Usluge košenja ambrozije na parcelama poljoprivrednog zemljišta

Datum objave: 18.06.2018. 12:40 / Izvor: Akta.ba, 18.06.2018.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA LAKTAŠI

Načelnik

Broj: 08-404-71/18

Datum: 11.06.2018. god.

 


Na osnovu člana člana 70.stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i člana 82. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16), na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 08-404-71/18 od 11.06.2018. godine u postupku javne nabavke "Košenje ambrozije na parcelama poljoprivrednog zemljišta", Načelnik opštine je donio:
 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača
 

Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javnu nabavku broj: 08-404-71/18 od 11.06.2018.godine i ugovor za javnu nabavku "Košenje ambrozije na parcelama poljoprivrednog zemljišta", dodjeljuje se ponuđaču KP „Komunalac“ a.d. Laktaši, no ponudi broj: 09/18 od 04.06.2018. godine, za ponuđenu cijenu od 12.982,34 KM sa PDV-om.

 

Član 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Odjeljenje za privredu i društvene duelatnosti.
 

Član 3.

Istovremeno, sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, ova odluka će se objaviti na veb-etranici www.laktasi.net. u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.
 

Član 4.

U skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama odluka o dodjeli ugovora se dostavlja ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke.
 

Član 5.
 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učesgvovali u postupku javne nabavke.
 

O br a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke je pokrenut Odlukom o pokreganju posgupka javne nabavke broj: 08-404-71/18 od 23.05.2018. godine.

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva.

Procjenjena vrijednost javne nabavke je 23.000,00 KM, sa PDV-om.

Obavještenje o nabavci broj: 06-404-71/18 objavljeno je 24.05.2018. godine na Portalu javnih nabavki pod referencom broj: 1121-7-2-57-3-41/18.

Komisija za nabavku imenovanaje Rješenjem Načelnik opštine broj: 08-404- 71/18 od 08.05.2018. godine.
Komisija za javnu nabavku dostavlila je dana 1 1.05.2018. godine Izvještaj o radu, zapisnik o opjeni ponuda i preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke za "Košenje ambrozije na parcelama poljoprivrednog zemljišta".

U postupku no izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu istih o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrđeno sljedeće:
- daje ukupan broj pristiglih ponuda 1,
- da je blagovremeno zaprimljena 1 ponuda,
- da je ponuda ponuđača KP "Komunalac" a.d. Laktaši prihvatljiva.

U postupku donošenja ove odluke posebno je cjenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te oiuenu prispjelih ponuda, shodno kriterijumima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Načelnik opštine nije našao razloge nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.


Naime, u postupku je ocjenjeno da je komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj:39/14) i tenderskom dokumentacijom.
Uvidom u priloženu dokumentaciju, od strane prihvatljive ponude utvrđene je ukupan broj osvojenih bodova, na osnovu ponuđene cijene a što je vidljivo u sljedećoj tabeli:

 

Redni broj

Ponuđač

Ponuđena cijena

Ukupan broj osvojenih bodova

1.

KP „Komunalac“ a.d. Laktaši,

12.982,34 KM

100 bodova 1 mjesto

 

 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.

 

Dostavljeno:

1.         KP "Komunalac" a.d. Laktaši,

2.         Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove i

3.         Arhivi.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: