Usluge čišćenja snijega za prvi kvartal u 2021. godini

Datum objave: 17.02.2021. 14:52 / Izvor: Akta.ba, 05.01.2021.

REPUBLIКA SRPSКA

OPŠTINA RUDO

NAČELNIК OPŠTINE

 

Broj: 02-404-2/21

Datum: 05.01.2020.god.

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 97/16, 36/19), člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 67. Statuta opštine Rudo („Službeni glasnik opštine Rudo“ broj: 4/17) i člana 5. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma broj: 02-020-3/15 od 27.02.2015.god., Načelnik opštine Rudo donosi:

 

ODLUКU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

U postupku javne nabavke, putem direktnog sporazuma, a koji se odnosi na nabavku usluga„Nabavka usluge čišćenja snijega za prvi kvartal u 2021.godini“, ponude su dostavili sledeći ponuđači:

1. „SILA“ DOO Rudo na iznos od 2.560,00 КM bez PDV-a

2. ZGR „Marko“ Rudo na iznos od 3.000,00 КM bez PDV

 

II

Кriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena. Nakon otvaranja i pregleda ponuda utvrđeno je da prispjele ponude ispunjavaju uslove u skladu sa tenderskom dokumentacijom, te je na osnovu kriterija najniže cijene prihvaćena ponuda „SILA“ DOO Rudo na iznos od 2.560,00 КM bez PDV-a

 

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u „Službenom glasniku opštine Rudo“ i veb stranici opštine Rudo.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: