Ugradnja vidne toplovodne mreže za potrebe JU Poljoprivredne i medicinske škole Brčko distrikta BiH

Datum objave: 08.07.2020. 15:22 / Izvor: Akta.ba, 07.07.2020.

Broj predmeta:13-001296/20
Broj akta:01.1-1141SM-0017/20
Datum,30.6.2020.. godine
Mjesto, Brčko
 

 

Na osnovu člana 17. stav (2) Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH», brojevi: 22/18 - prečišćeni tekst, 49/18, 08/19, 10/19 i 32/19), u skladu s članom 25. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: 13-003403/19 od 5.6.2020. godine, Prijedloga Komisije za javne nabavke broj: 13-001296/20 od 11.6.2020. godine i Mišljenja Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH broj:M-562/20 od 29.6.2020. godine, gradonačelnik Brčko distrikta BiH d o n o s i

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLjNIJIH PONUĐAČA

Član 1.
U provedenom otvorenom postupku za nabavku radova za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH - lotovi 1-2, izabrani su najpovoljniji ponuđači kojima se dodjeljuje ugovor no pojedinim lotovima.

Naziv najpovoljnijeg ponuđača za Lot 1 je „KGH INSTALACIJE“ d.o.o. Brčko.
Lot 1 - Nabavka i ugradnja opreme za centralno grijanje za potrebe JU Druge osnovne škole Brčko
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi    22.144,59    KM.

Naziv najpovoljnijeg ponuđača za Lot 2 je „POSTKOMPANI“ d.o.o. Sokolac.
Lot 2 - Nabavka i ugradnja vidne toplovodne mreže za potrebe JU Poljoprivredne i medicinske škole Brčko distrikta BiH
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi    11.653,20    KM.

 

Obrazloženje
Komisija za nabavke je nakon izvršenog otvaranja ponuda konstatovala da su dostavljene tri ponude, sljedećih ponuđača: „Postkompani'4 d.o.o. Sokolac, „Bijelić-Gradnja d.o.o. Brčko i „KGH - Instalacije“ d.o.o. Brčko. Sastavni dio odluke čini zapisnik sa otvaranja ponuda i izvještaj o toku i završetku e-aukcije. Komisija je izvršila analizu ponuda i ustanovila da su sve ponude dostavljene na način propisan tenderskom dokumentacijom u pogledu načina pripreme, dostave i sadržaja ponude. Ponuđači su ocijenjeni kvalifikovanim i ponude prihvatljivim. Ponude su sačinjene u skladu sa zahtjevima iz predmjera radova. Izvršena je računska kontrola dostavljenih ponuda i uočeno je postojanje računske greške u ponudi ponuđača „Postkompani1' d.o.o. Sokolac za koju je ponuđač dostavio saglasnost za ispravku. Komisija je utvrdila da nisu postojali uslovi za utvrđivanje neprirodno niske cijene ponude. Izvršena je e-aukcija i došlo je smanjenja cijena u odnosu na cijene sa otvaranja ponuda. Ponude najpovoljnijih ponuđača su u okviru
procijenjene vrijednosti nabavke i komisija za nabavke je dostavila preporuku za dodjelu ugovora u skladu sa kriterijem najniže cijene.

Član 3.
Postupak je proveden na osnovu Posebne odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 13-001296/20 od 7.5.2020. godine, Obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki broj: 1157- 1-3-252-3-261/20 od 11.5.2020. godine, predmjera radova u vezi sa tenderskom dokumentacijom broj: 13-001296/20 i ponuda najpovoljnijih ponuđača.

Član 4.
Finansiranje navedene nabavke će se izvršiti iz kapitalnog budžeta 2019. godine i to za:
Lot 1 - organizacioni kod 20050002, ekonomski kod 821300, šifra projekta: 10205, naziv projekta: „Nabavka i ugradnja kotla i radovi na sanaciji kotlovnice za potrebe PŠ Grčica“. Lot 2 - organizacioni kod 20060003, ekonomski kod 821600, šifra projekta:9472, naziv projekta: „Nabavka radova na zamjeni poda i rekonstrukcija instalacija - Poljoprivredne i medicinske škole“.

Član 5.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove odluke zainteresovane strane imaju pravo podnijeti pismenu žalbu ugovornom organu dostavljanjem žalbe u najmanje tri primjerka u Odjeljenje za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH, u roku od 10 dana od dana prijema odluke.

 

DOSTAVLjENO:
1. Pododjeljenju za javne nabavke,
2  Ponuđačima,
3. Odjeljenju za obrazovanje,
4 Gradonačelniku,
5.    Zamjeniku gradonačelnika,
6.    «Službenom glasniku Brčko distrikta BiH»,
7.    Arhivi.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: