Usluge dezinfekcija školskih prostorija ugovorenih za održavanje lokalnih izbora

Datum objave: 23.11.2020. 11:29 / Izvor: Akta.ba, 13.11.2020.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Unsko-sanski kanton

OPĆINA BUŽIM

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-04-2731-2/20

Bužim, dana 13.11.2020.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b) i člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i ercegovine (,,S1. glasnik BiH“, broj 39/14), u postupku javne nabavke za nabavku usluga, Opčinski nače nik općine Bužim kao rukovodilac ugovornog organa donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se ponuda ponuđača ZU Dom Zdravlja Cazin broj : 2956/20 od 10.1 l.2020.godinc za vršenje usluge dezinfekcija školskih prostorija ugovorenih za održavanje lokalnih izbora sa ponuđenom cijenom od 830 KM sa PDV-om .

 

Član 2.

Izabranom ponuđaču će se dostaviti narudžbenica za vršenje usluga iz člana 1. ove Odluke a plaćanje ce se izvršiti po dostavljanju fakture ponuđača .

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo općine Bužim.

 

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici općine: www.opcinabuzim.ba , istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-04- 2731/20 od 13.11.2020.godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 1.000,00 KM.

Pismeni zahtjev — poziv za ponudu broj 02-04-2731/20 od 1 ЗЛ4.2020^

U postupku donošenja ove odluke utvrđeno ja da je izbor najpovoljnijeg ponuđača  izvršen u skladu sa  ZJN BiH, podzakonskim aktima i TD .

 

Obrada:

Komisija za javne nabavke

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: