Uniforme

Datum objave: 21.12.2016. 12:47 / Izvor: Akta.ba, 19.12.2016.

Broj: 15- 03-16-5-1613/16

Datum: 18.12.2016.

 

Na osnovu člana 61. Zakona o upravi (Službeni glasnik BiH broj 32/02), člana 19. Zakona o Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH („Službeni glasnik BiH" broj 56/08) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH broj 39/14), direktor Agencije donosi slijedeću:

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

Najpovoljniji ponuđač u postupku javne nabavke uniformi objavljenom na web portalu Agencije za javne nabavke BiH, broj obavještenja: 1110-7-1-84-3-91/16 od 17.10.2016. godine, koji je proveden u skladu sa procedurom konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda je KM Trade d.o.o. Visoko.

 

II

Ova odluka će se dostaviti ponuđačima u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja.

 

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e nj e

Na osnovu provedenog postupka nabavke Komisija za nabavke je konstatovala je da je rok za dostavu ponuda 11.11.2016. godine do 10:00 sati, te da je do navedenog roka na protokol Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) pristigla samo 1 (jedna) ponuda i to ponuđača KM Trade d.o.o. Visoko. Neblagovremenih ponuda nije bilo.

Komisija je prema specifikaciji navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, provedenom postupku analize i ocjene ponuda izradila Zapisnik o ocjeni ponuda, u kojem su detaljno obrazloženi razlozi za izbor najpovoljnijeg ponuđača.

Analizom ponuda primjenom kriterija najniža cijena Komisija je utvrdila slijedeće:

Najpovoljnija je ponuda ponuđača KM Trade d.o.o. Visoko sa ukupnom cijenom sa uračunatim PDV-om 10.339,29 KM. Obzirom da ista u ekonomskom i tehničkom smislu u potpunosti zadovoljava zahtjeve ugovornog organa data je preporuka da se donese odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Na osnovu prijedloga Komisije, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke pravo žalbe ima svaki privredni subjekat koji ima ili je imao interes za dodjelu ugovora o javnoj nabavci i koji učini vjerovatnim da je u konkretnom postupku javne nabavke bila ili je mogla biti prouzrokovana šteta zbog postupanja ugovornog organa, a koje se u žalbi navo di kao povreda zakona i podzakonskih akata od strane ugovornog organa u postupku javne nabavke. Žalba se izjavljuje u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke. Žalilac izjavljuje žalbu Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine putem ugovornog organa, u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: