Usluge mjerenja sadržaja lebdećih čestica prašine PM 10 na odlagalištu produkata sagorijevanja Divkovići i Jezero

Datum objave: 23.08.2021. 13:41 / Izvor: Akta.ba, 19.08.2021.

Javno preduzeće         

ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE

d.d. - Sarajevo

 

Tuzla, 20 -08- 2021 

Broj: 02-4-63-10539/21

 

Na osnovu člana 70. stav (1) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), člana 99. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo (broj: SD-5211/16- 38/2. od 29.03.2016. godine) i člana 4. stav 6. Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva - Prečišćeni tekst (broj 06-14208/20 od 29.05.2020. godine), Direktor TE ,,Tuzla“, Tuzla donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u Otvorenom postupku javne nabavke 2000032542 (broj sa portala javnih nabavki 1405-1-2-132-3-265/21)

- Mjerenje sadržaja lebdećih čestica prašine PM 10 na odlagalištu produkata sagorijevanja Divkovići i Jezero -

 

Član 1.

Najpovoljniji ponuđač za nabavku usluge: mjerenje sadržaja lebdećih čestica prašine PM 10 na odlagalištu produkata sagorijevanja Divkovići i Jezero izabran na osnovu provedenog Otvorenog postupka javne nabavke broj 2000032542 pokrenutnog po Obavještenju o nabavci broj 1405-1-2-132-3- 265/21 objavljenog na „Portalu javnih nabavki“ dana 29.07.2021. godine je:

Javna naučnoistraživačka ustanova „Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske” Banja Luka

Član 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove da u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja ove Odluke istu dostavi ponuđačima koji su sudjelovali u predmetnom postupku javne nabavke, te Odluku objavi na intemetskoj stranici JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (www.elektroprivreda.ba).

Član 3.

Obavezuje se ponuđač iz člana 1. ove Odluke da u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke, dostavi original ili ovjerene kopije dokumenata iz člana 45. stav 2) pod a), b), c) i d) i dokumentaciju zahtjevanu tačkom 6.7 Tenderske dokumentacije.

 

Obrazloženje

U predmetnom otvorenom postupku javne nabavke, objavljenom na portalu javnih nabavki dana 29.07.2021. godine, ponudu je blagovremeno dostavio sljedeći ponuđač:

1. Javna naučnoistraživačka ustanova „Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske “ Banja Luka ... sa cijenom od 7.800,00 KM bez PDV-a

Zapisnik sa otvaranja ponuda po Otvorenom postupku broj 2000032542 od 18.08.2021. godine dostavljen je učesniku predmetnog postupka u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i podzakonskim aktima.

Komisija za javne nabavke imenovana Odlukom direktora broj 02-4-63-6514/2021 od 19.05.2021. godine, izvršila je otvaranje, pregled i evaluaciju pristigle ponude i utvrdila da ponuđač zadovoljava eliminatome kriterije zahtijevane u tenderskoj dokumentaciji 

Na osnovu kriterija “najniža cijena”, ponuda ponuđača Javna naučnoistraživačka ustanova „Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske” Banja Luka je povoljna sa ukupnom cijenom ponude od 7.800,00 KM bez PDV-a, te je, nakon izvršene ukupne ocjene ponuda osvojila prvu (1) poziciju po predmetnom javnom nadmetanju.

Na osnovu navedenog odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

 

Pravna pouka:

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu JP Elektroprivreda BiH d.d. -Sarajevo, Podružnica Termoelektrana ,,Tuzla“, Tuzla, u roku od deset (10) dana od dana prijema ove Odluke.

 

CO:

- Ponuđaču

-63 - a/a 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: