Usluge kamionskog prevoza 100.000 tona uglja na relaciji ZD RMU Đurđevik - TE Tuzla za potrebe Termoelektrane Tuzla

Datum objave: 27.08.2021. 13:35 / Izvor: Akta.ba, 26.08.2021.

Javno pred uzeće

ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE

d.d. – Sarajevo

 

Sarajevo, 26.08.2021. godine

Broj: 02- 26991 /21

 

Na osnovu članova 25.,70. stav 3. i 71. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SI.glasnik BiH", br. 39/14), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo broj: NO-2190/21-41./2. od 25.01.2021. godine (prečišćeni tekst) i člana 4. Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika Generalnog direktora. Sekretara Društva i direktora podružnica Društva broj: 06-14208/20 od 29.05.2020. godine - Prečišćeni tekst, donosim,

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke

 

Član 1.

Najpovoljniji ponuđač za nabavku usluga kamionskog prevoza 100.000 tona uglja na relaciji ZD RMU Đurđevik - TE Tuzla za potrebe Termoelektrane Tuzla, izabran u otvorenom postupku javne nabavke po Tenderu broj: 2000032709 je:

HARMELI d.o.o. Banovići

 

Član 2.

Zadužuje se Sektor za komercijalne poslove da u roku od 3 dana, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja ove Odluke, istu dostavi ponuđačima i time ih obavijesti o rezultatima postupka navedenim u obrazloženju ove Odluke.

 

Obrazloženje:

U predmetnom otvorenom postupku javne, nabavke, objavljenom na web portalu javnih nabavki pod brojem obaviještenja: 986-1-2-150-3-210/21 i u "Sl.glasniku BiH br: 37/21, ponude su blagovremeno dostavili sljedeći ponuđači:

1.IN TIME d.o.o. Živinice

2.ERAX-INVEST d.o.o. Banovići

3.HARMELI d.o.o. Banovići

4.SM TRANSKOP d.o.o. Banovići

Nadležna Komisija za javne nabavke ugovornog organa izvršila je otvaranje, pregled i ocjenu primljenih ponuda i utvrdila, na osnovu utvrđenog kriterija "najniža cijena", daje najpovoljnija ponuda ponuđača HARMELI d.o.o. Banovići sa ukupnom cijenom ponude od 233.503,00 KM (bez PDV-a), te daje ista ispunila zahtijevane tenderske uslove.

Ponuđač ERAX-INVEST d.o.o. Banovići je dostavio ponudu u neprovidnoj koverti kako je propisano tačkom 5.9 tenderske dokumentacije. Koverta je dodatno učvršćena i zaheftana.

Komisija za nabavku je utvrdila da je prilikom heftanja koverte probušena (zaheftana) i bankovna garancija. U skladu sa tačkom 5.21 tenderske dokumentacije garancija za ozbiljnost ponude ne smije ni na koji način biti oštećena (bušenjem i si.), jer se probušena ili oštećena garancija ne može naplatiti. S obzirom daje bankovna garancija koja je sastavni dio ponude probušena, odnosno nije u traženoj formi i ne može se naplatiti, ponuda ponuđača ERAX-INVEST d.o.o. Banovići se u skladu sa tačkom 5.22 tenderske dokumentacije odbacuje.

Nadležna Komisija je utvrdila da su ponuđači IN TIME d.o.o. Živinice i SM TRANSKOP d.o.o. Banovići dostavili ponude u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije.

U skladu sa odredbama iz tačke 1. tenderske dokumentacije dana 23.08.2021. godine u 13:00 do 13:32 je održana e-aukcija o čemu je sačinjen i Izvještaj o toku i završetku e- aukcije. Obzirom na prednje izneseno, donesena je odluka kao u dispozitivu.

Pravna pouka: Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu (JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo) u roku od 10 dana od dana prijema ove Odluke.

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: