Usluge korištenja internet servisa za plaćanje, sa mogućnošću prihvata platnih kartica

Datum objave: 14.08.2017. 15:05 / Izvor: Akta.ba, 14.08.2017.

PREDUZEĆE ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ
REPUBLIKE SRPSKE A. D. BANJA LUKA
UPRAVA PREDUZEĆA

 

Broj: 1/29 - 1869/17
Dana, 09.08.2017. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b) i člana 70. stav (1), (3) i (6) ZJN BiH (SI. glasnik BiH 39/14 i SI. glasnik RS 38/14), člana 50. stav 1. tačka n. Statuta Preduzeća za poštanski saobraćaj RS, A.D. Banja
Luka (Prečišćeni tekst), člana 38. Pravilnika o javnim nabavkama, člana 21. Poslovnika o radu Uprave Preduzeća i Zapisnika o ocjeni ponuda i Preporuke komisije za javne nabavke: 1/2.9-1869/17 od 07.08.2017. godine, Uprava Preduzeća, na svojoj 43. sjednici održanoj dana, 09.08.2017. godine, donosi sljedeću:

 

ODLUKU

o rezultatima postupka

 

  1.  

U predmetu javne nabavke usluga „Nabavka usluge korištenja internet servisa za plaćanje,sa mogućnošću prihvata platnih kartica ", prihvata se Zapisnik o ocjeni ponuda i Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 1/2.9-1869/17 od 07.08.2017. godine, nakon ponovo provedenog postupka predmetne nabavke, vođenog u u skladu sa članom 86. ZJN BiH, koji je izuzet od primjene ZJN BiH. Planirani Okvirni sporazum dodijeljuje se ponuđaču Raiffeisen BANK BH dd Sarajevo, jer je dostavio najnižu cijenu ponude.

 

  1.  

Ova Odluka se objavljuje na internet sajtu Pošta Srpske i istovremeno se upućuje ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) ZJN BiH.

 

  1.  

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za realizaciju iste zadužuje se Služba za logistiku.

 

Obrazloženje:

Na osnovu Odluke Uprave Preduzeća broj: 1.- 1869/17 od 15.06.2017. godine, pokrenut je postupaknabavke usluga „Nabavka usluge korištenja internet servisa za plaćanje, sa mogućnošću prihvata
platnih kartica"
u skladu sa članom 86. ZJN BiH, na koji se primjenjuje poseban režim, a koji je izuzet od primjene ZJN BiH.

Poziv za dostavljanje ponuda zainteresovanim ponuđačima objavljen je na portalu Preduzeća dana,26.07.2017. 26.07.2017. godine.

Za ovu nabavku prdviđeno je sklapanje Okvirnog sporazuma na iznos od 20.000,00 KM bez PDV-a.
Ova nabavka će se realizovati putem pojedinačnih ugovora prema potrebi Ugovornog organa.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je određen 07.08.2017. godine do 11,30 časova.

Rješenjem Direktora Preduzeća broj 1.-1869/17 od 22.06.2017. godine, imenovana je Komisija za nabavkuu koja se sastala dana 07.08.2017. godine 12 časova u prostorijama Uprave Preduzeća (sala za otvaranje tendera) i konstatovala sljedeće činjenično stanje:

 

 

Na Zahtjev za dostavljanje ponuda odazvao se jedan ponuđač, čija ponuda je uredno zapakovana i o blagovremeno zaprimljena na Protokolu Preduzeća i to:

- Raiffeisen BANK BH dd Sarajevo

- Analitički prikaz traženih i dostavljenih dokumenata na osnovu kojih se utvrđuje postoje li razlozi isključenja ponuđača:

 

Ponuđač Raiffeisen BANK BH dd Sarajevo, dostavio je dokaze za član 45. Zakona, član 46. Zakona, kao i ovjerenu Izjavu za član 52. Zakona.

  • Analiza prihvatljive ponude prema kriteriju "najniža cijena": Pnuđač Raiffeisen BANK BH dd Sarajevo, dostavio je cijenu ponude (bankarske provizije) od 3%.

Komisija za nabavku u predmetu nabavke „Nabavka usluge korištenja internet servisa za plaćanje, sa mogućnošću prihvata platnih kartica", dala je Upravi Preduzeća PREPORUKU:

  • Da se Ugovor dodijeli ponuđaču Raiffeisen BANK BH dd Sarajevo, jer je dostavio najnižu cijenu ponude.

 

Uprava Preduzeća prihvatila je preporuku Komisije i konstatuje da je Komisija pravilno provela postupak ove javne nabavke, u skladu sa kriterijumima utvrđenim u Zahtjevu za dostavljanje ponuda,
te je prihvatila prijedlog Komisije i odlučila kao u članu I ove Odluke.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: