Usluge kolektivnog osiguranja radnika, osiguranje vozila, osiguranje od opšte odgovornosti iz djelatnosti stomatološke zdravstvene zaštite, osiguranje imovine (ulazna vrata)

Datum objave: 12.02.2021. 14:44 / Izvor: Akta.ba, 28.12.2020.

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

DOM ZDRAVLJA

U BANJOJ LUCI

 

UGOVORNI ORGAN

DIREKTORICA

 

Broj: 01-4674-5

Dana: 28. 12. 2020. godine

 

Na osnovu člana 70. stav 3. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik BiH 39/14), nastavka zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda i preporuke Komisije za javnu nabavku broj 01-4674-3 od 28. 12. 2020. godine, a sve u vezi sa konkurentskim zahtjevom za dostavljanje ponuda radi nabavke usluga osiguranja podjeljeno u šest lotova po obavještenju o nabavci objavljenom na Portalu javnih nabavki pod brojem 765-7-2-768-3-215/20 od 26.11.2020. godine i ispravke obavještenja broj 765-7-2-768-8-224/20 objavljenoj na Portalu javnih nabavki dana 11. 12 2020. godine, Ugovorni organ je donio slijedeću:

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUĐAČA

 

Prihvata se u cjelosti zapisnik i preporuka Komisije iz preambule ove odluke, te se slijedom toga ugovori za nabavku usluga osiguranja dodjeljuju kako slijedi:

 

Za lot broj 1 - osiguranje imovine (objekti i oprema) ponuđaču „Asa osiguranje" d.d. Sarajevo po ponudi broj l-RS/697/20 od 03.12.2020. godine, sa cijenom od 2.345,00 KM.

Za lot broj 2 - kolektivno osiguranje radnika, ponuđaču „Sarajevo osiguranje" d.d. Sarajevo po ponudi broj 01-6382/20 od 01.12 2020.godine, sa cijenom od 5.998,64 KM.

Za lot broj 3 - osiguranje vozila (kasko i autoodgovornost, ponuđaču ponuđaču „Sarajevo osiguranje" d.d. Sarajevo po ponudi broj 01-6382/20 od 26. 11. 2020.godine, sa cijenom od 12.450,10 KM.

Za lot broj 4 - osiguranje od opšte odgovornosti iz djelatnosti stomatološke zdravstvene zaštite, ponuđaču „Sarajevo osiguranje" d.d. Sarajevo po ponudi broj 01-6382/20 od 01.12.2020.godine, sa cijenom od 496,86 KM.

 

Poništava se postupak nabavke usluge iz lota broj 5 - osiguranje opšte odgovornosti ustanove za djelatnost sprovođenja usluge prevoza pacijenata u inostranstvo iz razloga što nije primljena ni jedna ponuda.

 

Za lot broj 6 - osiguranje imovine (ulazna vrata), ponuđaču „Sarajevo osiguranje" d.d. Sarajevo po ponudi broj 01-6382/20 od 01. 12. 2020.godine, sa cijenom od 478,62 KM.

 

Ovu odluku zajedno sa zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda dostaviti e-mail-om svim ponuđačima koji su dostavili ponude kao obavještenje o dodjeli ugovora.

 

Obrazloženje

U ovom postupku nabavke zaprimljene su ponude ponuđača „Asa osiguranje" d.d. Sarajevo za lotove broj 1, 2, 3, 4 i 6., „Sarajevo osiguranje" d.d. Sarajevo za lotove 1, 2, 3, 4       i 6, „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka, za lot broj 1 i „VViener osiguranja" a.d. Banja Luka za lot broj 3.

Komisija za javne nabavke je sve ponude ocijenila kao prihvatljive i odgovarajuće, što je detaljno evidentirano u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda.

Cijeneći naprijed navedeno, Ugovorni organ je donio odluku kao u dispozitivu.

 

PRAVNA POUKA:

Ponuđač koji nije zadovoljan ovom odlukom ima pravo da izjavi žalbu u skladu sa odredbama člana 101. ZJN

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: