Uklanjanje snijega sa seoskih putova za sezonu 2016/2017. (sela od Gubera do Grboreza i sela od Držanlija do Bile)

Datum objave: 23.12.2016. 08:46 / Izvor: Akta.ba, 21.12.2016.

JAVNO PODUZEĆE

"KOMUNALNO"d.o.o. LIVNO

Identifikacijski broj: 4281005660002

Zgona bb, tel/fax 201 778

e-mail: komunalno.livno@tel.net.ba  

 

Broj: 06-28-01-2-12/16  

Livno, 09.12.2016.godine

 

Temeljem članka 70. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), a u svezi sa preporukom iz Zapisnika Povjerenstva za javne nabave J.P. „Komunalno" d.o.o. o evaluaciji ponuda broj:06-28-01-2-11 od 07.12.2016. godine, donosi se slijedeća

 

O D L U K A

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga uklanjanje snijega sa seoskih putova za sezonu 2016./2017. godinu, Tender broj: 06-28-01-1/16, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

 

Članak 1.

U provedenom postupku javne nabave putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavu usluga - uklanjanje snijega sa seoskih putova za sezonu 2016./2017. godinu, tender broj: 06-28-01-1/15, broj obavijesti o nabavi 1035-7-2-30-3-17/16 od 15.11.2016. godine, od ukupno dvije zaprimljene ponude za najpovoljnijeg ponuditelja za - uklanjanje snijega sa seoskih putova za sezonu 2016./2017. godinu:

-  Za LOT 7 i LOT 8 izabran je dobavljač G&M Semren d.o.o. Livno, Bila bb, 80 101 Livno, ID: 4281155710008, koji je ocijenjen kao kvalificirani ponuditelj sa cijenom u ukupnom iznosu od 1.395,23 KM sa PDV-om za LOT 7, sa cijenom u ukupnom iznosu od 2.976,48 KM sa PDV-om za LOT8.

- Za LOT 5, LOT 6 i LOT 10 izabran je dobavljač „Roco" commerce d.o.o. Livno, Podgradina bb, 80 101 Livno, ID: 4281014900008, koji je ocijenjen kao kvalificirani ponuditelj sa cijenom u ukupnom iznosu od 1.872,00 KM sa PDV-om za LOT 5, sa cijenom u ukupnom iznosu od 1.965,60 KM sa PDV-om za LOT6, sa cijenom u ukupnom iznosu od 1.684,80 KM sa PDV-om za LOT 10. ^

 

Članak 2.

Ugovor o vršenju usluge po predmetnom postupku javne nabave zaključit će se u roku od 10 dana, računajući od dana kada su svi sudionici u postupku obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, ukoliko na odluku o dodjeli ugovora nije uložena žalba.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti na web stranici J.P. „Komunalno" d.o.o. Livno, istodobno s danom upućivanja Odluke ponuditeljima koji su sudjelovali u predmetnom postupku javne nabave.

 

O b r a z l o ž e nj e

Na temelju Odluke direktora J.P. „Komunalno" d.o.o. Livno broj: 06-28-01/16 od 14.11.2016.godine, pokrenut je postupak javne nabave za nabavu usluga - uklanjanje snijega sa seoskih putova za sezonu 2016./2017. godinu, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, a prema kriteriju „najniža cijena". Obavijest o nabavi je objavljena dana 15.11.2016.godine u informacijski sustav E-nabave na portalu Agencije za javne nabave pod brojem: 1035-7-2-30-3- 17/16.Krajnji rok za dostavu ponuda - prijava za učešće u javnoj nabavi bio je 30.11.2016.godine do 11,00 sati.

 

U ostavljenom roka za predmetnu nabavu blagovremeno su stigle dvije ponude u originalu i to prema redoslijedu zaprimanja na protokolu J.P. „Komunalno" d.o.o. Livno:

1. Roco commerce d.o.o. Livno, dana 30.11.2016. godine u 10 sati,

2.  G&M Semren d.o.o. Livno, dana 30.11.2016.godine 1042 sati.

 

Direktor J.P. „Komunalno" d.o.o. Livno imenovao je Povjerenstvo za javne nabave J.P. „Komunalno" d.o.o. Livno po Rješenju broj: 06-07-01/15 od 05.05.2015.godine u sastavu:

1. Marija Novokmet, predsjedatelj,

2.  Davor Erceg, član,

3. Mara Lijović, član,

4.  Ivan Jozić, tajnik.

 

Povjerenstvo se sastalo u zakazano vrijeme dana 30.11.2016.godine u 1115 sati, prethodno potpisalo izjave o nepristranosti i povjerljivosti i nepostojanju sukoba interesa, te obavilo otvaranje prispjelih ponuda. Tom prilikom je konstatirano da je za predmetnu javnu nabavu u ostavljenom roku do 30.11.2016. godine do 11,00 sati, na Protokolu J.P. „Komunalno" d.o.o. Livno zaprimljeno

dvije ponude od gore navedenih dobavljača, koji su uvedeni u knjigu protokola. Kod javnog otvaranja ponuda nisu bili prisutni predstavnici ponuditelja. Otvaranje dvije prispjele ponude je izvršeno u zakazano vrijeme. Povjerenstvo je sačinilo Zapisnik o otvaranju ponuda na obrascu propisanom Naputkom o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda („Službeni glasnik BiH", broj 90/14). Zapisnika je dostavljen neposredno ponuditeljima dana 01.12.2016. godine. Sukladno točki c. predmetne tenderske dokumentacije, dobavljači su bili dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1.  Obrazac za dostavljenje ponude propisano popunjeni, potpisani i ovjereni sukladno formi koja je data u Prilogu 1 TD;

2. Obrazac za cijenu ponude propisano popunjeni, potpisan i ovjeren sukladno formi koja je data u Prilogu 2 TD;

3.  Izvod iz sudskog registra

4. Potvrdu o vlasništvu ili uvjerenje o registraciji vozila ili stroja

 

Sukladno točki d) tenderske dokumentacije dobavljači su trebali dostaviti ponudu u originalu, zapakirana u jednoj omotnici. Ponude su morale biti čvrsto uvezane na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Također, stranice ponude su trebale biti označene brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Nakon pregleda, individualne evaluacije, detaljne analize i računske kontrole ponuda, isto

Povjerenstvo je na svojoj zatvorenoj sjednici dana 07.12.2016.godine sačinilo Zapisnik o evaluaciji ponuda broj: 06-28-01-2-11/16 u kojem je konstatirano slijedeće:

Za uklanjanje snijega sa seoskih putova za sezonu 2016./2017. godinu.

l.Kandidat G&M Semren d.o.o. Livno dostavio je original ponudu propisno pripremljeno i zapečaćeno u neprovidnoj kuverti. Ponuđeni iznos za LOT 7 je 1.192,50 KM bez PDV-a. Popust nije davan. Ponuđeni iznos za LOT 8 je 2.544,00 KM bez PDV-a. Popust nije davan. Naknadnim detaljnim pregledom ponude i računskom kontrolom Povjerenstvo je konstatiralo da je ponuda ovog dobavljača kompletna i da udovoljava traženim tender uvjetima za daljnje sudjelovanje u postupku Konkurentskog zahtjeva za dodjelu ugovora.

2.Kandidat Roco commerce d.o.o. Livno dostavio je original ponudu propisno pripremljeno i zapečaćeno u neprovidnoj kuverti. Ponuđeni iznos za LOT 5 je 1.600,00 KM bez PDV-a. Popust nije davan. Ponuđeni iznos za LOT 6 je 1.680,00 KM bez PDV-a. Popust nije davan. Ponuđeni iznos za LOT 10 je 1.440,00 KM bez PDV-a. Popust nije davan.

Naknadnim detaljnim pregledom ponude i računskom kontrolom Povjerenstvo je konstatiralo da je ponuda ovog dobavljača kompletna i da udovoljava traženim tender uvjetima za daljnje sudjelovanje u postupku Konkurentskog zahtjeva za dodjelu ugovora.

Konačna ponuđena cijena ovog kandidata za LOT 5 je 1.872,00 KM s PDV-om.

Konačna ponuđena cijena ovog kandidata za LOT 6 je 1.965,60 KM s PDV-om.

Konačna ponuđena cijena ovog kandidata za LOT 10 je 1.684,80 KM s PDV-om.

Postupak odabira najpovoljnijeg ponuditelja u predmetnoj javnoj nabavi zasniva se na kriteriju„najniža cijena", u skladu sa točkom d) pod 6. tenderske dokumentacije. Temeljem toga Povjerenstvo je utvrdilo slijedeći redoslijed, odnosno rang-listu za dva kvalificirana ponuditelja: Za uklanjanje snijega sa seoskih putova za sezonu 2016./2017. godinu.

-Z aLOT 7 i LOT8

1.  Kandidat G&M Semren d.o.o. Livno:

Konačna ponuđena cijena ovog kandidata za LOT 7 je 1.395,23 KM s PDV-om. Konačna ponuđena cijena ovog kandidata za LOT 8 je 2.976,48 KM s PDV-om.

- Za LOT 7        1.395,23 KM,

- Za LOT 8        2.976,48 KM.

Za LOT 5, LOT 6 i LOT 10          

1. Kandidat Roco commerce d.o.o. Livno: 

- Za LOT 5        1.872,00 KM,

- Za LOT 6        1.965,60 KM.

- Za LOT 10       1.684,80 KM.

Povjerenstvo za javne nabave je konstatiralo da prvi kandidat na rang-listi ispunjava uvjete za dodjelu predmetnog ugovora, te je preporučilo da se ugovor dodijeli:

- Za uklanjanje snijega sa seoskih putova za sezonu 2016./2017. godinu:

1.  Za LOT 7 i LOT 8 kandidatu G&M Semren d.o.o. Livno, čija je cijena ponude prihvatljiva.

2.  Za LOT 5, LOT 6 i LOT 10 kandidatu Roco commerce d.o.o. Livno, čija je cijena ponude prihvatljiva

 

Temeljem prednjeg, prihvaćena je preporuka Povjerenstva za javne nabave, te je odlučeno  kao u izreci ove Odluke, pa je za najpovoljnijeg ponuditelja: Za uklanjanje snijega sa seoskih putova za sezonu 2016./2017. godinu odabrani dobavljači:

-  Za LOT 7 i LOT 8 G&M Semren d.o.o. Livno,

-  Za LOT 5, LOT 6 i LOT 10 Roco commerce d.o.o. Livno,

čije su ponude tehnički prihvatljive i zadovoljavaju kriterij naveden u Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda, što je u skladu sa člankom 70. Zakona o javnim nabavama.

 

PRAVNA POUKA:

Ponuditelj koji je nezadovoljan ovom odlukom, ukoliko smatra da je ugovorno tijelo tijekom predmetnog postupka javne nabave prekršilo odredbe Zakona o javnim nabavama ili pod zakonskih akata, ima pravo uložiti žalbu J.P. „Komunalno" d.o.o. Livno u roku od 5 (pet) dana od dana zaprimanja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Žalba se ulaže J.P. „Komunalno" d.o.o. Livno u pisanom obliku u četiri (4) primjerka, izravno na

protokol J.P. „Komunalno" d.o.o. Livno , ili preporučeno putem pošte ili elektroničkim putem na e- mail osobe za kontakte:komunalno.livno@tel.net.ba u skladu sa člankom 99. Zakona o javnim nabavama.

Uložena žalba odgađa nastavak postupka zaključenja i provođenja ugovora o predmetnoj javnoj nabavi, do donošenja odluke Ureda za razmatranje žalbi, na način propisan člankom 110. Zakona o javnim nabavama.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: