Usluge fotografisanja događaja obilježavanja Dana općine llijaš i Dana nezavisnosti BiH

Datum objave: 12.02.2021. 14:30 / Izvor: Akta.ba, 11.02.2021.

Broj:04/4-11-277/21

Datum: 11.02.2021 .godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („SI. glasnik BiH“, broj 39/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma, broj: 04/3-14-2491/14 od 01.12.2014. godine, člana 57. Statuta općine llijaš (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br.20/09 i 46/18), u postupku javne nabavke usluga: fotografi sanja događaja obilježavanja Dana općine llijaš i Dana nezavisnosti BiH Općinski načelnik je donio:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se ponuda za nabavku usluga: fotografisanja događaja obilježavanja Dana općine llijaš i Dana nezavisnosti BiH, od ponuđača: Agencija za promociju “Media Control” llijaš, sa sjedištem u ul. Novo Naselje bb, 71 380 llijaš, ID broj: 4303234590003, (u daljem tekstu: Ponuđač).

Predmet usluga iz prethodnog stava su: live prijenos i fotografisanje događaja.

Cijena nabavke na osnovu ponude od 07.02.2021.godine sa popustom od 180,00 KM iznosi 900,00 KM bez uračunatog PDV-a (slovima: devetstotina i 00/100 KM). Ponuđač nije u sistemu PDV-a.

Član 2.

Sa ponuđačem iz člana 1. ove odluke nije obavezno zaključiti ugovor u pismenoj formi. Smatra se da je ugovorni odnos nastao izdavanjem narudžbenice od strane Općine llijaš.

Općina llijaš će ispostaviti narudžbu ponuđaču za izvršenje usluge, iz člana 1. ove odluke u skladu sa usvojenom ponudom ponuđača od 07.02.2021 .godine.

Rok za izvršenje usluga je 25 dana od dana prijema narudžbe za izvršenje usluge.

Za izvršenu usluge ponuđač će ispostaviti fakturu i dostaviti je na adresu: Općina llijaš-Protokol, 126.llijaške brigade br.6., 71 380 llijaš.

Ugovorni organ se obavezuje da će plaćanje fakture za izvršenu uslugu, izvršiti u roku od 30 dana od dana prijema uredne fakture.

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Stručne službe općinskog vijeće i općinskog načelnika.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Posebnom Odlukom i Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke isti broj i datum: 04/4-11-277/21 od 10.02.2021. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 6.000,00 KM.

U postupku po zahtjevu utvrđeno je da je isti osnovan i da sadrži sve potrebne elemente za odlučivanje, u skladu sa članom 57. Statuta općine llijaš. Prijedlog za pokretanje postupka javne nabavke zasnovan je na Posebnoj odluci o javnoj nabavci koja nije predviđana Planom nabavki Općine llijaš za 2021.godinu, isti broj i datum: 04/4-11-277/21 od 10.12.2021.godine.

Pri donošenju Odluke, Općinski načelnik, se posebno rukovodio činjenicom, daje realno procijenjena njena vrijednost na tržištu, da su osigurana sredstva za isplatu, predložena odgovarajuća vrsta postupka.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Odsjek za javne nabavke, pravilno i potpuno, dao ocjenu ponude, te daje izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i internim aktima.

Odsjek za javne nabavke je uzeo u obzir faktore kao što su: cijena, količina, kvalitet, vrijeme i period izvršenja i si. te je izabrao ponuđača na način koji garantira najbolju razmjenu vrijednosti za novac.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) najniža cijena, Zakona o javnim nabavkama, te člana 5. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma, broj: 04/3-14-2491/14, od 01.12.2014. godine, odlučeno je kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Nije propisana mogućnost ulaganja žalbe u postupku

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: