Usluge iznajmljivanja prostora za smještaj repetitora i linkovskih uređaja sa pripadajućom opremom i održavanja radio komunikacijske i informacijske opreme

Datum objave: 09.07.2020. 07:27 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.07.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

282-1-2-31-5-22/20


Broj obavještenja o nabavci 282-1-2-31-3-16/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200665390008
Kontakt osoba Anes Zubović
Adresa Fehima ef. Čurčića 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 257-330
Faks (033) 257-336
Elektronska pošta kucz@kucz.ks.gov.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

8.7.2020. - 7.7.2024.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

68000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluge iznajmljivanja prostora za smještaj repetitora i linkovskih uređaja sa pripadajućom opremom i održavanja
radio komunikacijske i informacijske opreme


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluga iznajmljivanja prostora za smještaj repetitora i linkovskih uređaja sa pripadajućom opremom i održavanja radio
komunikacijske i informacijske opreme

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 70220000-9 Usluge davanja nestambenih nekretnina u najam ili zakup
Dodatni predmet(i) 50333000-8 Usluge održavanja radiokomunikacijske opreme


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MIBO KOMUNIKACIJE D.O.O. 4200470540005 Ilidža Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

67200,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

7.7.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

67200,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

67200,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
282-1-2-31-5-22/20
PODIJELI: