Usluge najma i održavanja opreme za štampanje i umnožavanje dokumenata

Datum objave: 30.10.2019. 15:19 / Izvor: Akta.ba, 24.10.2019.

Broj: 14-16-3-19-3/19 Datum: 24.10.2019. godine

 

Na osnovu člana člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH broj 39/14), ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

 

Najpovoljniji ponuđač u postupku javne nabavke usluga najma i održavanja opreme za štampanje i umnožavanje dokumenata objavljenom na web portalu Agencije za javne nabavke BiH, broj obavještenja: 121-1-2-73-3-23/19 od 26.09.2019. godine, koji je proveden u skladu sa procedurom otvorenog postupka je ALF-OM d.o.o. Banja Luka.

 

II

 

Ova odluka će se dostaviti ponuđačima u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja.

 

III

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OBRAZLOŽENJE

 

Na osnovu provedenog postupka nabavke, Komisija za nabavke je konstatovala da je rok za dostavu ponuda 17.10.2019. godine do 11:00 sati, te da su do navedenog roka na protokol Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine pristigle 2 ponude i to ponuđača: ALF-OM d.o.o. Banja Luka i KMC d.o.o. Banja Luka. Neblagovremenih ponuda nije bilo.

 

Komisija je prema specifikaciji navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, provedenom postupku analize i ocjene ponuda izradila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, u kojem su detaljno obrazloženi razlozi za izbor najpovoljnijeg ponuđača.

 

Analizom ponuda, nakon okončane e-aukcije, primjenom kriterija najniža cijena Komisija je utvrdila sljedeće:

 

Najpovoljnija je ponuda ponuđača ALF-OM d.o.o. Banja Luka sa ukupnom cijenom sa 19.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 22.230,00 KM sa PDV-om. Obzirom da ista u ekonomskom i tehničkom smislu u potpunosti zadovoljava zahtjeve ugovornog organa data je preporuka da se donese odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

Na osnovu prijedloga Komisije, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke pravo žalbe ima svaki privredni subjekat koji ima ili je imao interes za dodjelu ugovora o javnoj nabavci i koji učini vjerovatnim da je u konkretnom postupku javne nabavke bila ili je mogla biti prouzrokovana šteta zbog postupanja ugovornog organa, a koje se u žalbi navodi kao povreda zakona i podzakonskih akata od strane ugovornog organa u postupku javne nabavke. Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke. Žalilac izjavljuje žalbu Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine putem ugovornog organa, u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: