Usluge iznajmljivanja tri multifunkcijska printera, na tri lokacije Agencije u Zenici, Mostaru i poslovnom prostoru u Sarajevu, na period od 12 mjeseci

Datum objave: 27.06.2022. 12:53 / Izvor: Akta.ba, 06.06.2022.

Bosna i Hercegovina,

Federacija Bosne i Hercegovine,

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU

 

Broj: 03-11-7- 664-1/22

Datum: 31.05.2022. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b) člana 70. st. 1 ,2, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („SI. glasnik BiH", broj 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („SI. glasnik BiH", broj 90/14), člana 7. Pravilnika o direktnom sporazumu Agencije za državnu službu Federacije BiH, broj: 01-02-2-33/15 od 02.02.2015. godine i na osnovu člana 34. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 04-02-5-148-5/20 od 06.01.2021. godine, direktor Agencije za državnu službu Federacije BiH, donosi

 

ODLUKU

o prihvatanju ponude za nabavku usluga iznajmljivanja multifunkcijskih printera

 

Član 1.

Prihvata se ponuda ponuđača R&S d.o.o. Sarajevo, Igmanska bb, Vogošća, od 26.05.2022. godine, za javnu nabavku usluga iznajmljivanja tri multifunkcijska printera, na tri lokacije Agencije, u Zenici, Mostaru i poslovnom prostoru u Sarajevu, na period od 12 mjeseci, za mjesečnu naknadu najma, za

sva tri uređaja, od 150,00 KM bez PDV-a, odnosno 175,50 KM sa PDV-om.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o poslovnoj saradnji dostavit će se izabranom ponuđaču.

 

Član 3.

Za provođenje postupka nabavke iz člana 1. ove Odluke zadužuje se Odjeljenje Agencije za zajedničke poslove.

 

Član 4.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba istovremeno sa upućivanjem iste ponuđaču čija je ponuda prihvaćena, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke usluga iznajmljivanja multifunkcijskog printera za službe Agencije u Mostaru i Zenici i poslovni prostor u B. Sarajevu 15, gdje se provode konkursne procedure, a radi postojeće zastarjele opreme i problema sa servisiranjem iste, na period od jedne godine dana, koji uključuje najam novog aparata, zamjenu tonera, održavanje i servisiranje istog, te 15.000 ispisa uključenih u cijenu najma, pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 03-11-7-664/22 od 26.05.2022. godine. Javna nabavka je pokrenuta putem direktnog sporazuma. Procijenjena vrijednost javne nabavke, bez PDV-a je 1.800,00 KM.

Procjenom troškova kupovine i održavanja multifunkcijskog printera i iznajmljivanja istog, uvrđena je ekonomska opravdanost iznajmljivanja uređaja na period od 12 mjeseci. Ugovorni organ je uputio zahtjev za dostavljanje ponuda na adrese dva ponuđača koji se bave navedenom djelatnošću. Oba ponuđača su dostavila svoje ponude.

Uposlenici Odjeljenja za zajedničke poslove, zaduženi za provođenje postupka nabavke su, u skladu sa kriterijem „najniža cijena", odnosno, veći broj ispisa uključenim u cijenu i niža cijena ispisa preko paušala, utvrdili da je ponuda ponuđača   Sarajevo, najpovoljnija.

Iz navedenih razloga, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: