Usluge održavanja, čišćenja i dezinfekcije lokalnih rezervoara- usluge kontinuiranog ispitivanja higijenske ispravnosti vode za piće sa 6 lokalnih rezervoara na području Općine Centar

Datum objave: 15.04.2020. 15:21 / Izvor: Akta.ba, 05.04.2020.

Bosna I Hercegovina Federacija

Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo - Grad Sarajevo

OPĆINA CENTAR SARAJEVO

Općinski načelnik

 

Broj: 02-11-280 /20

Sarajevo,

 

Na osnovu člana 70. stav 1. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnjk BiH", br. 39/14) u daljem tekstu: Zakon, i Statuta Općine Centar Sarajevo - prečišćeni tekst («Službene novine Kantona Sarajevo«, br. 23/04), a na prijedlog Komisije za nabavku roba, vršenju usluga i izvođenje radova I, Općinski načelnik donosi:

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

I. Prihvata se za dodjelu Ugovora ponuda broj: 05.13.106-495-1/20 od 29.01.2020. godine, ponuđača:,,JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo" za nabavku- vršenje usluge kontinuiranog ispitivanja ispravnosti vode za piće sa 6 lokalnih rezervoara na području Općine Centar Sarajevo, putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, koji je dostavio najnižu cijenu u iznosu od 6.600,00 KM bez PDV-a. Navedeni ponuđač nije PDV obveznik.

II. Izabrani ponuđač je u ponudi dostavio dokaze iz tačke 1.1 tenderske dokumentacije (lična sposobnost) te se oslobađa naknadnog dostavljanja.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke u roku od 7 dana, shodno članu 71. Zakona.

IV. Ova Odluka objavit će se na vveb-stranici Općine Centar, www.centar.ba, istovremeno s upućivanjem iste ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Konkurentski postupak za javnu nabavku vršenje usluge kontinuiranog ispitivanja ispravnosti vode za piće sa 6 lokalnih rezervoara na području Općine Centar Sarajevo, putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, pokrenut je odlukom Općinskog načelnika o pokretanju postupka broj: 02-11-280 /20 od dana 15.01.2020. godine, broj obavještenja na Portalu javnih nabavki’: 848-7-2-17-3-16 /20 od 22.01.2012. godine.

Poziv za preuzimanje tenderske dokumentacije je upućen na adresi tri ponuđača: „Zavod za javno zdravstvo KS”, „ Zavod za javno zdravstvo FBiH", „Zavod za javno zdravstvo HNK",

U datom roku za predaju ponuda, 31.01.2020. godine do 12,00 sati, dostavljena je ponuda ponuđača:

1. „JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo"

U skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon), Komisija je u zakazano vrijeme pristupila javnom otvaranju ponude i nakon što je utvrđena urednost dostave, pročitana je cijena pristigle ponude kako slijedi: 

 

Nakon izvršenog otvaranja ponude Komisija je pristupila analizi dokumentacije priložene uz ponudu u smislu provjere njene validnosti, obzirom na iskazane zahtjeve ugovornog organa u tenderskoj dokumentaciji, odnosno vrednovanju ponude u skladu sa pravilima i procedurama utvrđenim tenderskom dokumentacijom i Zakonom, odnosno pripadajućim podzakonskim aktima. Eaukcija se nije održala budući daje pristigla jedna prihvatljiva ponuda.

Komisija je utvrdila da navedena ponuda ispunjavaju formalno-pravne, finansijske, tehničke i suštinske uslove iz tenderske dokumentacije prema kriteriju za izbor ponude: „najniža cijena."

Shodno izloženom, Komisija je putem javnog glasanja jednoglasno donijela odluku da se Općinskom načelniku dostavi :

PREPORUKA O PRIHVATANJU PONUDE

ponuđača „JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo" za nabavku vršenje usluge kontinuiranog ispitivanja ispravnosti vode za piće sa 6 lokalnih rezervoara na području Općine Centar Sarajevo, putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, koji je dostavio prihvatljivu cijenu u iznosu od 6.600,00 KM bez PDV-a. Navedeni ponuđač nije PDV obveznik.

Nadalje, Općinski načelnik u postupku ocjene nije našao razloge, niti nepravilnosti u radu Komisije koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije, te je odlučeno kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke može najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a

 

DOSTAVITI:

1.         „JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo"

2.         Evidenciji

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: