Usluge fotokopiranja

Datum objave: 27.12.2016. 13:33 / Izvor: Akta.ba, 22.12.2016.

Broj: 02-400/664-1

Pale, 22.12.2016. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH" br: 39/14), članova 43. Pravilnika javnim nabavkama roba, usluga i radova broj: 02-404/1 od 08.01.2015. god., prijedloga Komisije i člana 77. Statuta opštine Pale („Službene novine grada Istočno Sarajevo" broj: 16/14) Načelnik opština Pale, d o n o s i

 

ODLUKU o izboru najpovoljnije ponude i dodjeli ugovora ponuđaču:

„FOTOKOPIRNICA 3M« Pale

Član 1.

Ovom odlukom Ugovor Opština Pale dodjeljuje na osnovu konkurentskog zahtjeva br: 02-400/664 od 13.12.2016. god., objavljenog na Portalu javnih nabavki broj: 1390-7-2-42-3-30/16 od 15.12.2016. god. za usluge fotokopiranja za potrebe Opštine Paleu 2017. godini.

Član 2.

Primjenom konkurentskog postupka izvršeno je prikupljanje ponuda. Konstatovano je da je blagovremeno pristigla 1 (jedna) ponuda:

1. „FOTOKOPIRNICA 3M" Pale

Analizom i ocjenom ponuda, primjenom kriterija: najniža cijena ponude, Komisija je utvrdila redoslijed-rang listu ponuda, shodno kojoj je prvoplasirana i jedina ponuda ponuđača: „Fotokopirnica 3M" Pale sa ukupnom cijenom 14.957.00 KM, i da ista u ekonomskom smislu u potpunosti zadovoljava zahtjeve ugovornog organa; te je shodno tome i data preporuka da se dodjela ugovora izvrpš navedenom ponuđaču.

Cijeneći navedeno Načelnik opštine donosi odluku kao u dispozitivu.

Član 3.

Po okončanju roka za žalbu, ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja odgovarajućeg ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno zahtjevima - uslovima ugovornog organa navedenim u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

Član 4.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Odjeljenje za finansije Opštine Pale.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PRAVNA POUKA:

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnoj nabavci i/ili podzakonskih akata ili pravilnika ima pravo uložiti žalbu na postupak u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od 3 (tri).

Žalilac koji propusti izjaviti žalbu prema odredbama člana 101. stav (5) ZJN BiH gubi pravo tražiti ispitivanje zakonitosti po istom osnovu, u kasnijoj fazi postupka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: