Uređaj za mikrovalnu digestiju uzoraka (MW)

Datum objave: 10.07.2020. 11:06 / Izvor: Akta.ba, 07.07.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNI AGROMEDITERANSKI ZAVOD

MOSTAR

 

Broj: 01- 05-11-5-711-13/20

Datum: 30.06.2020

 

Na temelju članka 70. stavak 1. 3. i 6. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH" broj 39/14., u daljnjem tekstu: Zakon) i preporuke Stalnog povjerenstva za provođenje postupka javne nabave roba, usluga i ustupanja radova Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar, imenovanog Rješenjem broj: Rješenjem, broj: RJ 01-11-5- 76-1/2020. od dana 20.01. 2020, godine, (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavu radova, direktor Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar, donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u konkurentskom zahtjevu za

„Uređaj za mikrovalnu digestiju uzoraka (MW)"

Mostar"

 

Članak 1.

Prihvaća se preporuka Povjerenstva, sukladno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 01-11-5-711-17/20. od dana 30.06. 2020 godine, te se Ugovor za javnu nabavu roba „Uređaj za mikrovalnu digestiju uzoraka (MW)"", dodjeljuje ponuditelju APICAL d.o.o. Sarajevo u vrijednosti od 48. 950,00 KM bez PDV-a, a s PDV-om 57.271,50 KM (slovima: pedeset sedam tisuća dvije stotine sedamdeset jedna KM i 50/100).

 

Članak 2.

U skladu sa člankom 70. stavak (6) Zakona, Federalni agromediteranski zavod Mostar će ovu Odluku objaviti na svojoj web stranici: www faz.ba i to istovremeno sa upućivanjem Odluke ponuditeljima koji su učestvovali u postupku.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e nj e

Federalni agromediteranski zavod Mostar (u daljnjem tekstu: Zavod), je sukladno članku 88. Zakona, pokrenuo konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, broj: ODL-01-11-5-711-2/20. od dana 04.06.2020. godine, za nabavu radova: „Uređaj za mikrovalnu digestiju uzoraka (MW)" Na stranici javnih nabava "E- NABAVE", objavljena je Obavijest o nabavi broj: 345-7-1-12-3¬5/20, kao i tenderska dokumentacija na web stranici Zavoda.

Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

U Obavijesti o nabavi broj: 345-7-1-12-3-5/20. objavljen postupak od 04.06.2020. godine i u istom objavljena (e-aukcija) 

E - Aukcija u skladu sa Pravilnikom i uslovima korištenja e-aukcije predviđena je točkom 37. Tenderske dokumentacije, a kako je u ovom postupku javne nabave dostavljena samo jedna prihvatljiva ponuda, postupak javne nabave će se okončati sukladno članku 69. Zakona o javnim nabavama, bez provođenja e-aukcije, sukladno odredbama članka 3 stav 3. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije (Sl.Glasnik br.66/16 od 06.09.2016.)

Rok za podnošenje ponuda bio je 17.06.2020. godine do 12,00 sati, a javno otvaranje ponuda održano je istog dana u 12:30 sati.

Za provođenje postupka Stalno povjerenstvo za javnu nabavu roba usluga i radova imenovano Rješenjem broj: : RJ 01-11-5- 76-1/2020. od dana 20.01. 2020.godini ( u daljnjem tekstu: stalno povjerenstvo)

Do utvrđenog roka za otvaranje ponuda, pravovremeno u zapečaćenim kovertama, pristigle 3 ponude ponuditelja i to:

-DOO Eurolab Bijeljina d.o.o.Sarajevo Filipa Višnjića 22., 71000 Sarajevo, 16.06. 09.,10

-APICAL d.o.o. Sarajevo Paromlinska 33 d. 71 000 Sarajevo, 17.06. 2020. 8:30 sati.

-ALPHACHROM d.o.o. Sarajevo,17.06.2020., (09, 10)

U postupku u izvješću o radu Stalno povjerenstvo dostavilo je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, broj: ZP 01-11-5- 711-12/20 od dana 30. 06. 2020, direktoru kojim je utvrđeno, da je u postupku javne nabave roba, „Uređaj za mikrovalnu digestiju uzoraka (MW)" pristigle prednje gore navedene tri (3) ponude

Istim postupkom je Stalno povjerenstvo utvrdilo, da je ponuda ponuditelja APICAL d.o.o. Sarajevo prihvatljiva, iz razloga što ispunjava sve kvalifikacijske uvjete koje je tražilo ovo Ugovorno tijelo.

Ponuda ponuditelja DOO Eurolab Bijeljina d.o.o.Sarajevo, broj :P 20-118282 od 17. 12. 06. 2020 godine se odbacuje, jer ne ispunjava sve kvalifikacijske uvjete, koje je Ugovorno tijelo tražilo svojim konkurentskim zahtjevom i Tenderskom dokumentacijom, a razlozi o odbacivanju ponude, detaljno opisani točkom 10. Zapisnika o pregledu i ocjeni ponude, ZP 01¬11-5- 711-12/20 od dana 30. 06. 2020, koji je prilog ove odluke, i čini njen sastavni dio.

Ponuda ponuditelja ALPHACHROM . d.o.o. .Sarajevo, broj :P 90054/20 od 17. 06. 2020 godine se odbacuje jer ne ispunjava sve kvalifikacijske uvjete, koje je Ugovorno tijelo tražilo svojim konkurentskim zahtjevom i Tenderskom dokumentacijom, a razlozi o odbacivanju ponude, detaljno opisani točkom 10.1. Zapisnika o pregledu i ocjeni ponude, ZP 01-11-5- 711¬12/20 od dana 30. 06. 2020, koji je prilog ove odluke, i čini njen sastavni dio.

Kako navedeni ponuditelji, DOO Eurolab Bijeljina i ponuditelj ALPHACHROM . d.o.o. Sarajevo, su dostavili nepotpune dokaze, odnosno nisu dostavili ponudu na način kako je Ugovorno tijelo definirao točkama 15. i 15.1. u Tenderskoj dokumentaciji odnosno zahtijevalo u pogledu opisa i tehničkih karakteristika predmetne robe, a u vezi sa člankom 48 i člankom 49 Zakona, to su isključeni iz daljnjeg nadmetanja, te se sukladno članku 68 stav (4.) točka i. Zakona o javnim nabavama, njihove ponude odbacuju iz navedenih razloga, obrazloženih gore spomenutim Zapisnikom

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Stalno povjerenstvo pravilno i potpuno izvršilo ocjenu kvalificiranosti ponuditelja, kao i ocjenu prispjelih ponuda, te  da je izbor najpovoljnijeg ponuditelja izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavama, podzakonskim aktima i Tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju a uzimajući u obzir kriterij najniža cijena, nesporno je da je izabrani ponuditelj najbolje ocijenjen, jer je dostavio za Ugovorno tjelo najprihvatljiviju ponudu.

Rangiranje prihvatljivih ponuda prema kriteriju za izbor ponude:

Redni broj

Naziv ponuditelja

Ukupna cijena ponude sa uračunatim popustom bez PDV-a

Ponuđeni popust

1.

APICAL d.o.o. Sarajevo

48.950,00 KM

-

 

Ponuda kvalificiranog ponuditelja je ocjenjivana prema kriteriju za dodjelu ugovora „ sukladno članku 64. stavak (1) točka b) Zakona. "najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude".

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je, da je izabrani ponuditelj ispunio sve uvjete tražene tenderskom dokumentacijom, to je sukladno kriteriju Ugovornog tijela - rangiran i prihvatljiv za izbor najpovoljnijeg ponuditelja.

Sukladno članku 64. stavak (1) točka b) Zakona, Stalno povjerenstvo je jednoglasno predložilo, primjenjujući kriterij najniže cijene tehnički zadovoljavajuće ponude, da se ponuditelju APICAL d.o.o. Sarajevo dodijeli ugovor za predmetnu nabavu, „Uređaj za mikrovalnu digestiju uzoraka (MW)" po cijeni od 48.950,00 KM bez PDV-a, i 57.271,50 KM s PDV-om, što je evidentirano u Zapisniku o pregledu i ocijeni ponuda, broj i datum iz uvodnog dijela ove Odluke.

Iz navedenih razloga, primjenom članka 64. stavak 1. točka b) Zakona o javnim nabavama, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke

 

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi Filijala/Podružnica Mostar, putem Ugovornog tijela, najkasnije u roku od 5 (pet) dana, od dana prijema Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: