Usluge informisanja (radio emitovanja) za potrebe Opštine Rogatica

Datum objave: 12.03.2020. 11:51 / Izvor: Akta.ba, 11.02.2020.

Bosna i Hecegovina

Republika Srpska

Opština Rogatica

NAČELNIK OPŠTINE

 

Broj: 01-641-1/20

Rogatica, 11.02.2020. godine

 

Na osnovu člana 89. stav 3. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 38/14) i preporuke Komisije za provođenje javne nabavke od 10.02.2020. godine,  Načelnik opštine Rogatica, d o n i o   j e

 

 

O D L U K U

o dodjeli ugovora

 

Član 1

 

Prihvata se preporuka Komisije za provođenje javne nabavke po Konkurentskom zahtjevu za dostavlјanje ponuda za javnu nabavku usluga – Usluge informisanja (radio emitovanja) za potrebe Opštine Rogatica, a ugovor o javnoj nabavci predmetnih radova, dodijeliće se ponuđaču:

 

D.O.O. „RADIO 303“ ROGATICA

 

Član 2.

 Cijena ponude ponuđača  D.O.O. „ Radio 303“ Rogatica, iznosi:

43.800,00 KM bez  PDV-a

( četrdesettrihilјadeosamstotina  KM)

 

Član 3.

 O ovoj Odluci i rezultatima postupka, pismeno će se obavijestiti ponuđač koji je blagovremeno dostavio svoju ponudu, shodno članu 71. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 38/14).

 

Član 4.

Ugovorni organ će izabranom ponuđaču dodijeliti ugovor o javnoj nabavci radova, najkasnije u roku od deset dana od dana okončanja postupka javne nabavke a sve u skladu sa članom 89.stav 3.  Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e nj e

Odlukom Načelnika opštine Rogatica, broj 01-641-1/20 od 22.01.2020.godine, pokrenut je  postupak za javnu nabavku usluga – Informisanja (radio emitovanja) za potrebe Opštine Rogatica.

Na osnovu provedenog Konkurentskog zahtjeva  za dostavu ponuda sa objavom Obavještenja o nabavci na Portalu javnih nabavki broj: 558-7-2-5-3-1/20 od 23.01.2020. godine, proveden je postupak prikuplјanja ponuda, analize i ocjene ponuda.

Prema Izvještaju o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača, do ostavlјenog roka za dostavlјanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju, istu je preuzelo ukupno 4 učesnika:

-   Ekapija  d.o.o.                                                      - 23.01.2020.  godine,

-  BBS EUROPE                                                      - 23.01.2020. godine,

-  DOO „RADIO 303“                                             - 24.01.2020. godine i

- JP „Komrad“ A.D. Rogatica                                - 27.01.2020. godine.

 

 

Do konačnog roka za dostavlјanje  ponuda, 10.02.2020.godine do 11,00 časova,  primlјena je jedna ponuda, slјedećeg  ponuđača:

 D.O.O. „Radio 303“ Rogatica     dana 07.02.2020. g. u 14:00  h

                                                                                                                            

Nijedna ponuda nije povučena prije otvaranja, te nije bilo neblagovremeno prispjelih ponuda.

           

Nakon što je predsjedavajući provjerio i konstatovao da je prispjela jedna ponuda, konstatovano je da je ponuda  propisno zapakovana, zapečaćena i prispjela na vrijeme, pa se pristupilo njenom otvaranju.

Koverta s ponudom je numerisana po rednom broju pristizanja od strane ovlaštenog lica za prijem pošte Opštine Rogatica, a po prijemu istih.

           

Za otvorenu ponudu, D.O.O. „Radio 303“ Rogatica     predsjedavajući je, u konsultaciji sa članovima komisije konstatovao da su priloženi svi traženi dokumenti i pravilno navedene potrebne informacije te je objavio slijedeće: broj s koverte, ime ponuđača, jezik ponude.

Ponuda ponuđača, D.O.O. „Radio 303“ Rogatica  zadovolјila je individualnu formalnu i tehničku ocjenu ponude.

 

Analizom ponude, te primjenom kriterija najniže cijene tehnički zadovolјavajuće ponude, Komisija  za provođenje javne nabavke konstatovala je da je  prihvatlјiva ponuda ponuđača, čija je ponuđena cijena:

Ponuđač

Bez PDV-a u KM

Popust u KM 

Cijena sa popustom bez PDV-a u KM

PDV u KM

Cijena sa popustom i PDV-om u KM

Br.

kov.

 

Naziv

1.

D.O.O. „Radio 303“ Rogatica     

 

43.800,00

 

-

 

43.800,00

 

-

 

43.800,00

 

 

Ponuda u potpunosti zadovolјava u finansijskom, formalnom i tehničkom smislu zahtjeve ugovornog organa, te je shodno tome,  data preporuka od 10.02.2020. godine za donošenje odluke o dodjeli ugovora.

Cjeneći navedeno Načelnik opštine, prihvatio je prijedlog Komisije za provođenje javne nabavke, te shodno članu 64. stav 1. tačka b. Zakona o javnim nabavkama, donio odluku kao u dispozitivu.                        

 

S obzirom da je ugovorni organ primio jednu prihvatlјivu ponudu, dodijeliće ugovor ponuđaču shodno članu 89. stav 3. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni.glasnik Republike Srpske'', broj 38/14), najkasnije u roku od deset dana od dana okončanja postupka javne nabavke.                                                                                                   

                                                                                  

NAČELNIK OPŠTINE

Milorad Jagodić               

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: