Usluge kreditnih sredstava za financiranje infrastrukturnih projekata Grada Bihaća

Datum objave: 24.06.2019. 08:37 / Izvor: Akta.ba, 13.06.2019.

Broj:02/2-14-1920/19

Bihać, 13.06.2019 god.

 

Na temelju člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14 ), člana 52. stav (1) tačka c) Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća" broj: 13/15 ), na preporuku Komisije za javnu nabavku imenovane Rješenjem broj: 02/2-14-1920/19 od 20.05.2019. godine, u postupku javne nabavke usluga - kreditnih sredstava za financiranje infrastrukturnih projekata Grada Bihaća Gradonačelnik Grada Bihaća donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Nakon provedenog postupka javne nabavke usluga - kreditnih sredstava za financiranje infrastrukturnih projekata Grada Bihaća, za koji je objavljeno Obavještenje o nabavci broj: 1034-1-2-32-3-22/19 na Portalu javnih nabavki 16.05.2019.godine, kao najpovoljnija odabrana je ponuda ponuđača: Komercijalna Banka a.d. Banja Luka   Ul. Jevrejska br.69., Banja Luka ponuda broj: 6516/19 od 31.05.2019.godine i cijenom od 148.268,91 KM (slovima:stotinučetrdeseosamhiljadadvijestotinešezdesetosam i 91/100 konvertibilnih maraka), bez obračunatog PDV-a, obzirom da banke nisu PDV-e obveznici.

 

Član 2.

Cijeneći navedenu preporuku iz člana 1. Gradonačelnik donosi Odluku o izboru najpovolnjijeg ponuđača.

 

Član 3.

Po okončanju roka za žalbu, Ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključivanja govora kojim će regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu

nabavku u skladu sa zahtjevima Ugovomog organa navedenim u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, sukladno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: Odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02/2-14-1920/19 od 16.05.2019.godine

Predmet javne nabavke je nabavke usluga - kreditnih sredstava za financiranje infrastrukturnih projekata Grada Bihaća

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka, a kriterij za dodjelu ugovora najniža cijena.

Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 190.000,00 KM bez PDV-a .

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 02/2-14-1920/19 od

20.05.2019. godine.

Nakon isteka roka za dostavljanje ponuda evidentirano je da su dostavljene ponude:

 

R.br.

PONUĐAČ

SJEDIŠTE

1.

Komercijalna Banka a.d. Banja Luka

Ul. Jevrejska br.69., Banja Luka

2.

UniCredit Bank d.d. Mostar

Ul. Kardinala Stepinca bb., Mostar

 

Komisija je dana 10.06.2019.godine u 13:00 izvršila otvaranje pristiglih ponuda, sačinila Zapisnik o otvaranju ponuda i dostavila ponuđačima.

Komisija je na II radnom sastanku 11.06.2019.godine utvrdila da su ponude blagovremeno zaprimljene, propisno uvezane, stranice propisno numerisane. Nadalje Komisija je utvrdila da su dostavljeni dokumenti i izjave, uredno ovjereni prema zahtjevu iz tenderske dokumentacije.

Ponude su analizirane sa aspekta ispunjavanja zahtjeva u pogledu predmeta nabavke i zahtijevanih karakteristika te je utvrđeno da ispunjavaju zahtjev u pogledu opisa predmeta nabavke i zahtijevanih karakteristika.

 

Prema kriteriju za izbor ponude, ponude se rangiraju slijedeći način:

 

R.br.

PONUĐAČ

IZNOS PONUDE BEZ PDV-a

1.

Komercijalna Banka a.d. Banja Luka

148.268,91 KM

2.

UniCredit Bank d.d. Mostar

183.201,23 KM

 

U skladu s odredbama zakona, općim aktima ugovornog organa i kriterija za vrednovanje ponuda „najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude", Komisija za nabavku je dala preporuku ugovornom organu da donese Odluku o dodjeli ugovora ponuđaču Komercijalna Banka a.d. Banja Luka koj je dostavio ponudu sa najnižom cijenom ispod

procijenjene vrijednosti nabavke i koja iznosi 148.268,91 KM, te fiksnom godišnjom kamatom od 2,19%.

U postupku donošenja ove Odluke posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te pregled i ocjenu ponuda u skladu s kriterijima iz tenderske dokumentacije.

 

Cijeneći navedenu preporuku iz člana 1. i primjenom člana 64. stav (1) tačka a), člana 70. stavovi (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14 ), člana 8. stav (2) tačka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH" broj: 103/14 ), člana 52. stav (1) tačka c) Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća" broj: 13/15 Gradonačelnik donosi Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke ponuđač koji je učestvovao u postupku nabavke može podnijeti pismenu žalbu najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema Odluke.

Žalba se izjavljuje sukladno odredbama člana 99. i 101. Zakona o javnim nabavkama Uredu za razmatranje žalbi BiH, putem Ugovornog organa na adresu Bosanska broj 4 77000 Bihać u tri primjerka sa uplaćenom administrativnom taksom u iznosu od 10.00KM, sukladno odredbama Odluke o gradskim administrativnim taksama ( „Službeni glasnik Grada Bihaća" broj 5/15).

 

Dostaviti:

1.Komercijalna Banka a.d. Banja Luka Ul. Jevrejska br.69., Banja Luka

2.UniCredit Bank d.d. Mostar Ul. Kardinala Stepinca bb., Mostar

3.Služba za financije

4.na web stranicu Grada

5.a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: