Usluge izrade stručnog mišljenja i urbanističko-tehničkih uslova za rekonstrukciju postojećeg objekta u edukacioni centar na k.č. br. 835/2 i 831/2 k.o. Kozara

Datum objave: 23.07.2020. 08:55 / Izvor: Akta.ba, 08.06.2020.

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD GRADIŠKA

GRADONAČELNIK

 

Broj: 02-404-151/20

Datum: 08.06.2020. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 39/14), člana 82. stav (3) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 97/16 i 36/19), člana 15. stav (1) Pravilnika o javnim nabavkma u Gradu Gradiška („Službeni glasnik grada Gradiška", broj 14/19), člana 88. Statuta grada Gradiška („Službeni glasnik opštine Gradiška" broj 4/17 i „Službeni glasnik grada Gradiška" broj 5/19) u postupku javne nabavke usluge izrade stručnog mišljenja i urbanističko-tehničkih uslova za rekonstrukciju postojećeg objekta u edukacioni trening centar na k.č. br. 835/2 i 831/2 k.o. Kozara

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Prihvata se ponuda, broj 961-P/2020 od 05.06.2020. godine i Ugovor o nabavci usluge izrade stručnog mišljenja i urbanističko-tehničkih uslova za rekonstrukciju postojećeg objekta u edukacioni centar na k.č. br. 835/2 i 831/2 k.o. Kozara dodjeljuje se ponuđaču „Urbis centar" d.o.o. Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 101A, Banja Luka, za ponuđenu cijenu u iznosu od 1.755,00 KM sa uračunatim PDV-om.

 

II            

Prijedlog ugovora o nabavci usluge dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču „Urbis centar" d.o.o. Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 101A, Banja Luka, nakon što ponuđač bude obaviješten o izboru.

 

III          

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Odjeljenje za finansije Gradske uprave grada Gradiška.

 

IV          

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na stranici ugovornog organa sot istovremeno sa dostavljanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 02-404-151/20 od 03.06.2020. godine. Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procijenjena vrijednost javne nabavke, bez PDV-a, iznosilaje do 1.500,00 KM

Istraživanjem tržišta, prikupljanjem podataka (telefonski i putem interneta) o cijeni predmetne nabavke, primjenom kriterijuma "najniža cijena", od ponuđača „Urbis centar" d.o.o. Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 101A, Banja Luka, zatražena je pisana ponuda za predmetnu nabavku.

Dana, 05.06,2020. godine putem elektronske pošte zaprimljena je Ponuda ponuđača „Urbis centar" d.o.o. Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 101A, Banja Luka, broj 961- P/2020 od 05.06.2020. godine, čija ponuđena cijena za predmetnu nabavku iznosi 1.755,00 KM sa uračunatim PDV-om.

Iz navedenih razloga, primjenom odredbe člana 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama, prema kojoj se dodjeljuje ugovor ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu, odlučeno je kao u tački I dispozitiva.

Na osnovu člana 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama ova odluka objaviće se na stranici ugovornog organa istovremeno sa njenim upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke.

Na osnovu člana 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ova odluka dostaviće se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke.

 

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: