Usluge izvođenja geomehaničkih istraživanja južnog i jugoistočnog oboda Centralne eksploatacione zone PK Gacko u funkciji definisanja fizičko-mehaničkih parametara radne sredine u toku eksploatacije i funkciji pripreme geoloških podloga za rudarsko projektovanje.

Datum objave: 19.11.2020. 11:38 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.11.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

825-1-2-351-5-499/20


Broj obavještenja o nabavci 825-1-2-351-3-465/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
IDB/JIB 4401387900003
Kontakt osoba Dušan Doderović
Adresa Gračanica bb
Poštanski broj 89240 Gacko (sp bl)
Opština/Grad Gacko
Telefon (059) 472-413
Faks (059) 472-085
Elektronska pošta tenderi@ritegacko.com
Internet adresa www.ritegacko.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Otvoreni postupak br. 147/20 - Nabavka usluga izvođenja geomehaničkih istraživanja južnog i jugoistočnog oboda
„Centralne eksploatacione zone“ PK „Gacko“ u funkciji definisanja fizičko-mehaničkih parametara radne
sredine u toku eksploatacije i funkciji pripreme geoloških podloga za rudarsko projektovanje.

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenja geomehaničkih istraživanja južnog i jugoistočnog oboda „Centralne eksploatacione zone“ PK „Gacko“ u
funkciji definisanja fizičko-mehaničkih parametara radne sredine u toku eksploatacije i funkciji pripreme
geoloških podloga za rudarsko projektovanje

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71351913-6 Usluge geološkog istraživanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljna specifikacija sadržana je u Tenderskom dokumentu.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokalitet ZP R i TE Gacko A.D. Gacko

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2020. godine

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 IRM-BOR,D.O.O. ZVORNIK 4403149970004 Zvornik Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

97190,00

IV 2.b. Mjesečna vrijednost bez PDV-a u KM

97190,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

6.11.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

97190,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

97190,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
825-1-2-351-5-499/20
PODIJELI: