Uređenje - asfaltiranje puta prema gradskom bazenu za kupanje

Datum objave: 09.07.2020. 08:28 / Izvor: Akta.ba, 19.06.2020.

Službeni glasnik Opštine Čajniče

Broj 6, petak 19. jun 2020. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b) i člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma(„Službeni glasnik BiH“ br. 90/14), Pravilnika o javnim nabavkama Opštinske uprave opštine Čajniče („Službeni glasnik opštine Čajniče“ br. 7/15), člana 63. Statuta opštine Čajniče („Službeni glasnik opštine Čajniče” br. 6/17), kao i preporuke Кomisije za javnu nabavku broj: 01-404-6/18 od 29.04.2020. godine, Načelnik opštine Čajniče, donosi

ODLUКU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku broj: 01-404-10/20

Član 1.

U postupku javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva u skladu sa članom 90. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14), a koja se odnosi na potrebe realizacije projekta „Uređenje-asfaltiranje puta prema gradskom bazenu za kupanje“ koja je predviđena Planom javnih nabavki za 2020. godinu, ponudu su dostavili sljedeći ponuđači:

Red br.1

Naziv ponuđača :   

1. „Tehnometal“ d.o.o. Vlasenica

Bez PDV-a 65.994,60 

Sa PDV-om 77.213,68 

   

2 „Romanijaputevi“ a.d. Sokolac

Bez PDV-a КM 65.833,77 КM

Sa PDV-om КM 77.024,81 КM

 

Član 2.

Nakon otvaranja i pregleda prispjelih ponuda utvrđeno je da oba ponuđača ispunjavaju sve uslove predviđene tenderskom dokumentacijom, te je ocijenjeno da se sa ponuđačem „Romanijaputevi“ a.d. Sokolac pristupi zaključenju ugovora „Uređenje-asfaltiranje puta prema gradskom bazenu za kupanje“ u kome će se regulisati sva prava i obaveze izabranog ponuđača.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a ima se objaviti u „Službenom glasniku opštine Čajniče“.

 

Broj:01-404-10/20 

09.06.2020. godine                                                 

 

Načelnik opštine Čajniče, 

Goran Кaradžić, mr polj.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: