Usluge izrade izvještaja o stanju okoliša u Federaciji Bosne i Hercegovine

Datum objave: 03.05.2021. 13:17 / Izvor: Akta.ba, 28.04.2021.

Broj: 01-04-2-85/2021

Sarajevo, 27.04.2021. godine

 

Na osnovu člana 20. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH", broj 33/06, 1/15 i 62/19), te odredbi člana 70. stav (3) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH donosi sljedeću

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

Najpovoljnijem ponuđaču Enova d.o.o. Sarajevo, broj ponude: 0780/21 od 09.04.2021. godine, u postupku javne nabavke usluge izrade izvještaja o stanju okoliša u Federaciji Bosne i Hercegovine, dodjeljuje se ugovor o nabavci usluge izrade izvještaja o stanju okoliša u Federaciji Bosne i Hercegovine, u iznosu od 10.488,00,00 KM bez PDV-a.

Ova odluka objavit će se na web stranici Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 01-04-2-298/2020 od 12.10.2020. godine. Javna nabavka je sprovedena putem otvorenog postupka. Ukupna procijenjena vrijednost javne nabavke bila je 83.000,00 KM bez PDV-a.

Obavještenje o nabavci broj: 1382-1-2-61-3-24/20 objavljeno je na e-Portalu javnih nabavki dana 26.11.2020. godine u 15:01 sati, prva ispravka za obavještenje o nabavci broj: 1382- 1- 2-61-8-25/20 objavljena je na e-Portalu javnih nabavki dana 26.11.2020. godine u 15:02 sati, druga ispravka za obavještenje o nabavci broj: 1382-1-2-61-8-27/20 objavljena je na e- Portalu javnih nabavki dana 28.12.2020. godine u 10:38 sati, treća ispravka za obavještenje o nabavci broj: 1382-1-2-61-8-2/21 objavljena je na e-Portalu javnih nabavki dana 10.03.2021. godine u 8:01, dok je četvrta ispravka za obavještenje o nabavci broj: 1382-1-2-61-8-3/21 objavljena je na e-Portalu javnih nabavki dana 25.03.2021. godine u 15:36 sati.

Tendersku dokumentaciju, broj: 01-04-2-2865/2020 od 26.11.2020. godine (u daljem tekstu: tenderska dokumentacija) preuzelo je 23 (dvadesettri) ponuđača, izmjenu tenderske dokumentacije od 28.12.2020. godine preuzelo je 16 (šesnaest) ponuđača, izmjenu tenderske dokumentacije od 25.03.2021. godine preuzelo je 7 (sedam) ponuđača, dok su ponude u skladu sa provedenim postupkom javne nabavke dostavili sljedeći ponuđači:

 

Broj protokola

Naziv/ime ponuđača

Datum i sat prijema

1.

U-04-

1420/2021

Ceteor d.o.o. Sarajevo

06.04.2021. u 12:00h

2.

U-04-

1442/2021

Grupa ponuđača Institut za hidrotehniku d.d. Sarajevo i JNU institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske

08.04.2021. u 14:43h

3.

U-04-

1443/2021

Grupa ponuđača Institut za građevinarstvo ,,IG“ d.o.o. Banja Luka i Dvocut-Ecro d.o.o. Zagreb

09.04.2021. u 8:40h

4.

U-04-

1444/2021

Enova d.o.o. Sarajevo

09.04.2021. u 9:45h

 

Krajnji rok za prijem ponuda bio je 09.04.2021. godine do 12:00 sati.

Komisija za javnu nabavku imenovana Rješenjem o imenovanju komisije, broj: 01-04-2- 363/2020 od 08.12.2020. godine (u daljem tekstu: Komisija) pristupila je javnom otvaranju ponuda dana 09.04.2021. godine u 12:15 sati, te je konstatovala da su dostavljene ponude navedenih ponuđača blagovremene i prihvatljive, o čemu je sačinila Zapisnik o otvaranju ponuda, te kopiju istog dostavila navedenim ponuđačima putem e-maila u skladu sa članom 63. stav (6) Zakona.

U skladu sa članom 63. stav (7) Zakona, Komisija je provela postupak provjere kvalifikacije ponuđača i ocjene ponuda na zatvorenoj sjednici, te je nakon izvršenog pregleda i ocjene istih utvrdila da:

-           ponuda ponuđača Ceteor d.o.o. Sarajevo, broj ponude: P-2699/21 od 23.03.2021. godine sa ponuđenom cijenom u iznosu od 78.000,00 KM bez PDV-a, ne ispunjava sve uslove propisane u tenderskoj dokumentaciji,

-           ponuda grupe ponuđača Institut za hidrotehniku d.d. Sarajevo i JNU institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, broj ponude: ТО-ОЗ-162/21 od 07.04.2021. godine sa ponuđenom cijenom u iznosu od 82.900,00 KM bez PDV-a, ispunjava sve uslove propisane u tenderskoj dokumentaciji,

-           ponuda grupe ponuđača Institut za građevinarstvo ,,IG“ d.o.o. Banja Luka i Dvocut-Ecro d.o.o. Zagreb, broj ponude: 1097/21 od 06.04.2021. godine sa ponuđenom cijenom u iznosu od 83.000,00 KM bez PDV-a, ispunjava sve uslove propisane u tenderskoj dokumentaciji,

-           ponuda ponuđača Enova d.o.o. Sarajevo, broj ponude: 0780/21 od 09.04.2021. godine sa ponuđenom cijenom u iznosu od 82.900,00 KM bez PDV-a, ispunjava sve uslove propisane u tenderskoj dokumentaciji.

Ugovorni organ je u tački 3.4. tenderske dokumentacije propisao da su ponuđači u svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti u postupku nabavke usluga bili dužni ispuniti sljedeći uslov:

-           II. obrazovne i profesionalne kvalifikacije pružaoca usluga i/ili kvalifikacije njegovog rukovodećeg osoblja, i naročito kvalifikacije lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga, i to da će obezbjediti tim za realizaciju projekta. 

Kao dokaz o ispunjavanju gore navedenog usiova ponuđač je bio dužan dostaviti:

a. za ključno osoblje (tačka 3.4. usiov ii. podtačke 1. do 9.): CV (ne duži od 3 stranice, sa pobrojanim referencama koje se odnose na radno iskustvo traženo tačkom 3.4. ii. sa potvrdama privrednih subjekata kod kojih je bio angažovan na izradi predmetne reference iz CV-a, kopiju diplome, kopiju ugovora o angažovanju lica koja nisu zaposlena kod ponuđača, te spisak nominovanog ključnog osoblja sa godinama staža.

Uvidom u dostavljenu ponudu ponuđača Ceteor d.o.o. Sarajevo, Komisija je utvrdila da je ponuđač dostavio dio traženih dokaza za ključno osoblje iz tačke 3.4. usiov ii. podtačke 1. do 9., i to: CV ne duži od 3 stranice, sa pobrojanim referencama koje se odnose na radno iskustvo traženo tačkom 3.4. ii., kopiju diplome, kopiju ugovora o angažovanju lica koja nisu zaposlena kod ponuđača, te spisak nominovanog ključnog osoblja sa godinama staža.

Međutim, Komisija je uvidom u ponudu ponuđača utvrdila da isti u svojoj ponudi nije dostavio potvrde privrednih subjekata kod kojih je član ključnog osoblja bio angažovan na izradi predmetne reference iz CV-a.

Uzimajući u obzir da ponuđač nije dostavio dokaze (dokumente) u skladu sa tačkom 3.4. dokaz a., ponuđač Ceteor d.o.o. Sarajevo se isključuje zbog neispunjavanja usiova za kvalifikaciju, te je Komisija bila dužna u skladu sa članom 68. stav (1) Zakona odbaciti ponudu navedenog ponuđača.

Tačkom 5.12. tenderske dokumentacije Ugovorni organ je odredio da će se nakon prijema, otvaranja i analize ponuda provesti e-aukcija u skladu sa Pravilnikom o usiovima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH", broj 66/16).

Nadalje, Ugovorni organ je u skladu sa usiovima tenderske dokumentacije, a nakon ocjene prihvatljivosti pristiglih ponuda, dana 13.04.2021. godine u 15:47 sati zakazao e-aukciju putem sistema eNabavka na web stranici www.ejn.gov.ba za dan 16.04.2021. godine u 9:00 sati.

Dana 16.04.2021. godine okončana je e-aukcija u trajanju od 92 minute, te je Ugovorni organ dobio obavijest Agencije za javne nabavke BiH o uspješno završenoj e-aukciji i najpovoljnijem ponuđaču.

S tim u vezi, daje se konačna rang lista ponuđača, te se utvrđuje slijedeći redoslijed ponuda:

R.br.

Naziv ponuđača

Konačna cijena u KM bez PDV-a

Rang

1.

Enova d.o.o. Sarajevo

10.488,00*

1

2.

Grupa ponuđača Institut za građevinarstvo ,,IG“ d.o.o. Banja Luka i Dvocut-Ecro d.o.o. Zagreb

7.400,00

2

3.

Grupa ponuđača Institut za hidrotehniku d.d. Sarajevo i JNU institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske

30.100,00*

3

 

*Označava cijenu na koju se primjenjuje preferencijalni tretman 

Nakon provedenog postupka provjere kvalifikacije ponuđača i ocjene ponuda, te nakon okončane e-aukcije, Komisija je sačinila i dostavila direktoru Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 04-2-16/21 od 19.04.2021. godine koji ujedno predstavlja i Izvještaj o radu Komisije, zajedno sa Preporukom o dodjeli ugovora ponuđaču, broj: 04-2-17/21 od 19.04.2021. godine.

Uzimajući u obzir rezultate provedenog postupka, odnosno činjenicu da je kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača najniža cijena, kao najpovoljnija ponuda u predmetnom postupku javne nabavke smatra se ponuda ponuđača Enova d.o.o. Sarajevo, te se ugovor o nabavci usluge izrade izvještaja o stanju okoliša u Federaciji Bosne i Hercegovine dodjeljuje ponuđaču Enova d.o.o. Sarajevo, broj ponude: 0780/21 od 09.04.2021. godine u iznosu od 10.488,00 KM bez PDV-a.

U skladu sa naprijed navedenim, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

 

Dostaviti:

-           ponuđačima

-           Sektor za finansije

-           a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: