Usluge naplate računa za električnu energiju za fizička lica i elektronski prijenos podataka za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Datum objave: 19.06.2019. 12:54 / Izvor: Akta.ba, 18.06.2019.

Sarajevo, 18.06.2019

Broj: 04-18263/19

 

Na osnovu članova 25.,70. stav 3. i 71. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Sl.glasnik BiH", br. 39/14), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-5211/16-38/2. od 29.03.2016. godine, Statuta o izmjeni i dopuni Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo broj: SD-18295/18-51/5. od 19.07.2018. godine i člana 4. Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva - prečišćeni tekst, broj: 06- 6522/18 od 05.03.2018. godine donosim,

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke usluge naplate računa za električnu energiju za fizička lica i elektronski prijenos podataka za potrebe JP Elektroprivreda

BiH d.d. - Sarajevo

 

Član 1.

Najpovoljniji ponudač za nabavku usluge naplate računa za električnu energiju za fizička lica i elektronski prijenos podataka za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, izabran u otvorenom postupku javne nabavke po Tenderu broj: 2000025740 je:

JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo

Član 2.

Zadužuje se Sektor za komercijalne poslove da u roku od 3 dana, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja ove Odluke, istu dostavi ponuđaču i time ga obavijesti o rezultatima postupka.

 

Obrazloženje:

U predmetnom otvorenom postupku javne nabavke, objavljenom u "Sl.glasniku BiH" broj: 32 od 07.05.2019. godine i 36 od 24.05.2019. godine (Ispravka obavještenja) i na portalu Agencije za javne nabavke (www.ejn.gov.ba), pod brojem obavještenja: 986-3-2-105-3-132/19 i 986-3-2-105-8-161/19 (Ispravka obavještenja), ponudu je u utvrđenom roku dostavio ponuđač JP BH POSTA d.o.o. Sarajevo.

Nadležna Komisija za javne nabavke ugovornog organa izvršila je otvaranje, pregled i ocjenu primljene ponude i utvrdila da je ista ispunila zahtijevane tenderske uslove te je, na osnovu kriterija "najniža cijena", ocijenjena kao najpovoljnija ponuda sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 300.000,00 KM (bez PDV- a).

 

Tenderskom dokumentacijom je predviđena e-aukcija, međutim ista nije provedena s obzirom da je zaprimljena samo jedna ponuda, a u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije ("Službeni glasnik BiH", broj: 66/16).

Obzirom na izneseno, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Pravna pouka: Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu (JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo) u roku od deset (10) dana od dana prijema ove Odluke.

 

Izvršni direktor za snabdijevanje i trgovinu

Džemo Borovina

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: