Toneri za štampače, faks aparate, fotokopir i ploter

Datum objave: 01.06.2015. 13:09 / Izvor: eKapija.ba, 29.05.2015.

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stavovi 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik BiH broj: 39/14), člana 8. stav 2. tačka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke (Sl. Glasnik BiH broj: 103/14), i članova 21. i 23. Statuta Javne ustanove „Vode Srpske" Bijeljina, na Preporuku Komisije za nabavku (broj: 01/4-1742-8/15 od 26.05.2015. godine), u postupku javne nabavke - nabavka kancelarijskog materijala, tonera za štampače, faks aparate, fotokopir i ploter, direktor Javne ustanove „Vode Srpske" Bijeljina donosi

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za nabavku, (broj: 01/4-1742-7/15 od 26.05.2015. godine) i to:

1. Lot 1 - Ugovor za nabavka kancelarijskog materijala, dodjeljuje se ponuđaču d.o.o. „Mojić" Bijeljina, po ponudi broj:01/2-2498/15 od 21.04.2015. godine, za ponuđenu cijenu od 12.478,05 KM (bez PDV-a);

2. Lot 2 - Ugovor za nabavku tonera za štampače, faks aparate, fotokopir i ploter, dodjeljuje se ponuđaču d.o.o. „N-COPY" Bijeljina, po ponudi broj:01/2-2519/15, dostavljena dana 21.04.2015. godine, za ponuđenu cijenu od 4.884,90 KM (bez PDV-a).

 

Član 2.

Izabrani ponuđači su dužni da u roku od 5 (pet) dana od dana dostavljanja ove Odluke dostave originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz člana 45. i 47. Zakona o javnim nabavkama odnosno svu traženu dokumentaciju u predmetnoj tenderskoj dokumentaciji. Ukoliko izabrani ponuđači ne dostave traženu dokumentaciji u određenom roku, ili je dostave na nepropisan i nepotpun način, ugovor za javnu nabavku dodjeliće se drugorangiranim ponuđačima u skladu sa članom 72. Stav 3. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Prijedlog Ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranim ponuđačima nakon isteka roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obavješteni o izboru ekonomski najpovoljnije ponude.

Član 4.

Ova Odluka objaviće se na veb-stranici www.voders.org istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav. 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Nalaže se Sektoru za ekonomske i pravne poslove da u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama realizuje ovu Odluku.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali i postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Rješenjem o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/4-1742/15 od 24.03.2015. godine.

Javna nabavka je sprovedena otvorenim postupkom.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 31.900,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 1086-1-1-1-3-2/15, poslato je na objavljivanje dana 24.03.2015. godine, a objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 24.03.2015. godine, sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u Sl. Glasniku BiH broj: 26/15 od 30.03.2015. godine.

Komisija za nabavku, imenovana je Rješenjem broj: 01/4-1742-1/15 od 24.03.2015. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01/4-1742-6/15 od 26.05.2015. godine, Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/4-1742-7/15 od 26.05.2015. godine i Izvještaj o radu broj:01/4-1742-7/15 od 26.05.2015. godine, u postupku javne nabavke - za nabavku kancelarijskog materijala, tonera za štampače, faks aparate, fotokopir i ploter.

U postupku po Izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, pregled i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno slijedeće:

- da je u predmetnom postupku primljeno 9 ponuda,

- da je blagovremeno primljeno 9 ponuda,

- da nije bilo neblagovremeno primljenih ponuda.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te pregled i ocjenu ponude, u skladu sa kriterijumima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Javna ustanova „Vode Srpske" Bijeljina nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijih ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i Tenderskim dokumentom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da su izabrani ponuđači najbolje ocijenjeni zbog ekonomski najpovoljnije ponude.

 

Naziv ponuđača čija je ponuda ocijenjena kao najpovoljnija: LOT 1

1. Naziv ponuđača D.o.o. „Mojić" Bijeljina

2. Sjedište i adresa Pavlovića put 14 76 300 Bijeljina

3. Ukupna cijena ponude bez PDV-a 12.478,05 KM

 

 

Naziv ponuđača čija je ponuda ocijenjena kao najpovoljnija: LOT 2

1. Naziv ponuđača D.o.o. „N-Copy" Bijeljina

2. Sjedište i adresa Vuka Karadžića broj 2, Dvorovi 76 300 Bijeljina

3. Ukupna cijena ponude bez PDV-a 4.884,90 KM

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka a) Zakona o javnim nabavkama, člana 70. stavovi 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik BiH broj: 39/14), člana 8. stav 2. tačka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke (Sl. Glasnik BiH broj: 103/14), i članova 21. i 23. Statuta Javne ustanove „Vode Srpske" Bijeljina, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Javna ustanova „Vode Srpske" Bijeljina, ulica Miloša Obilića broj 51, 76 300 Bijeljina.

Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) identična primjerka.

 

Dostavljeno: 

Ponuđačima U predmet

a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: