Usluge građevinske mašine-bager (rovokopač)

Datum objave: 11.11.2020. 08:37 / Izvor: Akta.ba, 03.11.2020.

Broj: 0103-2694-10/20

Datum: 03.11.2020. godine.

 

Na osnovu člana 87. stav 3. i člana 90 Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 42. Statuta Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo - prečišćeni tekst, broj: OPU-IP-1002/17 od 12.09.2017. godine, člana 8. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, broj: 0103-393-1/15 od 09.02.2015.godine i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku javne nabavke usluga, broj: 0103-2694/20 -Usluga građevonske mašine - bager (rovokopač), broj: 0103-2694-9/20 od 03.11.2020. godine, Vršilac dužnosti Direktora Preduzeća je donio:

 

ODLUKU

o javnoj nabavci usluga putem direktnog sporazuma

 

Član 1.

Odobrava se javna nabavka usluga putem direktnog sporazuma za potrebe KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo u 2020. godini od ponuđača „Nahonal-gas" d.o.o. Breza (u daljem tekstu: Ponuđač), kojeg zastupa Nahić Adisa, direktor, registrovan kod Općinskog suda u Zenici, Aktuelni izvod iz sudskog registra: 043-0-RegZ-20-001831 od 12.08.2020. godine, identifikacioni broj: 4218113350008, PDV broj: 218113350008, transakcijski račun: 3389002209637797 kod Intesa UniCredit banke, rok plaćanja: odgođeno, u roku od 15 dana od ispostavljanja fakture, rok i mjesto vršenja usluga: jedan dan po prijemu narudžbenice i to za:

 

• Usluga građevinske mašine • bager (rovokopač)

 

u svemu prema ponudi Ponuđača protokolisanoj kod Ugovornog organa pod brojem: 0103-2694-8/20 od 26.10.2020. godine i specifikaciji roba po vrsti, količinama i jediničnim cijenama, koja je prilog ove Odluke i čini njen sastavni dio.

 

Član 2.

Ukupna vrijednost javne nabavke predmetnih usluga putem direktnog sporazuma prema dostavljenoj ponudi Ponuđača iznosi 4.500,00 KM, bez uključenog iznosa pripadajućih indirektnih poreza, odnosno PDV-a, koji plaća KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo.

 

Član 3.

Ova Odluka je donesena na osnovu Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda Stalne komisije za javne nabavke u postupku javne nabavke broj: 0103-2694/20 putem direktnog sporazuma.broj: 0103-2694-9/20 od 03.11.2020. godine.

 

Član 4.

Na osnovu ove Odluke zaključit će se ugovor o javnoj nabavci roba sa Ponuđačem na period od dana potpisivanja Ugovora do 31.12.2020. godine.

 

Član 5

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Stalna komisija za javne nabavke provela je postupak javne nabavke broj: 0103-2694/20 za Usluga građevonske mašine - bager (rovokopač) putem direktnog sporazuma za potrebe KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo u 2020.godini.

 

Nakon provedenog postupka Stalna Komisija za javne nabavke je Vršiocu dužnosti Direktora Preduzeća dostavila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 0103-2694-9/20 od 03.11.2020. godine.

 

U Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, broj i datum gornji, je navedeno da je na osnovu potreba KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, Služba za marketing i komercijalne poslove uputila poziv na dostavu ponude, broj: 0103-2694-7/20 od 20.10.2020. godine ponuđaču „Nahonal-gas" d.o.o. Breza.

 

Do roka određenog za dostavljanje ponuda, a po Pozivu na dostavu ponude, za navedene usluge 1 (jedan) ponuđač je dostavio ponudu, i to: „Nahonal-gas" d.o.o. Breza, broj ponude:0103-2694-8/20 od 26.10.2020. godine sa ukupnom cijenom od 4.500,00 KM.

 

Nakon prijema ponude Stalna komisija za javne nabavke izvršila je uvid u ponudu, te konstatovala da se sačini Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za navedenu nabavku ponuđaču „Nahonal-gas" d.o.o. Breza, Rudarska bb, 71370 Breza u svemu prema prihvačenoj ponudi, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

 

Vršilac dužnosti Direktora Preduzeća u cjelosti je prihvatio Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Stalne komisije za javne nabavke,broj:0103-2694-9/20 od 03.11.2020. godine, te odlučio kao u dispozitivu ove Odluke, a u skladu Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Sl. glasnik BiH", broj: 39/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo,broj:0103-393-1/15 od 09.02.2015.godine.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: