Usluge objavlјivanja teksta javnog poziva u dnevnim novinama

Datum objave: 16.07.2020. 12:43 / Izvor: Akta.ba, 20.05.2020.

REPUBLIKA SRPSKA MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA

_AGENCIJA ZA BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA_

 

Broj: 13/1/404-451/20

Datum: 20.05.2020.godine

 

Ha osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. Stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 38/14), Odlukom o pokretanju javne nabavke usluga - usluga objavlјivanja teksta javnog poziva u dnevnim novinama, putem direktnog sporazuma, broj 13/1/404-433/20 od 13.05.2020. godine i odredbama Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH", broj 90/14), v.d. direktora Agencije za bezbjednost saobraćaja d o n o s i

 

ODLUKU

O direktnom sporazumu

 

I

Zaklјučuje se direktni sporazum sa ponuđačem - Akcionarsko društvo za informativnu i izdavačku i grafičku djelatnost „Glas Srpske" o nabavci usluga usluga objavlјivanja teksta javnog poziva u dnevnim novinama.

 

II

Nabavka iz tačke I ove Odluke vrši se u skladu sa članom 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 38/14), te odredbama Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH", broj 90/14).

 

III

Ukupna vrijednost nabavke je 225,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 

IV

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Odsjek za pravne, kadrovske, finansijsko-računovodstvene i opšte poslove Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavitće se na web stranici Agencije za bezbjednost saobraćaja www.absrs.org istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. Stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Obrazloženje

V.d.direktora Agencije za bezbjednost saobraćaja je donio Odluku o pokretanju nabavke usluga - usluge objavlјivanja teksta javnog poziva, broj 13/1/404-433/20 od 13.05.2020. godine.

U skladu sa članom 5. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH", broj 90/14) Agencija za bezbjednost saobraćaja je u cilјu ispitivanja tržišta putem elektronske pošte zatražila pismenu ponudu Ponuđaču :

1. Akcionarsko društvo za informativnu i izdavačku i grafičku djelatnost „Glas Srpske" Akcionarsko društvo za informativnu i izdavačku i grafičku djelatnost „Glas Srpske" je dostavilo ponudu (predračun 83-517/2020) za oglašavanje teksta javnog poziva. Ponuđena cijena za objavu teksta javnog poziva na % strane iznosi 225,00 KM bez PDV. U ponuđenu cijenu uklјučen je rabat od 10%.

Evaluacijom pristigle ponude konstatovano je da je ponuda kvalifikovana i prihvatlјiva, te na osnovu kriterija „najbolјa razmjena vrijednosti za novac" izabarano je Akcionarsko društvo za informativnu i izdavačku i grafičku djelatnost „Glas Srpske"iz Banja Luke.

Ha osnovu navedenog odlučeno je kao u tački I ove odluke

 

Novica Krunić

Direktor

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: