Predmet javne nabavke podjeljen je na LOT-ove:

- LOT 1 - Nabavka tonera i kertridža za uređaje marke HP, OKI Canon, Brother i Toshiba, procijenjene vrijednosti 100.000,00 KM bez PDV-a;

- LOT 2 - Nabavka tonera za uređaje marke Lexmark, procijenjene vrijednosti 80.000,00 KM bez PDV-a.

Obzirom da je tačkom 23. Tenderske dokumentacije navedeno da je rok za dostavljanje ponuda 15.09.2020. godine do 12,00 sati, te da se ponude dostavljaju u zatvorenoj koverti, Komisija je dana 15.09.2020. godine u 13,00 sati izvršila javno otvaranje ponuda prema datumu i vremenu prijema.

Blagovremeno je dostavljeno ukupno pet ponuda i to:

 

Redni broj

Naziv ponuđača

LOT

Vrijednost ponude (bez PDV-a)

1.

„EKOPRINT" d.o.o. Banja Luka

LOT 1

99.012,08 KM

2.

„PRINTEX" d.o.o. Sarajevo

LOT 2

79.992,70 KM

3.

„AERO-EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo

LOT 1 LOT 2

99.426,32 KM 79.742,30 KM

4.

„ALF-OM" d.o.o. Banja Luka

LOT 1 LOT 2

95.414,40 KM 79.994,00 KM

5.

„DEFTER" d.o.o. Sarajevo

LOT 1 LOT 2

92.378,79KM 78.555,95 KM

 

Komisija je nakon otvaranja ponuda u smislu člana 63. st. (5) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14) (u daljem tekstu: Zakon), sačinila Zapisnik o otvaranju ponuda i isti u roku od tri dana, od dana otvaranja, dostavila ponuđačima. Postupak je dalje nastavljen u smislu pregledanja dokumentacije priložene uz ponude, a u cilju ocjenjivanja prihvatljivosti dostavljenih ponuda u smislu Pravilnika, te njihove kvalifikovanosti shodno uslovima navedenim u Tenderskoj dokumentaciji.

Uvidom u sadržaj dostavljenih ponuda Komisija je utvrdila da ponuđači „EKOPRINT" d.o.o. Banja Luka za LOT 1 „PRINTEX" d.o.o. Sarajevo za LOT 2, „AERO- EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo za LOT 1 i LOT 2, „ALF-OM" d.o.o. Banja Luka za LOT 1 i LOT 2 i „DEFTER" d.o.o. Sarajevo za LOT 1 i LOT 2 ispunjavaju kvalifikacione uslove u pogledu njihove lične sposobnosti, sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti, ekonomske i finansijske sposobnosti, tehničke i profesionalne sposobnosti, te formalno­pravne uslove iz Tenderske dokumenatacije.

Komisija je utvrdila da ponuda ponuđača „DEFTER" d.o.o. Sarajevo za LOT 2 podliježe primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg.

U cilju ocjene tehničkih uslova navedenih u Tenderskoj dokumentaciji Komisija je od Sektora za operativnu podršku Agencije, aktom broj 16-12-16-5828/20 od 02.10.2020. godine, tražila da na osnovu uvida U uzorke ponuđača „EKOPRINT" d.o.o. Banja Luka za LOT 1 „PRINTEX" d.o.o. Sarajevo za LOT 2, „AERO-EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo za LOT 1 i LOT 2, „ALF-ОМ" d.o.o. Banja Luka za LOT 1 i LOT 2 i „DEFTER" d.o.o. Sarajevo za LOT 1 i LOT 2 dostavi stručno mišljenje u pogledu ocjene tehničkih karakteristika ponuđenih uzoraka. Aktom Sektora za operativnu podršku Agencije broj 16-10- 16-5828/20 od 22.10.2020. godine, konstatovano je da su dostavljeni uzorci ponuđača „EKOPRINT" d.o.o. Banja Luka za LOT 1 „PRINTEX" d.o.o. Sarajevo za LOT 2, „AERO- EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo za LOT 1 i LOT 2, „ALF-ОМ" d.o.o. Banja Luka za LOT 1 i LOT 2 i „DEFTER" d.o.o. Sarajevo za LOT 1 i LOT 2 u skladu sa postavljenim zahtjevima iz Tenderske dokumentacije.

Uvažavajući dostavljeno mišljenje Sektora za operativnu podršku Agencije, Komisija je utvrdila da su ponude ponuđača „EKOPRINT" d.o.o. Banja Luka za LOT 1 „PRINTEX" d.o.o. Sarajevo za LOT 2, „AERO-EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo za LOT 1 i LOT 2, „ALF­OM" d.o.o. Banja Luka za LOT 1 i LOT 2 i „DEFTER" d.o.o. Sarajevo za LOT 1 i LOT 2 prihvatljive.

Budući da je za postupak javne nabavke kompjuterskog materijala - tonera i kertridža za potrebe Agencije Tenderskom dokumentacijom predviđeno provođenje e-aukcije, te da su za LOT 1 i LOT 2 zaprimljene po četiri prihvatljive ponude, Komisija je zakazala e-aukciju za LOT 1 dana Q4.11.2020. godine u trajanju od 15 minuta, u periodu od 10,00 do 10,15 sati i za LOT 2 dana 04.11.2020. godine u trajanju od 15 minuta, u periodu od 11,00 do 11,15 sati.

 

Prema Izvještaju o toku i završetku e-aukcije od 04.11.2020. godine konačna rang lista ponuđača koji su učestvovali u e-aukciji je sljedeća:

 

LOT 1

Redni broj

Naziv ponuđača

Vrijednost ponude (bez PDV-a)

Rang

1.

„ALF-OM" d.o.o. Banja Luka

80.000,00 KM

1

2.

„AERO-EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo

88.000,00 KM

2

3.

„DEFTER" d.o.o. Sarajevo

92.378,79 KM

3

4.

„EKOPRINT" d.o.o. Banja Luka

99.012,08 KM

4

 

LOT 2

Redni broj

Naziv ponuđača

Vrijednost ponude (bez PDV-a)

Rang

1.

„DEFTER" d.o.o. Sarajevo

78.555,95 KM (cijena na koju se primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg)

1

2.

„AERO-EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo

79.742,30 KM

2

3.

„PRINTEX" d.o.o. Sarajevo

79.992,70 KM

3

4.

„ALF-OM" d.o.o. Banja Luka

79.994,00 KM

4

 

Shodno Izvještaju o toku i završetku e-aukcije i na preporuku Komisije i za nabavke za potrebe Državne agencije za istrage i zaštitu broj 16-12-16-5828/20 od 06.11.2020. godine, odlučeno je da se u postupku javne nabavke kompjuterskog materijala - tonera i kertridža za potrebe Agencije okvirni sporazum dodijeli za LOT 1 ponuđaču „ALF-OM" d.o.o. Banja Luka, te za LOT 2 ponuđaču „DEFTER" d.o.o. Sarajevo, a kako je navedeno u članu 1. ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, u roku od 10 dana od dana dostavljanja iste. Žalba se podnosi putem Državne agencije za istrage i zaštitu.

Na izjavljenu žalbu ponuđač je obavezan platiti naknadu u skladu sa članom 108. Zakona o javnim nabavkama i podzakonskim aktima.

 

DOSTAVLJENO:

- Ponuđačima 5x;

- Sektoru za mat.-fin. poslove;

- a/a.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: