Usluge izbora banke za dugoročni kredit za opremu (drobilična postrojenja) u iznosu od 9.000.000,00 KM na period od 5 godina

Datum objave: 29.10.2019. 13:02 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.10.2019.


OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

565-1-2-447-5-414/19


Broj obavještenja o nabavci 565-1-2-447-3-331/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv RUDNICI MRKOG UGLJA " BANOVIĆI " DD BANOVIĆI
IDB/JIB 4209329530001
Kontakt osoba Mugdin Husić
Adresa Armije Bosne i Hercegovine 52
Poštanski broj 75290 Banovići (bhp sa)
Općina/Grad Banovići
Telefon (035) 870-600
Faks (035) 875-166
Elektronska pošta direktor@rmub.ba
Internet adresa www.rmub.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

IZBOR BANKE ZA DUGOROČNI KREDIT ZA OPREMU (DROBILIČNA POSTROJENJA) U IZNOSU OD 9.000.000,00 KM NA PERIOD
OD 5 GODINA

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

IZBOR BANKE ZA DUGOROČNI KREDIT ZA OPREMU (DROBILIČNA POSTROJENJA) U IZNOSU OD 9.000.000,00 KM NA PERIOD
OD 5 GODINA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66110000-4 Bankarske usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BOSNA BANK INTERNATIONAL DD 4200375980006 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

1232992,20

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

2.10.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1232992,20

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1232992,20

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Ponuđač je dostavio ponudu kao grupa ponuđača koju čine:
BBI DD SARAJEVO - Ovlašteni predstavnik grupe
ASA BANKA DD SARAJEVO - Član grupe
INTESA SANPAOLOBANKA DD SARAJEVO - Član grupe

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
565-1-2-447-5-414/19
PODIJELI: