Usluge najma Cloud servisa

Datum objave: 31.03.2021. 11:27 / Izvor: Akta.ba, 25.03.2021.

REPUBLIКA SRPSКA

OPŠTINA LAКTAŠI

Načelnik

Broj:    08-404-40/21

Datum: 25.03.2021. god.

 

Ha osnovu člana člana 70.stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i člana 82. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16 i 36/19), na Preporuku Кomisije za javnu nabavku broj: 08-404-40/21 od 25.03.2021. godine u postupku javne nabavke "Usluge najma Cloud servisa", Načelnik opštine je donio:

 

ODLUКU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Кomisije za javnu nabavku broj: 08-404-40/21 od 25.03.2021. godine i ugovor za javnu nabavku "Usluge najma Cloud servisa", dodjeljuje se ponuđaču „Lanaco“ d.o.o. Banja Luka, no ponudi broj: PO-OZ-926/21 od 19.03.2021. godine, za ponuđenu cijenu, od 11.991,33 КM sa PDV-om, za period od godinu dana.

 

Član 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Odsjek za javne nabavke i zajedničke poslove.

 

Član 3.

Istovremeno, sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, ova odluka će se objaviti na veb-stranici www.opstina-laktsi.corn. u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

U skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama odluka o dodjeli ugovora se dostavlja ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke.

 

Član 5.

Ugovorni organ zaključiće ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem, pod uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji. Prije zaključenja ugovora, najpovoljniji ponuđač je dužan u roku od 5 dana od dana prijema obavještenja o izboru, ugovornom organu dostaviti dokumenta kojima dokazuje svoju ličnu sposobnost. Ovi dokumenti su navedeni u članu 45. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14). Izabrani ponuđač je dužan dostaviti originale ili ovjerene fotokopije navedenih dokumenta, s tim što dokumenti u vezi sa članom 45. stav (2) ZJN-a ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana podnošenja ponude.

 

Član 6

Ova odluka stupa na siagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.Postupak javne nabavke je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 08-404-40/21 od 10.02.2021. godine.

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva.

Procjenjena vrijednost javne nabavke je 12.000,00 КM, sa PDV-om.

Obavještenje o nabavci broj: 09-404-40/21 objavljeno je 22.02.2021. godine na Portalu javnih nabavki pod referencom broj: 1121-7-2-18-3-18/21 i ispravke obavještenja o nabavci od 02.03.2021. godine poferencom broj: 1121-7-2-18-8-21/21.

Кomisija za nabavku imenovana je Rješenjem Načelnik opštine broj: 08-404- 40/21 od 22.03.2021. godine.

Кomisija za javnu nabavku dostavila je dana 25.03.2021. godine, izvještaj o radu, zapisnik o ocjeni ponuda i preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u pobtupku javne nabavke za "Usluge najma Cloud servisa".

U postupku no zapisniku o ocjeni ponuda utvrđeno je da je Кomisija za javnu nabavku sačinila Zapisnik o otvarnju ponuda broj: 09-404-40/2021 od 22.03.2021. godine u kojem je konstatovala da su blagovremeno pristigle dvije ponude i da nije bilo primjedbi na postupak otvaranja ponuda, o čemu je obavjestila oba zainteresovana ponuđača.

Dalje u svom radu Кomisija konstatuje da je otvaranje ponuda obavljenu u 13:00 časova, umjesto predviđenih 12:00, čime je napravila propust, te je zauzela stav da je učinjeno manja povreda Zakona, koja svojim činom nije ugrozila nijednog od zainteresovanih ponuđača.

Naime, na predmetnu nabavku su se odazvala 2 ponuđača i to "Lanako" d.o.o. Banja Luka i "M:tel"a.d. Banja Luka. Ha samom otvranju prisustvovo je i predstavnik firme "M:tel"a.d. Banja Luka. Zapisnik sa otvaranja ponuda je potpisan od strane svih prisutnih, te kopiran i kopija data predstavniku firme "M:tel"a.d. Banja Luka.

* Кomisija u daljem svom radu i izvršenom pregleda dostavljenih ponuda kao i ocjene istih, je sačinila odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrđeno sljedeće:

-           da je ukupan broj pristiglih ponuda 2,

-           da je blagovremeno zaprimljena 1 ponuda i to ponuda ponuđača "Lanako" d.o.o. Banja Luka, koja je prihvatljiva i

-           da je ponuda ponuđača "M:tel"a.d. Banja Luka, zaprimljena na protokol Opštine Laktaši no isteku roka za dostavljanje iste, koja je neprihvatljiva za dalji rad.

U postupku opjene provedenog postupka, Načelnik opštine nije našao razloge nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Кomisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocjenjeno da je komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, od strane prihvatljivivih ponuda utvrđen je ukupan broj osvojenih bodova, na osnovu ponuđene cijene, a što je vidljivo u sljedećoj tabeli:

 

Redni broj

Ponuđač

Cijena sa PDV-om

Ukupan broj osvojenih bodova i rang ponuđača

1.

"Lanaco" d.o.o. Banja Luka,

 

11.991,33 KM

100 bodova 1 mjesto

 

Najpovoljniji ponuđač u ovom postupku javne nabavke dužan je u roku od 5 (pet) dana od prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostaviti dokaze prema članu 45. ZJN u svrhu dokazivanja činjenica datih u izjavi. Navedena uvjerenja moraju biti originali ili ovjerene fotokopije ne starije od tri mjeseca od dana dostavljanja

ponude.

 

POUКA O PRAVNOM LIJEКU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Кancelariji za razmatranje žalbi, putem Opštine Laktaši, u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke i to u pisanoj formi i u dovoljnom broju primjeraka, koji ne može biti manji od tri.

 

Dostavljeno:

1.         "Lanaco" d.o.o. Banja Luka,

2.         "Mtel" d.o.o. Banja Luka,

3.         Odsjek za javne nabavke i

4.         Arhivi.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: