Usluge izrade Glavnog projekta za izgradnju mosta preko rijeke Vrbas u Rekavicama (Kaluđerice)

Datum objave: 10.01.2022. 09:14 / Izvor: Akta.ba, 31.12.2021.

Republika Srpska
Grad Banja Luka
Gradonačelnik
Trg srpskih vladara 1, Banja Luka
 

Broj: 11-G-4305/21
Dana, 31.12.2021.

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH br. 39/14) i člana 14. Pravilnika o javnim nabavkama Gradske uprave Grada Banja Luka (Službeni glasnik Grada Banja Luka br. 34/19, 23/21 i 42/21), Gradonačelnik Banjaluke donosi sljedeću

O D L U K U

I
Prihvata se prijedlog Komisije za javnu nabavku „Izrada Glavnog projekta za izgradnju mosta preko rijeke Vrbas u Rekavicama (Kaluđerice)“, broj 20-404-356/21.

II
Utvrđuje se da su ponude ponuđača „Zavod za izgradnju“ a.d. Banja Luka, „Radis“ d.o.o. Istočno Sarajevo, „CPK“ d.o.o. Banja Luka, grupe ponuđača „INK CONSTRUCTOR“ d.o.o. Banja Luka (vodeći partner) i „ARS INŽENjERING“ d.o.o. Banja Luka (član grupe) i „URBIS CENTAR“ d.o.o. Banja Luka prihvatljive za ugovorni organ. Ponuda ponuđača „UNIS“ Institut d.o.o. Pale nije prihvatljiva.

III
Grupa ponuđača „INK CONSTRUCTOR“ d.o.o. Banja Luka (vodeći partner) i „ARS INŽENjERING“ d.o.o. Banja Luka (član grupe) bira se kao najpovoljniji ponuđač za javnu nabavku broj 20-404-356/21, jer je ponudio najnižu cijenu u iznosu od 10.047,96 KM sa PDV-om.

IV
Ugovorni organ zaključiće ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem, pod uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji. Prije zaključenja ugovora, najpovoljniji ponuđači iz tačke III ove odluke su dužni, u roku od 4 dana od dana prijema obavještenja o izboru, ugovornom organu dostaviti dokumente kojima dokazuju svoju ličnu sposobnost. Ovi dokumenti su navedeni u članu 45. stav 2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14). Najpovoljniji ponuđači su dužni dostaviti originale ili ovjerene fotokopije navedenih dokumenata, s tim da dokumenti navedeni u članu 45. stav 2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14) ne smiju biti stariji od tri mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude. Najpovoljniji ponuđači su, takođe, dužni dostaviti original ili ovjerene fotokopije licenci i to: ponuđač „INK CONSTRUCTOR“ d.o.o. Banja Luka dužan je dostaviti važeću licencu za izradu tehničke dokumentacije – faza niskogradnje i važeću licencu za izradu tehničke dokumentacije - konstruktivna faza, koje izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, a za objekte za koje odobrenje za građenje izdaje navedeno 

Ministarstvo, u traženom roku. Ponuđač „ARS INŽENjERING“ d.o.o. Banja Luka dužan je dostaviti važeću licencu za izradu tehničke dokumentacije – elektro faze - instalacije jake struje, koju izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, a za objekte za koje odobrenje za građenje izdaje navedeno
Ministarstvo, takođe u traženom roku. O b r a z l o ž e nj e Komisija za predmetnu javnu nabavku, provela je postupak javne nabavke, konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda, broj 20-404-356/21. Obavještenje o nabavci je objavljeno na portalu javnih nabavki dana 07.12.2021. godine pod brojem 320-7-2-333-3-220/21. Procijenjena vrijednost javne nabavke navedena u zahtjevu za javnu nabavku Odjeljenja za saobraćaj i puteve iznosi 15.000,00 KM bez PDV-a. Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena. Nije planirano provođenje e-aukcije.

Tenderskom dokumentacijom je traženo da ponuđači dostave sljedeće dokaze:
a) popunjen obrazac za ponudu - naziv i sjedište ponuđača, a za grupu ponuđača podatke o svakom članu grupe ponuđača, kao i jasno određenje člana grupe koji je ovlašćeni predstavnik grupe ponuđača za učešće u postupku javne nabavke, za komunikaciju i za zaključivanje ugovora,
b) izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tač. a) do d) ZJN-a (potpisana od strane lica ovlaštenog za zastupanje ponuđača i ovjerena od strane nadležnog organa – gradski/opštinski organ uprave ili notar),
v) ovjerena fotokopija izvoda iz sudskog registra ili rješenja o registraciji, ne starijeg od 6 mjeseci od isteka roka za podnošenje ponuda,u skladu s članom 46. ZJN-a,
g) potpisan i ovjeren primjerak izjave u vezi člana 52. stav (2) ZJN-a (potpisana od strane lica ovlaštenog za zastupanje ponuđača i ovjerena od strane nadležnog organa – gradski/opštinski organ uprave ili notar),
d) popunjen, potpisan i ovjeren pečatom ponuđača obrazac za cijenu ponude (specifikacija usluga),
đ) potpisan i ovjeren pečatom ponuđača nacrt ugovora,
e) potpisan i ovjeren pečatom ponuđača projektni zadatak,
ž) datum ponude, potpis i pečat ovlaštenog lica ponuđača,
z) spisak povjerljivih informacija,
i) popis dokumenata uz ponudu,
j) punomoć za lice koje popunjava gore navedene izjave, ukoliko to lice nije ovlašteno za zastupanje ponuđača,
k) potpisane i ovjerene pečatom ponuđača izjave o pribavljanju i dostavljanju licenci (aneksi u prilogu)

Dana 21.12.2021. godine u 11:40 časova Komisija je izvršila otvaranje ponuda i tom prilikom konstatovala da su stigle ponuda sljedećih ponuđača:
1. „Zavod za izgradnju“ a.d. Banja Luka, ukupna cijena......................17.550,00 KM sa PDV-om
2. „Radis“ d.o.o. Istočno Sarajevo, ukupna cijena...........................16.731,00 KM sa PDV-om
3. „UNIS“ Institut d.o.o. Pale, ukupna cijena...............................14.040,00 KM sa PDV-om
4. „CPK“ d.o.o. Banja Luka, ukupna cijena.........................................14.426,10 KM sa PDV-om
5. „INK CONSTRUCTOR“ d.o.o. Banja Luka i „ARS INŽENjERING“ d.o.o. Banja Luka, ukupna cijena........................................................................................10.047,96 KM sa PDV-om
6. „URBIS CENTAR“ d.o.o. Banja Luka, ukupna cijena....................15.093,00 KM sa PDV-om

Komisija je jednoglasno konstatovala da su ponude ponuđača „Zavod za izgradnju“ a.d.Banja Luka, „Radis“ d.o.o. Istočno Sarajevo, „CPK“ d.o.o. Banja Luka, grupe ponuđača „INK CONSTRUCTOR“ d.o.o. Banja Luka (vodeći partner) i „ARS INŽENjERING“ d.o.o. Banja Luka (član grupe) i „URBIS CENTAR“ d.o.o. Banja Luka prihvatljive za ugovorni organ. Ponuda ponuđača „UNIS“ Institut d.o.o. Pale nije prihvatljiva. Ponuđač nije ispunio sve uslove iz tenderske dokumentacije, odnosno njegova ponuda nije kompletna. U ponudi ponuđača „UNIS“ Institut d.o.o. Pale nedostaje aneks (Obrazac za cijenu ponude - specifikacija usluga), koji je tražen tenderskom dokumentacijom kao sastavni dio ponude. Imajući u vidu navedeno, njegova ponuda nije dalje razmatrana.

Konačna rang lista je sljedeća:
1. „INK CONSTRUCTOR“ d.o.o. Banja Luka i „ARS INŽENjERING“ d.o.o. Banja Luka, ukupna cijena........................................................................................10.047,96 KM sa PDV-om
2. „CPK“ d.o.o. Banja Luka, ukupna cijena.........................................14.426,10 KM sa PDV-om
3. „URBIS CENTAR“ d.o.o. Banja Luka, ukupna cijena....................15.093,00 KM sa PDV-om
4. „Radis“ d.o.o. Istočno Sarajevo, ukupna cijena...........................16.731,00 KM sa PDV-om
5. „Zavod za izgradnju“ a.d. Banja Luka, ukupna cijena......................17.550,00 KM sa PDV-om

S obzirom da je grupa ponuđača „INK CONSTRUCTOR“ d.o.o. Banja Luka (vodeći partner) i „ARS INŽENjERING“ d.o.o. Banja Luka (član grupe) dostavila ponudu u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, prihvaćen je prijedlog Komisije i odlučeno kao u dispozitivu ove odluke.

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u pisanoj formi Kancelariji za razmatranje žalbi, Filijala Banjaluka, putem Gradonačelnika – Odsjeka za javne nabavke u roku od 5 dana od dana prijema obavještenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Žalba se podnosi direktno na protokol ugovornog organa u kancelariju 14 Gradske uprave Grada Banjaluka ili preporučenom pošiljkom.

 

G R A D O N A Č E L N I K
Draško Stanivuković

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: