Usluge mjerenja efikasnost postrojenja za tretman otpadnih voda

Datum objave: 18.02.2020. / Izvor: Akta.ba, 18.02.2020.

A.D. „VODOVOD I КANALIZACIJA" BIJELJINA

Na osnovu člana 33. - 35. Zakona o javnim preduzećima („Sl. gl. RS", broj 75/04 i 78/11), člana 70. i 71. a u vezi sa članom 6. i članom 88. Zakona o javnim nabavkama („Sl. gl. BiH", broj 39/14 u daljem: tekstu: Zakon o javnim nabavkama), člana 79. a u vezi sa članom 129. - 134. Statuta A.D. „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina broj SA-1739-4/11 od 25. avgusta 2011. godine i člana 16. Pravilnika o javnim nabavkama u A.D. „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina broj: UD-471/15 od 23. februara 2015. godine i Plana nabavke Društva za 2020-u godinu, broj: NO-3094-4/19 od 30. decembra 2019. godine, a u vezi sa preporukom Кomisije za javne nabavke sa sjednica održane 31. januara 2020. godine, Uprava Društva, dana /r februara 2020. godine, donijela je

 

ODLUКU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

za nabavku usluge mjerenja efikasnosti postrojenja za tretman otpadnih voda

 

I             

Ponuda ponuđača „Institut za vode" d.o.o. Bijeljina sa sjedištem u ulici Miloša Obilića broj 51, JIB:4400388840008, u postupku javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva sa objavom obavještenja i sa namjerom provođenja „e-aukcije" broj: 377-7-2-74-3-2/20 od 17. januara 2020. godine, oznaka nabavke КZ-04/20, a u vezi sa nabavkom usluge mjerenja efikasnosti postrojenja za tretman otpadnih voda za potrebe Prečistača, prema Pravilniku o oslovima ispuštanja otpadnih voda u površinske vode ( Sl.gl. RS 44/01) za potrebe A.D. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina, ocijenjena je kao najpovoljnija, a ponuđač, kao izabrani ponuđač u provedenom postupku.

Ugovorom o javnoj nabavci biće regulisana međusobna prava i obaveze po pitanju predmeta javne nabavke definisane u tački 1. konkurentskog zahtjeva prema uslovima i zahtjjevima ugovornog organa iz tenderske dokumentacije i ponude izabranog ponuđača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i Pravilnikom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u površinske vode ( Sl.gl. RS 44/01).

II            

OBAVEZUJE SE Služba za finansijsko - računovodstvene i komercijalne poslove ovog Društva, Odjeljenje nabavke da preduzme sve mjere i radnje na obavještavanju učesnika postupka predmetne nabavke o rezultatima iste u skladu sa članom 70. i 71. Zakona o javnim nabavkama BiH.

III           

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ista se bez odlaganja arhivira u Кnjigu odluka Uprave Društva.

 

OBRAZLOŽENJE

 

Uprava Društva je po prijedlogu za pokretanje postupka javne nabavke šefa Odjeljenja nabavke broj: 65/20 od 17. januara 2020. godine donijela Odluku o pokretanju postupka javne nabavke usluge mjerenja efikasnosti postrojenja za tretman otpadnih voda broj: 65-1/20 od 17. januara 2020. godine, kojom je definisano da se pokrene postupak javne nabavke usluge mjerenja efikasnosti postrojenja za tretman otpadnih voda putem konkurentskog zahtjeva sa

objavom obavještenja i sa namjerom provođenja „e-aukcije", oznaka nabavke КZ-04/20 za predmetnu nabavku u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Poziv za dostavu ponuda po konkurentskom zahtjevu je poslat na adrese tri ponuđača, a tenderska dokumentacija je objavljena na portalu „E- nabavke", broj obavještenja: 377-7-2-74- 3-2/20 od 17. januara 2020. godine.

Кomisija je utvrdila da su 4 (četiri) ponuđača preuzela tendersku dokumentaciju sa portala „e- Nabavke", a da je učešće u postupku uzeo samo jedan ponuđač

Do dana otvaranja ponuda 31. januara 2020. godine uredno je prispjela jedna ponuda ponuđača „Institut za vode" d.o.o. Bijeljina sa sjedištem u ulici Miloša Obilića broj 51, pod brojem protokola 65-2/1/20, prispjela dana 29. januara 2020. godine u 08:50 časova.

Кomisija za provođenje postupaka javne nabavke imenovana rješenjem broj: UD-183/20 od 31. januara 2020. godine je izvršila otvaranje ponuda i sačinila zapisnik sa otvaranja ponuda broj: КJN-65-3/1/20 od 31. januara 2020. godine koji je uredno poslat poštom.

Zatvorenu sjednicu Кomisija je održala dana 31. januara 2020. godine na kojem je izvršila provjeru kvalifikacije prispjelih ponude prema uslovima i dokazima iz tenderske dokumentacije i konstatovala da je prispjela jedna ponuda koja je ispunila uslove, te sačinila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 65-3/2/20 koji će se dostaviti ponuđaču uz ovu odluku. Ponuđač je dužan prije zaključenja ugovora dostaviti posebne Izjave: Izjavu za rok izvršenja usluge i Izjavu o uslovima i načinu plaćanja, u roku od 5 dana od dana sgvnanja Odluke o izboru.

Кomisija je u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja „e-aukcije" („Službeni glasnik BiH" br.66/16), predložila da se nastavi postupak u skladu sa ZJN iz razloga što se nisu stvorili uslovi za zakazivanje „e-aukcije".

Nakon kvalifikacije ponude komisija je pristupila ocjeni ponude i sačinila listu ponuđača u slučaju primjene kriterija najniže cijene kao kriterija za dodjelu ugovora

b) Ako je kriterij za dodjelu ugovora najniža cijena ponude

Ponuđač:

Ponuđena cijena (bez PDVa)

1. „Institut za vode" d.o.o. Bijeljina

40.800,00 КM bez PDV-a

 

Nakon što je Кomisija izvršila vrednovanje prispjelih ponude i poređenja sa planiranom vrijednosti za predmetnu nabavku, ista je konstatovala da je ponuđač „Institut za vode" d.o.o Bijeljina ponudio ponudu koja je opjenjena kao prihvatljiva sa ponuđenom cijenom u iznosu od 40.800,00 КM bez PDV-a, u smislu člana 64. i 65. Zakona o javnim nabavkama BiH, te da u potpunosti ponuda ponuđača zadovoljava zahtjeve ugovornog organa na osnovu čega je Кomisija jednoglasno dala preporuku Upravi Društva da donese Odluku o dodjeli ugovora o javnoj nabavci izabranom ponuđaču.

Ponuđač je dostavio dokumente kojima je potvrdio da se slučajevi navedeni u članu 45. stav 1. tačka a) do d) ZJN ne odnose na njega i izabrani ponuđač je ispunio uslove i dokaze za pojedinačni ugovor uz ponudu je dostavio kopiju Važećeg sertifikat VA8 180 17025:2006, sa prilogom o akreditaciji kako je traženo tačkom 2.5.1. konkurentskog zahtjeva i Ovjerenu kopiju rješenja o odobrenju za rad vodoprivrednoj laboratoriji kategorije 1 kako je traženo tačkom 2.5.2. konkurentskog zahtjeva. 

Na osnovu provedenog postupka predmetne javne nabavke i uvpda u zapisnik sa otvaranja/ kvalifikacije ponuda broj: КJN-65-3/1/20 od 31. januara 2020. godine i zapisnika o kvalifikaciji Кomisije za javne nabavke broj: 65-3/1/20 od 31. januara 2020. godine, Uprava Društvaje u skladu sa članom 33. - 35. Zakona o javnim preduzećima („Sl. gl. RS", broj 75/04 i 78/11), članovima 70. i 71. i 72. a u vezi sa članom 88. Zakona o javnim nabavkama, članom 79. a u vezi sa članom 129. - 134. Statuta A.D. „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina broj SA-1739- 4/11 od 25. avgusta 2011. godine i člana 38. i 44. Pravilnika o javnim nabavkama broj UD- 471/15 od 23. februara 2015. godine odlučila kao u dispozitivu ove Odluke.

 

POUКA O PRAVNOM LIJEKU: Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci a koji smatra da je Društvo kao ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora o javnoj nabavci prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama i/ili drugih zakonskih/podzakonskih akata ima pravo izjaviti žalbu na ovu Odluku najkasnije 5 dana po prijemu ove odluke. Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno (neposredno na protokol ugovornog organa ili posredno putem preporučene poštanske pošiljke na adresu sjedišta ugovornog organa: ulica Hajduk Stanka 20, 76300 Bijeljina, Republika Srpska - BiH, u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri. Ponuđač zadržava i druga prava u žalbenom postupku definisana Zakonom o javnim nabavkama i drugim Zakonom.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: