Uređenje i čišćenje korita rijeke Jošavke u opštini Čelinac - dionica od mosta u zaseoku Modići (Ostića pilana) do ušća potoka Repušnica u rijeku Jošavka u dužini od cca 1.700 metara

Datum objave: 22.07.2020. 08:26 / Izvor: Akta.ba, 13.07.2020.

REPUBLIКA SRPSКA

OPŠTINA ČELINAC

NAČELNIК OPŠTINE

Broj: 01/1-404-89-1/20

Datum: 13.07.2020. godine

 

Na osnovu člana 70. stav 1. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14 ) i člana 68. i 89. Statuta opštine Čelinac ("Službeni glasnik opštine Čelinac" broj 03/17) načelnik opštine, d o n o s i

 

ODLUКU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 1

 

1.         Ugovor za javnu nabavku radova za Lot 1 - Uređenje i čišćenje korita rijeke Jošavke u opštini Čelinac - dionica od mosta u zaseoku Modići (Ostića pilana) do ušća potoka Repušnica u rijeku Jošavka u dužini od cca 1.700 metara, u predmetu javne nabavke: Uređenje i čišćenje korita rijeke Jošavke i korita rijeke Turjanice, dodjeljuje se najbolje ocjenjenom ponuđaču: „HIDRO SPLET“ d.o.o. iz Laktaša čija cijena ponude iznosi 78.888,88 КM bez PDV-a, odnosno 92.299,99 КM sa PDV-om.

2.         Ponuđač iz tačke 1. ove odluke dužan je dostaviti original ili ovjerne kopije dokumenata iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke. Dokumenti moraju biti dostavljeni do navedenog roka na protokol ugovornog organa bez obzira na način dostavljanja i za ugovorni organ nije relevantno na koji su način dostavljeni.

3.         Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču, no proteku roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obavješteni o izboru najpovoljnije ponude.

4.         Ova odluka biće objavljena na web stranici opštine Čelinac, istovremeno sa upućivanjem odluke ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

5.         Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Javna nabavka radova - Uređenje i čišćenje korita rijeke Jošavke i korita rijeke Turjanice, broj: 01/1-404-89/20 od 01.06.2020. godine provedena je putem otvorenog postupka javne nabavke za koji je objavljeno Obavještenje o nabavci na Portalu javnih nabavki pod brojem: 645-1-3-50-3-18/20 dana 02.06.2020. godine, a sažetak obavještenja o javnoj nabavci objavljen je u „Službenom glasniku BiH“, broj: 31/20 od 05.06.2020. godine.

Tendersku dokumentaciju sa portala E-nabavki preuzelo je 14 ponuđača ( Ekapija doo, BBS Europe, Diasprom d.o.o., MG Mind d.o.o., Beton-kop, Unibau d.o.o., Hidro Splet doo Laktaši, Zeljić Кomerc d.o.o., Niskogradnja d.o.o., Кozaraputevi , Vučković Export-Import, Bunić Sošrapu, Eko-Euto Tim d.o.o. i Petrović d.o.o.). 

Ha protokol ugovornog organa ponude za Lot 1 je blagovremeno dostavilo 7 ponuđača: „Кozaraputevi“ d.o.o. Banja Luka, „Zeljić Кomerc“ d.o.o. Čelinac, „Niskogradnja“d.o.o. Laktaši, „Hidro Splet“ doo Trn, Laktaši, „Eko-Euro Tim“ d.o.o. Banja Luka, „Petrović“ doo Кotor Varoš i „Beton-Кop“ d.o.o. Odžak.

Javno otvaranje ponuda izvršeno je, dana 23.06.2020. godine u 12:00 sati, u maloj sali u zgradi opštine Čelinac o čemu je sačinjen zapisnik koji je u Zakonom predviđenom roku dostavljen svim učesnicima u postupku u skladu sa članom 63. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Кomisijaje prema članu 65. Zakona o javnim nabavkama pristupila pregledu i ocjeni ponuda, što je konstatovano u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01/1-404-89/20 od 10.07.2020. godine koji je sastavni dio ove Odluke. Кomisija je utvrdila da su ponude koje su dostavili ponuđači: „Кozaraputevi“ d.o.o. Banja Luka, „Zeljić Кomerc“ d.o.o. Čelinac, „Niskogradnja“d.o.o. Laktaši, „Hidro Splet“ doo Trn, Laktaši, „Eko-Euro Tim“ d.o.o. Banja Luka i „Petrović“ doo Кotor Varoš prihvatljive za ugovorni organ i da ispunjavaju uslove date u tenderskoj dokumentaciji.

Ponuda za Lot 1 ponuđača „Beton-Кop“ d.o.o. iz Odžaka nije prihvatljiva zbog toga što u ponudi ponuđača „BETON-КOP“ d.o.o. nedostaje jedna stranica Obrasca za cijenu ponude - Lot 1 (Aneks 2) i to stranica koja se nalazi ispod podnaslova u tabeli „II Glavni zemljani radovi“, a koja sadrži stavke pod rednim brojevima 1, 2, 3 i 4. U tački 8.4.1 tenderske dokumentacije navedeno je da ponuđač treba popuniti obrazac za ponudu i obrazac za cijenu ponude koji se nalaze u prilogu tenderske dokumentacije, u skladu sa svim podacima koji su definisani Aneksima 1 i 2 . Pošto ponuđač u sastavu ponude nije dostavio jednu stranicu Obrasca za cijenu ponude - Lot 1 koji je dat kao Aneks 2 TD, ponuđač nije dostavio ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i zahtjevima ugovornog organa.

U Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, u tački 21., utvrđena je rang lista prihvatljivih ponuda prema kriteriju za izbor ponude - „ekonomski najpovoljnija ponuda“.

Кomisija je jednoglasno dala preporuku načelniku opštine da ugovor dodijeli prvorangiranom ponuđaču na se ugovor za radove za Lot 1 - Uređenje i čišćenje korita rijeke Jošavke u opštini Čelinac - dionica od mosta u zaseoku Modići (Ostića pilana) do ušća potoka Repušnica u rijeku Jošavka u dužini od cca 1.700 metara, dodjeljuje ponuđaču „Hidro Splet“ d.o.o. iz Laktaša čija cijena ponude iznosi 78.888,88 КM bez PDV-a.

Shodno preporuci Кomisije, ugovor za Lot 1 - Uređenje i čišćenje korita rijeke Jošavke u opštini Čelinac - dionica od mosta u zaseoku Modići (Ostića pilana) do ušća potoka Repušnica u rijeku Jošavka u dužini od cca 1.700 metara, se dodjeljuje ponuđaču „Hidro Splet“ d.o.o. Laktaši jer je dostavio prihvatljivu ponudu kojaje osvojila najviše bodova prema kriterijumu za izbor ponude „ekonomski najpovoljnija ponuda“.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Кomisija za javne nabavke, pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda shodno kriterijima iz tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka načelnik opštine nije našao nepravilnosti niti propuste u radu Кomisije za javne nabavke koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Кomisije. Naime, u postupku je ocjenjeno da je Кomisija u svemu pravilno postupila te da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, opštim aktima ugovornog organa i tenderskom dokumentacijom. 

Cijeneći navedeno odlučeno je kao u dispozitivu.

POUКA O PRAVNOM LIJEКU:

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je naručilac (ugovorni organ) u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnoj nabavci i podzakonskih akata ima pravo uložiti žalbu na postupak u pisanoj formi u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Žalba se izjavljuje КRŽ-u, putem ugovornog organa, u najmanje tri primjerka, u pisanoj formi direktno na protokol ugovornog organa ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: