Usluge kolektivnog osiguranja radnika

Datum objave: 01.05.2021. 09:21 / Izvor: Akta.ba, 28.04.2021.

Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine

Predsjednik Uprave

 

Broj: 3891-III/21

Sarajevo, 26.4.2021. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14), člana 8. stav (2) tačka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke (Službeni glasnik BiH broj 103/14), preporuke Komisije za nabavke iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj 3876-XI/21 od 26.4.2021. godine i Člana 20. Statuta Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, u postupku postupka javne nabavke usluga kolektivnog osiguranja radnika Razvojne banke Federacije BiH, v.d. predsjednik Uprave Banke donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga kolektivnog osiguranja radnika Razvojne banke Federacije BiH

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za nabavke iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, broj 3876-XI/21 od 26.4.2021. godine i Ugovor za nabavku usluga kolektivnog osiguranja radnika Razvojne banke Federacije BiH dodjeljuje se ponuđaču Wiener osiguranje a.d., Kninska broj 1 A, Banja Luka, kao najpovoljnijem ponuđaču u konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda.

 

Član 2.

Ukupna ponuđena cijena Ugovora iz člana 1. ove odluke, iznosi 6.905,00 KM bez PDV-a.

 

Član 3.

Po okončanju roka za žalbu, ugovorni organ će s izabranim ponuđačem zaključiti ugovor kojim će regulisati međusobna prava i obaveze.

 

Član 4.

U skladu sa odredbama člana 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama, ugovorni organ će objaviti ovu odluku na svojoj web stranici www.rbfbih.ba. istovremeno s upućivanjem iste ponuđačima koji su sudjelovali u ovom postupku.

 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđačima koji su sudjelovali u postupku javne nabavke, saglasno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama. 

 

OBRAZLOŽENJE

Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke usluga kolektivnog osiguranja radnika Razvojne banke Federacije BiH broj 3207-111/21 od 07.4.2021. godine, odobreno je pokretanje postupka predmetne nabavke za potrebe Razvojne banke Federacije BiH.

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, a kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena.

Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 10.000,00 KM bez PDV-a.

Obavještenje o nabavci predmetnih usluga objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 09.4.2021. godine, broj obavještenja: 1011-7-2-174-3-11/21.

Tenderska dokumentacija objavljena je zajedno sa navedenim obavještenjem.

Odlukom Ugovornog organa broj 2715-III/21 od 24.3.2021. godine, godine imenovana je Komisija za nabavke Razvojne banke Federacije BiH, a kojom su defmisane njene nadležnosti koje uključuju poslove otvaranja, pregleda i ocjene ponuda, te davanje preporuke za odabir najpovoljnijeg ponuđača.

Slijedom navedenog, Komisija za nabavke u okviru svojih nadležnosti i ovlaštenja je provela predmetni postupak nabavke, te o tome sačinila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u kojem je utvrđeno daje pravovremeno pristiglo 6 ponuda kako slijedi:

R.

Br.

Naziv i sjedište ponuđača

Datum i sat prijema ponude

Cijena ponude (u KM)

Popust (u KM)

Ukupna cijena bez PDV-a (u KM)

1.

Wiener osiguranje a.d., Kninska broj 1A, Banja Luka

19.4.2021. godine u 10:00 h

9.588,60

0,00

9.588,60

2.

ADRIATIC OSIGURANJE d.d., Trg međunarodnog prijateljstva 20, Sarajevo

20.4.2021. godine u 08:30 h

9.954,00

0,00

9.954,00

3.

CENTRAL OSIGURANJE d.d., Džemala Bijedića 39, Sarajevo

20.4.2021. godine u 9:00 h

11.529,00

0,00

11.529,00

4.

ASA OSIGURANJE d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva 25, Sarajevo

20.4.2021. godine u 9:05 h

9.979,20

0,00

9.979,20

5.

SARAJEVO- OSIGURANJE d.d. Sarajevo, Maršala Tita 29, Sarajevo

20.4.2021. godine u 9:06 h

9.954,00

0,00

9.954,00

6.

GRAWE

OSIGURANJE d.d. Sarajevo, Trg Solidarnosti 2, Sarajevo

20.4.2021. godine u 9:15 h

9.702,00

0,00

9.702,00

Na osnovu izvršene analize i ocjene pristiglih ponuda. Komisija je utvrdila da su sve ponude prihvatljive.

S obzirom da je tačkom 22. tenderske dokumentacije predviđeno provođenje e-aukcije u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije (Službeni glasnik BiH Ђгој 66/16), za sve ponuđače zakazana je e-aukcija za ponedjeljak 26.4.2021. godine sa početkom 10:00 h. Predviđeno trajanje e-aukcije je 15 minuta.

Rangiranje prihvatljivih ponuda prema kriteriju za izbor ponude nakon provedene c- aukcije:

R. Br.

Ponuđač

Ukupna cijena ponude (bez PDV-a) u KIM

Rangiranje

1.

Wiener osiguranje a.d.

6.905,00

1

2.

GRAWE OSIGURANJE d.d. Sarajevo

6.930,00

2

3.

SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo

7.586,20

3

4.

ASA OSIGURANJE d.d. Sarajevo

8.202,60

4

5.

ADRIATIC OSIGURANJE d.d.

9.954,00

5

6.

CENTRAL OSIGURANJE d.d.

11.529,00

6

Nakon e-aukcije, održane 26.4.2021. godine sa početkom u 10:00 h i trajanju 21 minute, ponuda ponuđača Wiener osiguranje a.d. ocijenjena je najpovoljnijom, s tim daje ukupna vrijednost ponude ponuđača CENTRAL OSIGURANJE d.d. viša od obezbijeđenih sredstava za predmetnu nabavku.

U postupku donošenja ove odluke posebno su cijenjene činjenice da je Komisija za nabavke pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača, te pregled i ocjenu ponuda, u skladu sa kriterijima i uslovima iz tenderske dokumentacije.

Imajući u vidu sve prethodno navedeno, a prvenstveno da je nakon pregleda i ocjene ponuda, u postupku predmetne nabavke, utvrđeno da je cijena ponude ponuđača Wiener osiguranje a.d. u iznosu 6.905,00 KM bez PDV-a prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom, primjenom člana 64. Zakona o javnim nabavkama stav (1) tačka b) i člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14) odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke, saglasno članu 97. 99. i 101. Zakona. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: