Ugradnja profesionalnih klima uređaja za preciznu klimatizaciju prostora server sobe (server sale) Porezne uprave Federacije BiH – rackovski sistem hlađenja

Datum objave: 08.07.2020. 16:22 / Izvor: Akta.ba, 06.07.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA – FINANSIJA

 POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

Broj: 13/06-3-11-30-747-2/20 I.P.

Sarajevo, 03.07.2020.godine

 

Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15), člana 114. Zakona o organizaciji uprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14, v.d. direktor donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

Odobrava se izbor privrednog društva „Е+Е+Е - ENERGY“ d.o.o. Sarajevo kao najpovoljnijeg ponuđača u ponovnom otvorenom postupku javne nabavke „Nabavka i ugradnja profesionalnih klima uređaja za preciznu klimatizaciju prostora server sobe (server sale) Porezne uprave Federacije BiH - rackovski sistem hlađenja", po ponuđenoj ukupnoj cijeni u iznosu od 75.000,00 KM bez PDV-a.

 

II

Ponuda ponuđača „Е+Е+Е - ENERGY“ d.o.o. Sarajevo, broj: 96/20 od 29.06.2020. godine proglašava se najpovoljnijom u skladu s kriterijem za izbor ponude „najniža cijena" tehnički zadovoljavajuće ponude.

 

III

S odabranim ponuđačem „Е+Е+Е - ENERGY“ d.o.o. Sarajevo, ul. Tvornička broj 3, 71 000 Sarajevo, zaključit će se Ugovor u skladu s tenderskom dokumentacijom, zakonskim i podzakonskim aktima, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezana za predmetnu javnu nabavku.

 

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Porezne uprave Federacije BiH, istovremeno s upućivanjem iste ponuđaču koji je sudjelovao u predmetnom postupku javne nabavke, u skladu s članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Obrazloženje

Odlukom v.d. direktora Porezne uprave Federacije BiH, broj: 13/06-3-11-30-747/20 od

10.06.2020. godine pokrenut je ponovni otvoreni postupak javne nabavke „Nabavka i ugradnja profesionalnih klima uređaja za preciznu klimatizaciju prostora server sobe (server sale) Porezne uprave Federacije BiH - rackovski sistem hlađenja".

 

Javna nabavka je provedena putem ponovnog otvorenog postupka čija ukupna procijenjena i planirana vrijednost iznosi do 75.000,00 KM bez PDV-a.

Obavještenje o nabavci, broj: 1415-1-1-33-3-61/20 je objavljeno na portalu javnih nabavki 11.06.2020. godine i u „Službenom glasniku BiH” broj: 35/20 od 19.06.2020.godine.

Prema Izvještaju o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača, tendersku dokumentaciju s portala Agencije za javne nabavke ,,e-Nabavke“, od datuma objave  11.06.2020. godine, zaključno s krajnjim datumom preuzimanja tenderske dokumentacije je preuzelo 23 (dvadesettri) potencijalnih ponuđača.

 

Po navedenom Obavještenju o nabavci dostavljena je 1 (jedna) ponuda u određenom krajnjem roku.

 

Komisija je blagovremeno i pravilno izvršila javno otvaranje ponude dana 03.07.2020. godine u 09:00h i sačinila Zapisnik o otvaranju ponuda koji je odmah proslijeđen ponuđaču koji je sudjelovao u predmetnom postupku javne nabavke.

 

Nakon javnog otvaranja ponude Komisija Ugovornog organa je pristupila pregledu i ocjeni ponude, te o tome sačinila odgovarajući zapisnik u kojem je utvrđeno sljedeće: da je blagovremeno pristigla 1 ponuda, i to ponuda ponuđača: „Е+Е+Е - ENERGY“ d.o.o. Sarajevo, da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda te da je zaprimljena ponuda ponuđača „Е+Е+Е - ENERGY“ d.o.o. Sarajevo prihvatljiva u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu i da ispunjava postavljene zahtjeve Ugovornog organa.

 

Komisija je v.d. direktoru ugovornog organa dostavila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i prijedlog o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetnom postupku javne nabavke.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač „Е+Е+Е - ENERGY“ d.o.o. Sarajevo kvalificiran i izabran primjenjujući kriterij „najniža cijena".

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. b) i 70. Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke imate pravo izjaviti žalbu ugovornom organu u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: