Usluge održavanja čistoće prostorija

Datum objave: 27.02.2020. 12:12 / Izvor: Akta.ba, 10.02.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE TUZLANSKOG KANTONA TUZLA

 

Broj: 02-51-4/20 Tuzla, 10.02.2020. godine

 

Na osnovu člana 70. stav (1), (2), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 21. Statuta JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona broj: 01/1-1-45/2-17-1 od 26.09.2017. godine, broj: 01/1-1-45/2-17-1/19 od 19.08.2019. godine i broj: 01-02-541/P-5/19-4 od 21.01.2020. godine, te preporuke Komisije za javne nabavke date u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 02-51-3/20, v.d. direktor-a donosi:

 

O D L U K U

 

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Za najpovoljniju ponudu za nabavku usluge održavanja čistoće prostorija bira se ponuda ponuđača Atalian Global Services BH d.o.o. sa ukupnom cijenom u iznosu od 21.810,00 KM bez PDV-a.

 

Član 2.

 

Po pravosnažnosti ove Odluke, Ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja Ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno uslovima Ugovornog organa navedenim u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

 

Član 3.

 

Ova Odluka objavit će se na web stranici JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona -www.szztk.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka broj: 02-51/20 od 23.01.2020. godine i Obavještenja o nabavci objavljenog na portalu javnih nabavki "e-nabavke" broj obavještenja: 647-7-2-10-3-8/20, objavljeno dana 24.01.2020. godine, putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda pokrenut je postupak javne nabavke usluge održavanja čistoće prostorija. Kriterij za dodjelu Ugovora je najniža cijena ponude, u skladu sa članom 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama.

 

Za predmetnu nabavku predviđena je e-aukcija u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu

 

korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH", broj: 66/16).

 

Rok za dostavljanje ponuda bio je 04.02.2020. godine do 11:00 sati.

 

Javno otvaranje ponuda je održano 04.02.2020. godine u 11:30 sati u prostorijama JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Na osnovu Zapisnika sa otvaranja ponuda broj: 02-51-2/20 od 04.02.2020. godine, utvrđeno je da su za predmetnu javnu nabavku blagovremeno dostavljene tri (3) ponude i to:

 

1.         Eurosan d.o.o. Mostar sa cijenom u iznosu od 29.880,00 KM bez PDV-a

 

2.         Emms d.o.o. Jelah-Tešanj sa cijenom u iznosu od 31.540,00 KM bez PDV-a

 

3.         Atalian Global Services BH d.o.o. Sarajevo sa cijenom u iznosu od 29.880,00 KM bez PDV-a

 

Dana 04.02.2020. godine Komsiija za javne nabavke je otpočela pregled i ocjenu ponuda temeljem čega je sačinjen dio Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: 02-51-3/20, koji sadrži sve elemente i obrazloženja u vezi pregleda i ocjene ponuda dostavljenih za predmet nabavke. U navedenom Zapisniku, Komisija za javne nabavke je konstatovala da sve dostavljene ponude ispunjavaju kriterijume tražene tenderskom dokumentacijom, te je shodno navedenom zakazana e-aukcija za dan 07.02.2020. godine sa početkom u 10:00 sati.

 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u predmetnom postupku javne nabavke je završen dana 07.02.2020. godine, a nakon što je završena e-aukcija koja je bila predviđena u ovom postupku nabavke.

 

Nakon što je završena e-aukcija, Komisija za javne nabavke je, na osnovu Izvještaja o toku i završetku e-aukcije, konstatovala da je prvorangirani ponuđač Atalian Global Services BH d.o.o., sa ukupnom cijenom od 21.810,00 bez PDV-a, te dala prijedlog direktoru da donese odluku o izboru, u korist navedenog ponuđača.

 

Direktor nije našao razloge nepravilnosti, koji bi eventualno bili osnov za neprihvaćanje prijedloga Komisije.

 

Shodno odredbama Zakona o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i općim aktima Službe, kriterijum za vrednovanje ponuda "najniža cijena ponude", donosi se Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, kojom se Ugovor u postupku javne nabavke usluge održavanja čistoće prostorija dodjeljuje ponuđaču Atalian Global Services BH d.o.o. sa cijenom u iznosu 21.810,00 KM bez PDV-a.

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1), (2), (3) i (6) i člana 89. stav (1) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Ukoliko ponuđač smatra da je Ugovorni organ u toku datog postupka dodjele Ugovora izvršio povrede Zakona ili podzakonskih akata ima pravo da pokrene žalbeni postupak u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke, u skladu sa članom 101. stav (5) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14).

 

U skladu sa članom 99. Zakona žalba se podnosi u pisanoj formi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri, kako bi mogla biti uručena izabranom ponuđaču i drugim strankama u postupku.

 

DOSTAVLJENO:

1.         Eurosan d.o.o. Mostar

2.         Emms d.o.o. Jelah- Tešanj

3.         Atalian Global Services BH d.o.o. Sarajevo

4.         Odjeljenje za analitičko-planske i ekonomske poslove

5.         Odjeljenje za opće i pravne poslove

6.         a/a

 

V.D. DIREKTOR-a

Advija Murselović, dipl. ecc

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: