Usluge izrade i isporuke investiciono-tehničke dokumentacije za sanaciju i rekonstrukciju 10 ratom oštećenih stambenih jedinica u općini Gacko u okviru Projekta rekonstrukcije stambenog fonda (Saudijski razvojni fond - SDF)

Datum objave: 15.02.2021. 15:00 / Izvor: Akta.ba, 01.02.2021.

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA

 

Broj: 01-36-105-2709/13 

Datum: 01.02.2021. godine

SAUDIJSKI RAZVOJNI FOND – SDF

 

Na osnovu člana 69. stav 2. tačka e) i člana 70. stav 1., 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” broj:39/14), a na Preporuku Komisije za javnu nabavku imenovane Rješenjem, broj: 01-36-105-2681-3/13 od 08.12.2020. godine, u konkurentskom postupku javne nabavke usluge izrade i isporuke investiciono-tehničke dokumentacije za sanaciju i rekonstrukciju 10 ratom oštećenih stambenih jedinica u općini Gacko, federalni ministar d o n o s i

 

O D L UK U

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-36-105-2708-1/13 od 18.01.2021. godine, da se u cilju odabira najpovoljnijeg ponuđača po provedenom konkurentskom postupku za dostavu ponuda za uslugu izrade i isporuke investiciono-tehničke dokumentacije za sanaciju i rekonstrukciju 10 ratom oštećenih stambenih jedinica u općini Gacko, u okviru projekta Saudijskog razvojnog fonda - SDF, Ugovor za javnu nabavku radova dodijeli ponuđaču RADIS D.O.O. Istočno Sarajevo, sa registriranim sjedištem Jovana Dučića 16, 71 123 Istočno Sarajevo, JIB: 4400548800008, sa najbolje ocijenjenom i prihvatljivom ponudom, broj: 1998-12/20, za ponuđenu cijenu od 3.861,00 KM sa PDV-om.

 

Član 2.

Prijedlog Ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču RADIS.D.O.O. ISTOČNO SARAJEVO, po proteku roka od 10 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o rezultatima postupka.

 

Član 3.

Kandidat/ponuđač kojem je dodijeljen Ugovor je obavezan dostaviti dokaze o kvalifikaciji ponuđača, odnosno originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz člana 45. stav 1. tačke a) do d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“,broj: 39/14), iz Priloga 5. tenderske dokumentacije, te člana 47. stav 1. tačke a), c) i d), Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), iz Priloga 5. tenderske dokumentacije, u roku od 5 dana. Rok od 5 dana teče od dana dobijanja/preuzimanja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

Član 4.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici Ugovornog organa (www.fmroi.gov.ba) istovremeno s upućivanjem obavještenja ponuđačima o rezultatima postupka, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e nj e

Konkurentski postupak javne nabavke uslugu izrade i isporuke investiciono-tehničke dokumentacije za sanaciju i rekonstrukciju 10 ratom oštećenih stambenih jedinica u općini Gacko, u okviru projekta obnove stambenih jedinica za raseljena lica u Bosni i Hercegovini iz sredstava Saudijskog fonda za razvoj-SDF, pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 01-36-105-2681-2/13 od 08.12.2020. godine.

Procijenjena vrijednost javne nabavke 4.000,00 KM bez PDV-a.

Kriterij za dodjelu ugovora je "najniža cijena”.

Obavještenje o nabavci, broj: 668-7-2-114-3-139/20, je objavljeno na Portalu javnih nabavki (www.ejn.gov.ba) dana 08.12.2020. godine. Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem Ugovornog organa, broj: 01-36-105- 2681-3/13 od 08.12.2020. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 01-36-105-2708/13 od 08.01.2021. godine, odgovornoj osobi Ugovornog organa, u postupku javne nabavke uslugu izrade i isporuke investiciono-tehničke dokumentacije za sanaciju i rekonstrukciju 10 ratom oštećenih stambenih jedinica u općini Gacko, u okviru projekta obnove stambenih jedinica za raseljena lica u Bosni i Hercegovini iz sredstava Saudijskog fonda za razvoj-SDF.

- U tabeli br. 1, u skladu sa provedenim postupkom ponuđači:

Rbr

ponude

Naziv ponuđača

Datum i vrijeme zaprimanja

ponude

Ukupna cijena ponude sa popustom na javnom otvaranju u KM (bez PDV-a)

1.

Uniprojekt d.o.o. Goražde

29.12.2020. u 09:45 sati

2.375,00 KM

2.

Radis d.o.o. Istočno Sarajevo

04.01.2021. u 11:00 sati

3.300,00 KM

3.

Smajić-inženjering d.o.o. Goražde

07.01.2021. u 08:00 sati

2.544,00 KM

4.

Edi-ing d.o.o. Donji Vakuf

07.01.2021. u 08:45 sati

2.900,00 KM

5.

Studio dva d.o.o. Sarajevo

07.01.2021. u 09:30 sati

3.347,00 KM

6.

Vizija d.o.o. Sarajevo

07.01.2021. u 09:40 sati

3.500,00 KM

 

Konstatovano je:

- da je ukupno dostavljeno šest (6) ponuda,

- da je blagovremeno zaprimljeno šest (6) ponuda,

- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija

kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” broj:39/14) i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

Svi članovi Komisije sa pravom glasa koristili su tabelu za tehničku evaluaciju, kako bi procijenili ispunjenost tehničkih uslova propisanih tenderskom dokumentacijom u okviru ponuda koje ispunjavaju formalne uslove.

U procesu tehničke evaluacije ponuda, a na osnovu uslova i zahtjeva iz tenderske dokumentacije vezanih za oblik, sadržaj i potpunost ponude, ustanovljeno je da ponude ponuđača Uniprojekt d.o.o. Goražde, Radis d.o.o. Istočno Sarajevo, Edi-ing d.o.o. Donji Vakuf i Vizija d.o.o. Sarajevo ispunjavaju tehničke uslove date u tenderskoj dokumentaciji, dok ponuda ponuđača Smajić-inženjering d.o.o. Goražde i Studio dva d.o.o. Sarajevo nisu ispunile tehničke uslove.

1. Ponuđač Smajić-inženjering d.o.o. Goražde, redni broj ponude 3, nije kvalifikovan iz razloga što ponuđač nije ispunio uslov iz tački 6. i 6.1. Tenderske dokumentacije (Tehnička i profesionalna sposobnost ponuđača). Potvrde o uredno izvršenim ugovorima koje je ponuđač dostavio nisu ispunile uvjete koji su traženi u pomenutim tačkama Tenderske dokumentacije.

6.1. Minimalni dokazi koji se zahtijevaju za tehničku i profesionalnu sposobnost ponuđača da realizuje predmet ugovora su a) Spisak izvršenih ugovora, (Prilog-13) u skladu sa članom 48. Stav (2) ZJN, a koji su u vezi sa predmetnom nabavkom, za period ne duži od dvije godine od dana podnošenja ponude ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od dvije godine

Komisija je konstatovala da Potvrda Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK, broj: 09- 19-3/2021 od 04.01.2021. godine, navodi period izvršenja Ugovora od 30.08.2018. do 30.10.2018. godine, a što nije u periodu od dvije godine od dana podnošenja ponude ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registriran, odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine.

Druga dostavljena Potvrda Grada Goražde, broj: 02-05-358/19 od 07.02.2019. godine, nije prihvaćena iz razloga što nije ispunjen uvjet da su realizovana najmanje dva ugovora te da vrijednost izvršenih ugovora mora biti minimalno 3.500,00 KM, bez obračunatog PDV-a. Navedena potvrda o uspješno realizovanom poslu potvrđuje vrijednost izvršenog Ugovora u iznosu od 1.959,05 KM (sa PDV-om) što je znatno niži od traženog iznose 3.500,00 KM bez PDV-a.

2. Ponuđač Studio dva d.o.o. Sarajevo, redni broj ponude 5, nije kvalifikovan iz razloga što ponuđač nije ispunio uslov iz tačke 5. Tenderske dokumentacije (Ekonomska i finansijska sposobnost).

U skladu sa članom 47. Zakona, ponuda će biti odbačena ako ponuđač ne ispuni sjledeće minimalne uslove: Solventnost ponuđača (da transakcioni račun firme nije bio blokiran u periodu od 12 mjeseci računajući od datuma objavljivanja Obavještenja o nabavci)

Solventnost ponuđača dokazuje se Potvrdom poslovne banke o solventnosti.

Komisija je konstatovala da dostavljena Potvrda Sberbank-e, broj: 6150-22-30-3/2021 od 04.01.2021. godine, navodi period solventnosti od 30.12.2019. do 30.12.2020. godine, a što nije traženi period Tenderskom dokumentacijom (od 22.12.2019. do 22.12.2020. godine).

- U tabeli br. 2 dat je pregled i izvršeno je rangiranje prihvatljivih ponuda prema kriterijumu za izbor ponude „najniža cijena“, kako slijedi:

 

RB

Naziv ponuđača

Cijena iz obrasca ponude bez popusta i bez PDV-a

Popust

Umanjenje cijene u svrhu poređenja domaćih ponuda primjenom preferencijalnog faktora od 30 %

Ponuđena cijena (sa popustom i bez PDV- a) nakon primjene preferencijalnog tretmana domaćeg

1.

Radis d.o.o. Istočno Sarajevo

3.300,00 KM

-

990,00 KM

2.310,00 KM

2.

Uniprojekt d.o.o. Goražde

2.375,00 KM

-

-

2.375,00 KM

3.

Vizija d.o.o. Sarajevo

3.500,00 KM

-

1.050,00 KM

2.450,00 KM

 

 

4.

Edi-ing d.o.o. Donji Vakuf

2.900,00 KM

-

-

2.900,00 KM

U skladu sa gore navedenim, Komisija za javnu nabavku je shodno provedenoj ocjeni prihvatljivih ponuda i utvrđenoj rang listi uz Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 01-36-105-2708/13 od 08.01.2021. godine, dala svoju Preporuku za prihvatanje ponude i donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-36-105- 2708-1/13 od 18.01.2021. godine, za dodjelu Ugovora ponuđaču RADIS D.O.O. ISTOČNO SARAJEVO.

Uzimajući u obzir naprijed navedeno, primjenom člana 64., stav 1., tačka b) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

Po okončanju roka za žalbu, ugovorni organ će pozvati odabranog ponuđača na zaključenje ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno nacrtu ugovora datom u tenderskoj dokumentaciji.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke svaki od ponuđača koji je učestvovao u postupku nabavke može izjaviti žalbu u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se izjavlјuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugоvornog organa Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošilјkom na adresu ugovornog organa. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

MINISTAR

dr.sci. Edin Ramić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: