Usluge isporuke dnevne štampe za Gradsku upravu Grada Banjaluka

Datum objave: 24.08.2021. 13:09 / Izvor: Akta.ba, 20.08.2021.

Broj: 12-G-1615/21
Dana: 25.06.2021.

 

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14) i člana 11. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Grada Banja Luka („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ broj 34/19), Gradonačelnik Banjaluke donosi sljedeću

O D L U K U

I
Prihvata se prijedlog Odsjeka za javne nabavke, o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku, broj 20-404-37/21 „Isporuka dnevne štampe za Gradsku upravu Grada Banjaluka“, putem direktnog sporazuma.
II
Utvrđuje se da je ponuda ponuđača I.D.P.D. „Distribucija“ d.o.o. Laktaši prihvatljiva, dok ponuda ponuđača „RAZONODA–PRESS“ d.o.o. Banjaluka nije prihvatljiva za ugovorni organ.
III
Ponuđač I.D.P.D. „Distribucija“ d.o.o. Laktaši bira se u postupku javne nabavke, broj 20-404-37/21, jer je ponudio najnižu cijenu u iznosu 18,81 KM sa PDVom.
IV
Ugovorni organ će pristupiti potpisivanju ugovora sa ponuđačem iz tačke III ove odluke, u skladu sa pozivom za dostavljanje ponuda i ponudom ponuđača I.D.P.D. „Distribucija“ d.o.o. Laktaši, broj 01-68/21, dostavljenom 05.04.2021. godine. Predmetni ugovor se može zaključiti maksimalno u vrijednosti od 5.850,00 KM (procijenjena vrijednost nabavke iznosi 5.000,00 KM bez PDV-a).

V
Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e nj e
Odsjek za javne nabavke je proveo postupak direktnog sporazuma, broj 20-404-37/21 „Isporuka dnevne štampe za Gradsku upravu Grada Banjaluka“ za izbor najpovoljnijeg ponuđača po Odluci Gradonačelnika broj 12-G-606/21 od 17.03.2021. godine. Procijenjena vrijednost javne nabavke Službe za zajedničke poslove iznosi 5.000,00 KM (bez PDV-a). Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena.
Dana 05.04.2021. godine, predstavnik Odsjeka za javne nabavke za predmetnu nabavku, Tatjana Lukač Starčević, izvršila je otvaranje ponuda, i to: 

1. „RAZONODA–PRESS“ d.o.o. Banjaluka, vrijednost ponude nije iskazana u Obrascu za cijenu ponude (tehničkoj specifikaciji), koja je dostavljena uz poziv za dostavljanje ponuda.
2. I.D.P.D. „Distribucija“ d.o.o. Laktaši, ukupna vrijednost ponude iznosi 18,81 KM sa PDV-om. U ponudi je uračunat popust u vrijednosti od 1,98 KM.

Nakon izvršene analize dostavljenih ponuda, konstatovano je da je ponuda ponuđača I.D.P.D. „Distribucija“ d.o.o. Laktaši prihvatljiva i računski ispravna.
Ponuda ponuđača „RAZONODA–PRESS“ d.o.o. Banjaluka nije prihvatljiva za ugovorni organ. Ponuđač nije ispunio Obrazac za cijenu ponude (tehničku specifikaciju), koji je propisan od strane Agencije za javne nabavke i čini sastavni dio ponude. Dakle, ponuđač nije ispunio uslove iz poziva za dostavljanje ponude i nije postupio u skladu s članom 5. stav 2) tačke d), e) i f) i s članom 9. stav 2) tačka f) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacijei ponuda („Službeni glasnik BiH“ broj 90/20 i 20/15). Član 5. stav 2) tačke d), e) i f) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“ broj 90/14 i 20/15) glasi: „Svaka stavka u Obrascu za cijenu ponude sadrži najmanje sljedeća polja kojima se navodi cijena stavke (po jedinici mjere), zbirna cijena više stavki, ukupna cijena stavke.“ Član 9. stav 2) tačka f) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“ broj 90/14 i 20/15) glasi: „Ponuda sadrži popunjen obrazac za cijenu ponude.“

S obzirom da je ponuđač I.D.P.D. „Distribucija“ d.o.o. Laktaši dostavio ponudu za javnu nabavku broj 20-404-37/21 u skladu sa uslovima iz poziva za dostavljanje ponuda, to će ugovorni organ prihvatiti prijedlog Odsjeka za javne nabavke i odlučiti kao u dispozitivu ove odluke.

 

G R A D O N A Č E L N I K
Draško Stanivuković

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: