Transformatori 40 MVA, 121±8x1,25%/6,3 kV

Datum objave: 03.04.2021. 10:42 / Izvor: Akta.ba, 31.03.2021.

Javno pred uzeće

ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVIN

 d.d. – Sarajevo

 

Sarajevo. 3 1 -03- 2021

Broj:02-10346 /20

 

Na osnovu članova 25.,70. stav 3. i 71. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SI.glasnik BiH", br. 39/14), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo broj: SD-5211/16-38/2 od 29.03.2016.godine i člana 4. Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika Generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva broj: 06-14208/20 od 29.05.2020. godine - Prečišćeni tekst, donosim,

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke

 

Član 1.

Najpovoljniji ponuđač za nabavku i ugradnju transformatora 40 MVA, 121 8xl,25%/6,3 kV i transformatora 31.5 MVA, 121±10xl,5%/36.75/6,3 kV u Podružnici TE Kakanj, izabran u otvorenom postupku javne nabavke po Tenderu broj: 2000030267 je:

DELING d.o.o. Tuzla

 

Član 2.

Zadužuje se Sektor za komercijalne poslove da u roku od 3 dana, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja ove Odluke, istu dostavi ponuđačima i time ih obavijesti o rezultatima postupka navedenim u obrazloženju ove Odluke.

 

Obrazloženje:

U predmetnom otvorenom postupku javne nabavke, objavljenom na web portalu javnih nabavki pod brojem obavještenja: 986-1-1 -270-3-293/20 i u "SI.glasniku BiH br: 67/20, ponude su blagovremeno dostavili sljedeći ponuđači:

1."DELING" d.o.o. Tuzla

2."ELCOM" d.o.o. Tuzla

3."MALCom" d.o.o. Sarajevo

Nadležna Komisija za javne nabavke ugovornog organa izvršila je otvaranje, pregled i ocjenu primljenih ponuda i utvrdila, na osnovu utvrđenog kriterija '"najniža cijena", da je najpovoljnija ponuda ponuđača "DELING" d.o.o. Tuzla sa ukupnom cijenom ponude od 1.498.500,00 KM bez PDV-a, te da je ista ispunila zahtijevane tenderske uslove.

Ponude ostalih ponuđača također su ispunile zahtijevane uslove te su, nakon izvršene ukupne ocjene ponuda, rangirane prema visini cijene svojih ponuda.

Dana 29.03.2021. godine u predmetnom postupku održana je e-aukcija, o čemu je sačinjen Izvještaj o toku i završetku e-aukcije.

Obzirom na prednje izneseno, donesena je odluka kao u dispozitivu.

 

Pravna pouka:

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu (JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo) u roku od 10 dana od dana prijema ove Odluke.

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: