Ugalj

Datum objave: 08.02.2021. 14:34 / Izvor: Akta.ba, 26.01.2021.

Odluka o privatanju pomude-Nabavka i isporuka uglja za potrebe općine Busovača

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Srednjobosanski Kanton / Kanton Središnja Bosna

OPĆINA BUSOVAČA

Općinski načelnik

 

Broj: 01-04-15-225-6/21

Busovača, 26.01.2021. godine

 

Općinski načelnik, na osnovu člana 64. stav 1. tačka b) i člana 70. stav 13. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH («Sltižbem glasnik BiH», broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazmna u Općini Busovača, broj: 01-23-2048/15 od 20.07.2015. godine, te člana 38, Statuta Općine Busovača - prečišćeni tekst («Službeni glasnik Općine Busovača», broj: 8/13), u postupku javne nabavke robe — Nabavka i isporuka uglja za potrebe Općine Busovača, donosi

 

ODLUKU

o prihvatanju ponude

 

1. Prihvata se ponuda ponuđača «VALVOSON» d.o.o. Busovača, broj: 05-04-15-225¬1/20, pristigla na osnovu zahtjeva za dostavljanje ponude u postupku direktnog sporazuma, broj: 01-04-15-225-3/20 od 21.01.2021. godine za nabavku robe - Nabavka i isporuka uglja za potrebe Općine Busovača, u iznosu od 6.000,00 KM bez PDV-a, odnosno u iznosu od 7.020,00 KM sa PDV-om.

 

2. Općina Busovača će, u skladu sa prihvaćenom ponudom, sklopiti ugovor sa izabranim ponuđačem.

 

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i ista će se objaviti na web-stranici Općine www.opcina-busovaca.com. istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke robe - Nabavka i isporuka uglja za potrebe Općine Busovača, pokrenut je Odlukom, broj: 01-04-15-225-2/20 od 21.01.2021. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma, a procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a.

Nakon ispitivanja tržiSta, zahtjev za dostavu ponude upućen je ponuđaču «VALVOSON» d.o.o. Busovača, s obzirom da isti u cjelosti ispimjava uslove za nabavku robe koja je predmet javne nabavke.

Navedem ponucfeč je dostavio ponudu dana, 25.01.2020. godine. Ukupna cijena ponude iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 7.020,00 KM sa PDV-om.

Komisija za javne nabavke Općine Busovača, imenovana rješenjem Općinskog načelnika, broj: 01-49-3067/19 od 29.06.2019. godine, utvrdila je daje navedeni ponuđač blagovremeno dostavio ponudu za predmetnu robu, te daje pristigla ponuda prihvatljiva za postizanje konačnog sporazuma, s obzirom da je isti dao ponudu koja je u okviru procijenjene vrijednosti nabavke, kao i u skladu sa tržišnom cijenom robe koja je predmet nabavke.

 

Na osnovu izloženog, a u skladu sa članom 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama BiH, te Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u Općini Busovača, broj: 01-23-2048/15 od 20.07.2015. godine, donesena je odluka kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Općinskom načelniku u roku od pet (5) dana od dana prijema ove odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: