Usluge izrade Idejnog i Glavnog projekta za izgradnju otvorenog i zatvorenog bazena sa pratećim sadržajima u Modriči

Datum objave: 09.07.2020. 11:48 / Izvor: Akta.ba, 07.07.2020.

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA MODRIČA 

Načelnik opštine

 

Broj: 02-370-14-14/20 

Datum: 07.07.2020. godine

 

Na osnovu člana 70. i člana 71. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik Republike Srpske» broj 38/14, «Službeni glasnik BiH» broj 39/14) i 2.Preporuke Komisije za provođenje postupka javne nabavke usluga broj: 02-370-14-13/20 od 02.07.2020. godine, Načelnik opštine Modriča D0N0SI

 

ODLUKU

o dodjeli ugovora u ponovljenom postupku pregleda i ocjene ponuda

 

U ponovljenom postupku pregleda i ocjene ponuda, ponuđaču „ACS STUDIO" D.O.O. Banja Luka dodjeljuje se ugovor o nabavci usluga izrade Idejnog i Glavnog projekta za izgradnju otvorenog i zatvorenog bazena sa pratećim sadržajima u Modriči , referenca broj: 02-370-14/20.

Ugovorni organ će istovremeno uz ovu odluku obavijestiti sve učesnike postupka nabavke o rezultatima analize pristiglih ponuda u ovom postupku u skladu sa članom 71. Zakona o javnim nabavkama.

Po pravosnažnosti ove odluke, ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključivanja ugovora kojim će se regulisati međusobna prava, obaveze i odgovornosti vezane za predmetnu nabavku shodno zahtjevima ugovornog organa navedenim u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

 

Obrazloženje

Na osnovu otvorenog postupka javne nabavke usluga, referenca broj: 02-370-14/20, objavljenog na Portalu JN 26.02.2020.godine u 09:22, Obavještenje br:502-1-2-9-3- 4/20 (Ispravka za Obavještenje o nabavci, broj:502-1-2-9-8-9/20 objavljena na Portalu JN dana 24.04.2020. godine u 11:23) i postupka javne nabavke usluga izrade Idejnog i Glavnog projekta za izgradnju otvorenog i zatvorenog bazena sa pratećim sadržajima u Modriči, dana 05.05.2020. godine prema specifikaciji navedenoj u tenderskoj dokumentaciji proveden je postupak otvaranja, analize i ocjene pristiglih ponuda.

Komisija za javnu nabavku je Zapisnikom o ocjeni ponuda broj: 02-370-14-5/20 od 05.05.2020. godine konstatovala da su dva (2) ponuđača blagovremeno dostavila svoje ponude:

1. «RADIS» d.o.o. Istočno Sarajevo - dana 05.05.2020. godine u 08:00 časova sa cijenom ponude od 33.930,00 KM sa uračunatim PDV-om, bez popusta i rokom izvršenja od 29 kalendarskih dana

2. «ACS studio» d.o.o. Banja Luka - dana 05.05.2020. godine u 09:05 časova sa cijenom ponude od 27.846,00 KM sa uračunatim PDV-om, bez popusta i rokom izvršenja od 10 kalendarskih dana.

Odlukom broj: 02-370-14-6/20 od 07.05.2020. godine Ugovorni organ je ugovor dodijelio kandidatu „ACS studio"d.o.o. Banja Luka kao najpovoljnijem ponuđaču.

Na predmetnu odluku kao i na Zapisnik o ocjeni ponuda broj: 02-370-14-5/20 od 05.05.2020. godine kandidat „RADIS"d.o.o. Istočno Sarajevo izjavio je žalbu kojom osporava kvalifikovanost i prihvatljivost izabrane ponude s obzirom da je u Tehničkom dijelu ponude u Obrascu za ponudu-Aneks 1 uočen nedostatak u dijelu 4. u kojem nije navedena cijena.

Ugovorni organ-opština Modriča ocijenio je žalbu kao blagovremenu, dopuštenu i izjavljenu od ovlaštenog lica ali i kao neosnovanu te ju je shodno odredbama člana 100. stav (5) proslijedio Kancelariji za razmatranje žalbi-filijala Banja Luka na rješavanje.

Kancelarija za razmatranje žalbi - filijala Banja Luka je svojim Rješenjem broj: JN2-02-07-1-1192-8/20 od 18.06.2020. godine usvojila žalbu, poništila Odluku o dodjeli ugovora broj: 02-370-14-6/20 od 07.05.2020. godine i Zapisnik o ocjeni ponuda i preporuku Komisije broj:02-370-5/20 od 05.05.2020. godine i predmet vratila Ugovornom organu na ponovni postupak pregleda i ocjene ponuda.

Shodno navedenom Rješenju KRŽ a no Odluci Načelnika opštine Modriča broj: 02-370-14-12/20 od 29.06.2020. godine Komisija za javnu nabavku je dana 02.07.2020. godine provela ponovljeni postupak pregleda i ocjene ponuda i sačinila 2. Zapisnik o radu i preporuku broj: 02-370-14-13/20.

Ponovljenim postupkom pregleda i ocjene ponuda Komisija je konstatovala da prilikom prvobitnog ocjenjivanja ponuda na dan 05.05.2020. godine nije uočen nedostatak u ponudi ponuđača „ACS studio" doo Banja Luka koji u Tehničkom dijelu ponude u Obrascu za ponudu (Aneks 1) nije popunio dio 4. (na strani br.15) koji se odnosi na cijenu ponude ali je i konstatovala da je cijena ponude sa svim njenim potrebnim elementima izražena u Finansijskom dijelu ponude u Obrascu za cijenu ponude (Aneks 2) kao i u popunjenom Nacrtu Ugovora (Aneks 3).

Komisija je zaključila da nedostatak u dijelu 4. Obrasca za ponudu ponuđača „ACS studio" doo Banja Luka ne utiče na valjanost i prihvatljivost njegove ponude s obzirom da je u ovoj ponudi cijena iskazana u Finansijskom dijelu ponude u svom ukupnom iznosu i sa svim svojim elementima, shodno čemu je Komisija jednoglasno odlučila da Ugovornom organu preporuči dodjelu ugovora ponuđaču „ACS studio" doo Banja Luka.

Nesporno je da je postupak javne nabavke formalan postupak ali ponudu, što se tiče forme, čini neprihvatljivom ako se uopšte ne dostavi određeni dokument kojim ponuđači dokazuju da ispunjavaju postavljene uslove i zahtjeve iz tenderske dokumentacije ali ne i određeni propust unutar dokumenta, ako se iz sadržaja cjelokupne ponude jasno i nedvosmisleno može utvrditi da propust unutar dokumenta ne utiče na valjanost i prihvatljivost ponude.

Cijeneći navedeno odlučeno je kao u dispozitivu. 

 

POUKA 0 PRAVNOM LIJEKU:

Ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je ugovorni organ u toku predmetnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama ili podzakonskih akata ima turavo ^požušl žagfu na post-upak u gmsano) formm u roku od AO (deset) dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača (čl.101. stav (1) tačka d) ZJN). Žalba se podnosi ugovornom organu kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku.

 

DOSTAVLjENO:

1.         Ponuđačima (h2), fNačelniku opštine,

3.         Komisiji za javnu nabavku,

4.         Odjeljenju za prostorno uređenje stamb.-kom. poslove i ekologiju,

5.         Odjeljenju za finansije,

6.         A r h i v i.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: