Učešće na seminaru Kako uvesti sistem menadžmenta kvalitetom

Datum objave: 03.10.2016. 12:58 / Izvor: Akta.ba, 01.10.2016.

Mješoviti Holding

„Elektroprivreda Republike Srpske"

Matično preduzeće a.d. Trebinje           

Zavisno preduzeće

"Hidroelektrane na Trebišnjici"

akcionarsko društvo, Trebinje

 

 

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača –

 

Broj: 8051.

Datum: 30.09.2016.

 

Na osnovu člana 8., člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stavovi 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik BiH broj: 39/14), Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B (Sl. Glasnik BiH br. 104/14), člana 8. stav 2. tačka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke (Sl. Glasnik BiH broj: 103/14), člana 57. stav 1. tačka 7. Statuta Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, i člana 25. stav (1) tačka b) Pravilnika o javnim nabavkama Mješovitog Holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, a na Preporuku Komisije za nabavku, u postupku javne nabavke - Učešće na seminaru „Kako uvesti sistem menadžmenta kvalitetom", Uprava preduzeća, je donijela

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za nabavku, i Ugovor za javnu nabavku - Učešće na seminaru „Kako uvesti sistem menadžmenta kvalitetom", dodjeljuje se ponuđaču „ISTRAŽIVAČKI I TEHNOLOŠKI CENTAR" - Novi Sad, Srbija, ponuda br. 8005, dostavljena dana 29.09.2016. godine, za ukupnu cijenu od 204,00 € (398,99 KM), za jednog učesnika iz Preduzeća, kao najpovoljnijem ponuđaču.

 

Član 2.

Plaćanje cijene iz člana 1. izvršiće se na osnovu dostavljenog predračuna, koji je sastavni dio ove Odluke.

 

Član 3.

Ova Odluka objaviće se na internet stranici (www.het.ba ), istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skpadu sa članom 70. stav. 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Direkcija za proizvodnju i tehničke poslove, Organizaciono - pravni sektor, Ekonomsko - finansijski sektor i Spužba za javne nabavke.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke - Usluge kotizacija za učešće na seminarima, savjetovanjima, simpozijima, kongresima i stručnim obukama u periodu do 31.12.2016. godine, broj: 881 od 18.02.2016. godine, na osnovu koga je objevljen „Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga kotizacije za učešće na seminarima, savjetovanjima, simpozijima, kongresima i stručnim obukama u periodu do 31.12.2016. godine".

Javna nabavka je sprovedena postupkom dodjele ugovora iz Aneksa II. Dio B. Troškovi su odobreni Planom nabavke usluga za 2016. godinu u Direkciji za proizvodnju i tehničke poslove, planska stavka 12.

Komisija za nabavku, imenovana je Odlukom broj: 966 od 23.02.2016. godine.

Na osnovu „Poziva za dostavljanje ponuda za nabavku usluga kotizacije za učešće na seminarima, savjetovanjima, simpozijima, kongresima i stručnim obukama u periodu do 31.12.2016. godine" broj: 906 od 19.02.2016. godine, objavljenog na internet stranici Preduzeća (uuuuuu.NeE.va) dana 19.02.2016. godine, ponuđač „ISTRAŽIVAČKI I TEHNOLOŠKI CENTAR" - Novi Sad, Srbija, je elektronskim putem dostavio poziv za učešće na seminaru - „Kako uvesti sistem menadžmenta kvalitetom" broj: 8005 od 29.09.2016. godine, koji će se održati u periodu od 03.10. do 08.10.2016. godine na Tari, Srbija.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Upravi preduzeća Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 8005-1 od 29.09.2016. godine sa Preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke - Učešće na seminaru „Kako uvesti sistem menadžmenta kvalitetom".

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila pregled i ocjenu ponude, u skpadu sa kriterijumima iz Poziva za dostavljanje ponuda.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava preduzeća nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skpadu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i Pozivom za dostavljanje ponuda. Uvidom u

priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog najniže cijene.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 8., člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te članova člana 70. stavovi 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik BiH broj: 39/14), Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B (Sl. Glasnik BiH br. 104/14), člana 8. stav 2. tačka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke (Sl. Glasnik BiH broj: 103/14), i člana 57. stav 1. tačka 7. Statuta Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretni ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je Ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama ili podzakonskih akata donesenih na osnovu njega ima pravo izjaviti žalbu protiv ove Odluke Ugovornom organu na način i u rokovima propisanim članom 99. i 101. Zakona.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: