Usluge ispitivanja i održavanja u ispravnom stanju sistema vatrodojave u zgradi Federalnog ministarstva unutrašnjih/unutarnjih poslova u sjedištu, u Nastavnom objektu Policijske akademije i u objektu Dom policije u toku 2021. godine

Datum objave: 10.11.2020. 14:36 / Izvor: Akta.ba, 06.11.2020.

Broj: 01-06-06/3-11-3-119

Sarajevo, 06.11.2020. godine

Na osnovu člana 22. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 81/14), i u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), federalni ministar unutrašnjih poslova donosi

ODLUKU

o dodjeli ugovora za nabavku usluge ispitivanja i održavanja u ispravnom stanju sistema vatrodojave u zgradi Federalnog ministarstva unutrašnjih/unutarnjih poslova u sjedištu, u Nastavnom objektu Policijske akademije i u objektu Doma policije u toku 2021. godine po LOT-ovima (LOT-1)

I

Na osnovu čl. 64. stav (1) tačka b), 69. stav (1) tačka a), 70. i 89. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i na osnovu Odluke o pokretanju postupka nabavke usluge ispitivanja i održavanja u ispravnom stanju sistema vatrodojave u toku 2021. godine po LOT-ovima, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, broj: 01-06-06/3-11-3-119 od 14.10.2020. godine, dodjeljuje se ugovor za nabavku usluge ispitivanja i održavanja u ispravnom stanju sistema vatrodojave u zgradi Federalnog ministarstva unutrašnjih/unutarnjih poslova u sjedištu, u Nastavnom objektu Policijske akademije i u objektu Doma policije u toku 2021. godine po LOT-ovima (LOT-1)

II

Ugovor za nabavku usluge ispitivanja i održavanja u ispravnom stanju sistema vatrodojave u zgradi Federalnog ministarstva unutrašnjih/unutarnjih poslova u sjedištu, u Nastavnom objektu Policijske akademije i u objektu Doma policije u toku 2021. godine po LOT-ovima (LOT-1), dodjeljuje se ponuđaču ,,ARCUS“ d.o.o. Sarajevo, koji je dostavio ponudu sa cijenom u iznosu od 5.980,00 KM bez PDV-a, a koja ispunjava sve uvjete predviđene konkurentskim zahtjevom za dostavu ponuda.

III

Obavezuje se Sektor za materijalno - finansijske poslove Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, da shodno Zakonu o javnim nabavkama BiH, pripremi sve potrebne akte za sklapanje ugovora sa ponuđačem ,,ARCUS“ d.o.o. Sarajevo.

Obrazloženje

Komisija za provođenje postupka nabavke svih roba, usluga i radova za 2020. godinu i 2021. godinu putem konkurentskog zahtjeva za potrebe Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, formirana Rješenjem

federalnog ministra unutrašnjih poslova, broj: 01-07-07/2-14-2-900 od 26.08.2019. godine, provela je postupak po Konkurenskom zahtjevu za dostavu ponuda za nabavku usluge ispitivanja i održavanja u ispravnom stanju sistema vatrodojave u zgradi Federalnog ministarstva unutrašnjih/unutarnjih poslova u sjedištu, u Nastavnom objektu Policijske akademije i u objektu Doma policije u toku 2021. godine po LOT-ovima (LOT-1), objavljenom na Portalu javnih nabavki, broj: 405-7-2-94-3-36/20 od 14.10.2020. godine. S obzirom da je za predmetnu nabavku pristigla samo jedna ponuda, Komisija je izvršila razmatranje, analizu i ocjenu blagovremeno prispjele ponude ponuđača ,,ARCUS“, d.o.o. Sarajevo, sa ukupno ponuđenom cijenom u iznosu od 5.980,00 KM bez PDV-a.

S obzirom da je kriterij za sklapanje ugovora najniža cijena, Komisija je utvrdila da je ponuda ponuđača ,,ARCUS“, d.o.o. Sarajevo prihvatljiva i sadrži sve dokumente tražene Konkurenskim zahtjevom za dostavu ponuda.

Shodno navedenom, Ugovorni organ je odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi BiH, u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana prijema iste. Žalba se podnosi putem Ugovornog organa u 3 (tri) primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: