Usluge održavanja čistoće i ostalih pomoćnih poslova u poslovnim prostorijama

Datum objave: 23.07.2020. 09:31 / Izvor: Akta.ba, 20.07.2020.

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIĆKO-DOBOJSKI KANTON

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

Broj: 14-11-4-11682-4/20

Zenica, 20.07.2020. godine

 

„EMMS" d.o.o. Putešić bb 74 264 Jelah Fax: 032/660-536

 

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u Službi za zajedničke poslove broj: 14-02- 17520/15 od 28.09.2015. godine, a nakon ocjene ponude i preporuke Komisije za provedbu postupka javne nabavke, direktor Službe za zajedničke poslove Zeničko — dobojskog kantona, donosi

 

O D L U K U

o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za „Pružanje usluga održavanja čistoće i ostalih pomoćnih poslova u poslovnim prostorijama Zeničko-dobojskog kantona", ponuđaču EMMS Putešić bb, Jelah,

 

I         

Ugovor za „Pružanje usluga održavanja čistoće i ostalih pomoćnih poslova u poslovnim prostorijama Zeničko - dobojskog kantona", po provedenom direktnom sporazumu, dodjeljuje se ponuđaču EMMS Putešić bb, Jelah.

Ugovor sa ponuđačem EMMS Putešić bb, Jelah, zaključit će se pod sljedećim uslovima:

-           Vrijednost ugovora sa popustom i bez PDV-a: 5.998,86 KM,

-           Rok trajanja ugovora: do izvršenja ugovorene vrijednosti,

-           Način izvršenja: u skladu sa zahtjevima ugovornog organa,

-           Mjesto izvršenja usluga: Zenica, Kučukovići broj 2,

-           Rok, način i uslovi plaćanja: 30 dana po ispostavljanju fakture i izvršenoj usluzi, žiralno,

-           Cijena je nepromjenjiva,

-           U cijenu ponude su uračunati svi troškovi i popusti.

 

II        

Ugovorni organ će sa ponuđačem iz tačke I ove odluke zaključiti ugovor kojim će se regulirati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu javnu nabavku, a u skladu sa definisanim uslovima i zakonskim propisima koji regulišu postupak ugovaranja.

 

III

Ugovorni organ će u skladu sa članom 75. stav (1) Zakona o javnim nabavkama, dostaviti Agenciji za javne nabavke izvještaj o postupku javne nabavke o provedenom direktnom sporazumu, u formi, na način i u rokovima koje utvrđuje Agencija podzakonskim aktom.

 

Obrazloženje

Direktor Službe za zajedničke poslove je na osnovu Odluke o pokretanj u postupka javne nabave broj: 14-11-4-11682/20 od 16.07.2020. godine, pokrenuo postupak javne nabave putem direktnog sporazuma za „Pružanje usluga održavanja čistoće i ostalih pomoćnih poslova u poslovnim prostorijama Zeničko - dobojskog kantona".

Poziv za dostavljanje ponude upućen je ponuđaču „EMMS" d.o.o Jelah. Rok za dostavu ponude bio je 20.07.2020. godine do 10,00 sati. Ponuđač je u ostavljenom roku dostavio ponudu. Komisija za provođenje postupka javne nabave sačinila je Zapisnik broj: 14-11-4-11682-3/20 dana 20.07.2020. godine.

Prilikom analize ponude Komisija je konstatovala da je jedinična cijena sata rada ponuđača EMMS" d.o.o. Jelah, prihvatljiva, te dala preporuku direktoru Službe da na osnovu dostavljene ponude i ukupne cijene sata rada, ugovor za „Pružanje usluga održavanja čistoće i ostali pomoćni poslovi u poslovnim prostorijama Zeničko - dobojskog kantona" dodijeli ponuđaču „EMMS" d.o.o. Jelah.

 

Nakon razmatranja dostavljenog prijedloga, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: