Toneri i ketridži za potrebe Skupštine opštine, Načelnika Opštine i Opštinske uprave Opštine Ugljevik

Datum objave: 26.02.2021. 13:37 / Izvor: Akta.ba, 26.02.2021.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLjEVIK
NAČELNIK OPŠTINE


Broj : 02-404-10/21
Datum, 26.02.2021.godine


Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 97/16), člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 ), Načelnik Opštine Ugljevik, d o n o s i

 

O D L U K U

I
Nakon razmatranja dostavljene ponude u predmetu javne nabavke tonera i ketridža za potrebe Skupštine opštine, Načelnika Opštine i Opštinske uprave Opštine Ugljevik, odlučeno je da se ugovor dodijeli : Doo “Sony computers“ Bijeljina, sa ponuđenom cijenom u iznosu od 1.541,00 KM bez zaračunatog PDV-a.

II
U postupku javne nabavke roba iz tačke 1. ove Odluke, putem poziva za direktan sporazum, broj 02-404-10/21, ponudu je dostavio pozvani ponuđač.
Nakon razmatranja dostavljene ponude utvrđeno je da ista ispunjava uslove postavljene tenderskom dokumentacijom.

III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na “veb-stranici Opštine Ugljevik“.

 

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

 

Šef Odsjeka za javne nabavke, investicije i nadzor

Miroslav Mirković,dipl.inž.

 

Dostvljeno: 
1. Doo “Sony computers“Bijeljina 
2. Stručnoj službi na objavu 
3. a/a.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: