Toneri za laserske štampače i kopir aparata

Datum objave: 29.03.2021. 10:26 / Izvor: Akta.ba, 24.03.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

TUZLANSKI KANTON 

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA TUZLA

 

Broj: 08-04-11.2-2-316/21 

Datum: 24.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70, stav (1), (3) i (6) i člana 89. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj 39/14); a na prijedlog Komisije za javne nabavke utvrđen u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 08-04-11.2-2-316/21 od 19.03.2021. godine, u postupku javne nabavke tonera za laserske štampače i kopir aparata. Ministar donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se prijedlog Komisije za javne nabavke broj: 08-04-11.2-2-316/21 od 19.03.2021. godine i dodjeljuje se ugovor ponuđaču „R&S" d.o.o. Sarajevo, Igmanska bb, 71320 Vogošća u postupku javne nabavke tonera za laserske štampače i kopir aparata, objavljenog na Portalu javnih nabavki broj 1111-7-1-4-3-4/21 od 02.03.2021. godine.

 

Član 2.

Ova Odluka objavit će se na web stranici MUP-a TK-a, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

 

OBRAZLOŽENJE

MUP TK je pokrenulo konkurentski zahtjev za dostavu ponuda broj: 08-04-11.2-2-316/21 od 02.03.2021. godine, za nabavku tonera za laserske štampače i kopir aparata. Na Portalu javnih nabavki objavljeno je Obavještenje o javnoj nabavci broj: 1111-7-1-4-3-4/21 od 02.03.2021. godine.

 

MUP TK-a je uputilo zahtjev za dostavu ponuda sljedećim ponuđačima: "Pčelica M" d.o.o. Tuzla, "R&S" d.o.o. Sarajevo i "Plan Plus" d.o.o. Zenica, dok su ostali ponuđači konkurentski zahtjev preuzeli na osnovu Obavještenja o nabavci.

 

Do krajnjeg roka za prijem ponuda koji je bio 15.03.2021. godine do 11:00 sati, zaprimljene su ponude sljedećih ponuđača: "Plan Plus" d.o.o. Zenica, "Alfadivit" d.o.o. Živinice, "Pčelica M" d.o.o. Tuzla, "Aero Exclusive" d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla, "Ekoprint" d.o.o. Banja Luka i "R&S" d.o.o. Sarajevo.

 

Na osnovu Zapisnika komisije o pregledu i ocjeni ponuda broj: 08-04-11.2-2-316/21 od 19.03.2021. godine izvršena je analiza ponuda pri čemu je utvrđeno da su ponude ponuđača: "Plan Plus" d.o.o. Zenica. "Alfadivit" d.o.o. Živinice, "Pčelica M" d.o.o. Tuzla, "Aero Exclusive" d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla, "Ekoprint" d.o.o. Banja Luka i "R&S" d.o.o. Sarajevo, prihvatljive za ugovorni organ.

 

Obzirom daje provođenje e-aukcije bilo predviđeno tenderskom dokumentacijom, Komisija za javne nabavke je izvršila rangiranje prihvatljivih ponuda prema kriteriju za izbor ponuda u početnoj ocjeni ponuda, te je zakazala početak e-aukcije u sistemu e-nabavke za dan 22.03.2021. godine u 12:00 sati, u trajanju od 10 minuta.

 

Po zaprimljenom Izvještaju o toku i završetku e-aukeije završene 22.03.2021. godine, Komisijaje nastavila sa radom 24.03.2021. godine u 13:00 sati, te je nakon održane e-aukcije. primjenom kriterija najniže cijene iz dostavljenog Izvještaja o toku i završetku e-aukcije sačinila konačnu rang listu ponuđača koji su učestvovali u e-aukciji.

 

Red.broj

Naziv ponuđača

Konačna cijena u KM bez PDV-a

Rang

1.

"R&S" d.o.o. Sarajevo

11.600,00

1

2.

"Alfadivit" d.o.o. Živinice

11.800,00

2

3.

"Pčelica M" d.o.o. Tuzla

12.385,00

3

4.

"Plan Plus" d.o.o. Zenica

16.390,00

4

5.

"Aero Exclusive" d.o.o. Sarajevo, PJ Tuzla

16.515,65

5

6.

"Ekoprint" d.o.o. Banja Luka

17.068,80

6

Napomena: * Označava cijenu na koju se primjenjuje preferencijalni tretman

 

Primjenom kriterija najniže cijene za dodjelu ugovora, nakon održane e-aukcije i ocjene ponuda. Komisija predlaže ministru MUP-a TK-a da donese Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, te ugovor za javnu nabavku tonera za laserske štampače i kopir aparata dodijeli ponuđaču "R&S" d.o.o. Sarajevo, Igmanska bb, 71320 Vogošća, s obzirom da je isti dostavio prihvatljivu ponudu s najnižom cijenom u iznosu od 11.600,00 KM bez PDV-a, odnosno 13.572,00 KM sa obračunatim PDV-om.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ovom Ministarstvu u roku od 5 (pet) dana od dana prijema iste u pisanoj formi, u dovoljnom broju primjeraka, koji ne može biti manji od tri.

 

Dostaviti:

-           ponuđačima

-           a/a

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: